Difference between revisions of "Akonadi and AddressBook/ca"

Jump to: navigation, search
(Created page with "==Algunes definicions==")
(Created page with "{{Note/ca|Aquest article també és d'aplicació a les altres aplicacions que utilitzen l'Akonadi, per exemple el KMail o KOrganizer.}}")
 
(38 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
 +
 +
{{Note/ca|Aquest article també és d'aplicació a les altres aplicacions que utilitzen l'[[Special:myLanguage/Akonadi|Akonadi]], per exemple el KMail o KOrganizer.}}
  
 
''Aquesta informació ha estat proporcionada per en Tobias Koenig, desenvolupador de '''KDE-PIM'''.''
 
''Aquesta informació ha estat proporcionada per en Tobias Koenig, desenvolupador de '''KDE-PIM'''.''
Line 5: Line 7:
 
==Algunes definicions==
 
==Algunes definicions==
  
By ''real data'' we mean the data, like the contacts or events. These data are stored either on a groupware server or in local files. Where exactly depends on the resource you are using. E.g. the ''Personal Contacts'' resource stores its data under $HOME/.local/share/contacts while the ''VCard File'' resource (which is not recommended to use anyway [[Image:Face-smile.png|16px]]) stores its data under $HOME/.kde/share/apps/kabc/std.vcf.
+
Per ''dades reals'' entenem les dades, com els contactes o esdeveniments. Aquestes dades són desades o en un servidor groupware o en fitxers locals. On exactament dependrà del recurs que estigueu utilitzant. Per exemple, el recurs ''Contactes personals'' desa les seves dades a $HOME/.local/share/contacts mentre que el recurs ''Fitxer VCard'' (l'ús del qual no es recomana [[Image:Face-smile.png|16px]]) desa les seves dades a $HOME/.kde/share/apps/kabc/std.vcf.
 
 
The ''cached data'' are copies of the real data that are kept in the database for faster access and offline caching. The database also keeps the ''meta data'' which are management data needed by '''Akonadi''' to work correctly.
 
  
The ''configuration data'' are the data that configure the '''Akonadi''' server and the individual resources. The configuration data for the server can be found under $HOME/.config/akonadi, the configuration for the resources are mostly stored under $HOME/.kde/share/config/akonadi_xyz_resourcerc# ('''''xyz''''' is name of resource and '''''#''''' its instance number).
+
Les ''dades desades al cau'' són còpies de les dades reals que estan desades a la base de dades per a un accés més ràpid i una utilització sense connexió. La base de dades també conté les ''meta-dades'', que són dades per a la gestió necessàries per a que '''Akonadi''' funcioni correctament.
  
The '''Akonadi''' server configuration is a couple of files in ''$HOME/.config/akonadi'' - this can be changed through environment variables, $XDG_DATA_HOME and $XDG_CONFIG_HOME, defaulting to ''$HOME/.local/share'' and ''$HOME/.config'' respectively if not set.  It contains which data sources and helper programs are active and will be started and watched (so they can be restarted on crashes) by one of '''Akonadi's''' server processes '''(akonadi_control)'''.  KDE's local base directory can be changed using $KDEHOME environment variable, defaulting to $HOME/.kde when not set (or to $HOME/.kde4 if the distributor changed the default by patching the code).
+
Les ''dades de configuració'' són les dades que configuren el servidor '''Akonadi''' i els recursos individuals. Les dades de configuració per al servidor es troben a $HOME/.config/akonadi, i les configuracions dels recursos es troben en la seva majoria a $HOME/.kde/share/config/akonadi_xyz_resourcerc# ('''''xyz''''' és el nom del recurs i '''''#''''' el seu nombre d'instància).
See {{Input|1=kde4-config --path data}}
 
  
Each data source handler (called resources) or helper program (called agents)
+
La configuració del servidor '''Akonadi''' són alguns fitxers desats a ''$HOME/.config/akonadi''. Això pot canviar-se a traves de variables d'entorn, $XDG_DATA_HOME i $XDG_CONFIG_HOME, sent els seus valors per omissió ''$HOME/local/share'' i ''$HOME/.config'' respectivament. Els fitxers contenen informació sobre les fonts de dades i els programes d'assistència actius, els quals seran iniciats i vigilats (perquè puguin reiniciar-se en cas d'un error greu) per un dels processos del servidor '''Akonadi''' '''(akonadi_control)'''. El directori base local de KDE es pot canviar amb la variable d'entorn $KDEHOME, sent el seu valor per omissió $HOME/.kde (o $HOME/.kde4 si el distribuïdor ha canviat el valor per omissió aplicant un pedaç en el codi).
can have its own configuration although some agents or resources don't require configuration.  The general rule is that for every entry in $HOME/.config/akonadi/agentsrc there is a corresponding configuration file in $HOME/.kde/share/config. For example, if the [Instances] section in agentrc contains an entry for akonadi_ical_resource_2, there is also a config file called akonadi_ical_resource_2rc in the KDE config directory.
+
Veure: {{Input|1=kde4-config --path data}}
  
Depending on the type of data, such config files for resources will have
+
Cada gestor de fonts de dades (anomenats recursos) o programa d'ajuda (anomenats agents) poden tenir la seva pròpia configuració, encara que alguns agents o recursos no requereixen configuració. La regla general és que per cada entrada en $HOME/.config/Akonadi/agentsrc hi ha un fitxer de configuració corresponent en $HOME/.kde/share/config. Per exemple, si la secció [Instances] en agentrc conté una entrada per akonadi_ical_resource_2, també existeix un fitxer de configuració anomenat akonadi_ical_resource_2rc en el directori de configuració de KDE.
filenames or directory names of where the data is stored.  Common locations are KDE's legacy default files, e.g. $HOME/.kde/share/apps/korganizer/std.ics.  New default locations are files and directories in $HOME/.local/share,
 
e.g. $HOME/.local/share/contacts.
 
  
For now (as in actually released versions) the database is merely used for
+
Depenent del tipus de dades, aquests fitxers de configuració dels recursos tindran noms de fitxer o noms de directori d'on es desen les dades. Els llocs comuns són els antics fitxers per omissió de KDE, per exemple, $HOME/.kde/share/apps/korganizer/std.ics. Les noves ubicacions per omissió són els fitxers i directoris a $HOME/.local/share, per exemple, $HOME/.local/share/contacts.
caching and keeping structural information (e.g. which addressbook a contact
 
belongs to). This will change when Akonadi is being used for email, since state information like read/unread is also stored there (unless the backend is also capable of doing this, e.g. IMAP).
 
  
==Organising Backups==
+
De moment (com en les versions publicades) la base de dades s'utilitza simplement per al desat al cau i per a desar la informació estructural (per exemple, a quina llibreta d'adreces pertany un contacte). Això canviarà quan s'usi Akonadi per al correu electrònic, ja que la informació d'estat com a llegit/no llegit també es desa allí (tret que el «dorsal» també sigui capaç de fer-ho, per exemple, IMAP).
  
So now we need to decide what to back up.  If you want to backup the "real data", then it depends on the resources you have configured... if you use a groupware server, then the backup should be done there. For contacts, the files under $HOME/.local/share/contacts will normally be what you need.
+
==Organitzar les còpies de seguretat==
  
The '''Akonadi''' tray icon offers you a backup and restore function. That backs up the "cache data" which might not include all of your data!  It can be helpful if you want to clone a system 1:1, then you can copy the cached data together with the real data and the configuration, so you don't have to load the data again from the sources (e.g. groupware server).
+
Ara hem de decidir si volem fer una còpia de seguretat. Si voleu fer-la de les «dades reals», llavors depèn de com estiguin configurats els recursos... si utilitzeu un servidor de groupware, llavors la còpia de seguretat hauria de ser realitzada allí. Per als contactes, els fitxers a $HOME/.local/share/contacts seran normalment els que necessitareu.
  
==Examining your Resources==
+
La icona de '''Akonadi''' a la safata del sistema us ofereix la funció de fer o restaurar una còpia de seguretat. Això farà una còpia de les «dades en el cau» que pot no incloure totes les vostres dades! Pot ser útil si voleu clonar un sistema 1:1, amb el que podeu copiar les dades en el cau juntament amb les dades reals i de configuració, de manera que no heu de carregar les dades una altra vegada des de les fonts (per exemple, un servidor de groupware).
 +
<span id="Examining your Resources"></span>
 +
==Examinar els vostres recursos==
  
'''KRunner''' offers you '''Akonadi Resource Configuration''', or you can access this through the <menuchoice>Akonadi tray icon -> Configure</menuchoice>. You may find several resources set up. You may find one labelled
+
'''KRunner''' us ofereix accés a la '''Configuració de recursos de l'Akonadi''', a la qual també podeu accedir des de la <menuchoice>icona de Akonadi a la safata del sistema -> Configura</menuchoice>. Des de KDE 4.6 el trobareu a <menuchoice>Arranjament del sistema -> Informació personal</menuchoice>. Hi podeu trobar les configuracions de diversos recursos. Pot ser n'hi trobareu un anomenat
  
''Address Book'' - No KDE address book plugin configured yet.
+
''Llibreta d'adreces'': Encara no s'ha configurat cap connector de la llibreta d'adreces de KDE.
  
That's the old compatibility bridge (possibly created by the migrator tool).
+
Aquest és l'antic pont de compatibilitat (possiblement creat per l'eina de migració).
You should remove this one!
+
Hauríeu d'eliminar-l'ho!
  
''std.vcf'' - Ready
+
''std.vcf'': Llest
  
This is the ''VCard File Resource'' which points to $HOME/.kde/share/apps/kabc/std.vcf per default. It is not recommended that you use that one, as it doesn't share the benefit of '''Akonadi'''.
+
Aquest és el ''recurs fitxer VCard'' que per omissió apunta a $HOME/.kde/share/apps/kabc/std.vcf. Es recomana que no ho l'utilitzeu posat que no comparteix els beneficis de '''Akonadi'''.
  
''Personal Contacts'' - Offline
+
''Contactes personals'': Fora de línia
  
That's the preferred resource for your local contacts which points to
+
Aquest és el recurs preferit per als vostres contactes locals, que apunta a
 
{{Output|1=$HOME/.local/share/contacts}}
 
{{Output|1=$HOME/.local/share/contacts}}
  
 
<!--T:17-->
 
<!--T:17-->
Note that this may say "Offline" when in fact you are using it. This is a display bug, and can safely be ignored.
+
Tingues en compte que pot dir «Fora de línia» quan realment l'esteu usant. És un error a l'hora de mostrar la informació i es pot ignorar amb seguretat.
  
==And when more components use '''Akonadi'''?==
+
==I quan més components utilitzaran '''Akonadi'''?==
  
When the rest of the components move to '''Akonadi''', will all the data be under ~/.local/share? That should make backup easy. Well, contacts and mails are stored there now, I don't know what the plan for events/todos is, but it would make sense to store them there as well. We'll keep it in mind when discussion pops up!
+
Quan la resta de components s'integrin a '''Akonadi''', totes les dades estaran a ~/.local/share? Això hauria de facilitar les còpies de seguretat. Ara mateix els contactes i els correus electrònics són desats aquí, però desconec quin és el pla per als esdeveniments i les tasques pendents, encara que tindria sentit desar-los-hi també. Ho tindrem en compte per quan aparegui el debat!
  
==Troubleshooting==
+
==Solució de problemes==
  
''Problem'': You update to 4.6 and your addressbook is suddenly completely blank
+
''Problema'': Heu actualitzat a la versió 4.6 i, de sobte, la llibreta d'adreces apareix completament en blanc.
  
''Solution'': This is new behaviour in 4.6 - you can choose whether to display specific addressbooks or all of them. In front of each addressbook name there is a checkbox. Use that to enable the addressbooks you want to use.
+
''Solució'': Aquest és el nou comportament en la versió 4.6: Podeu triar si desitgeu mostrar llibretes d'adreces específiques o totes. Enfront de cada nom de la llibreta d'adreces hi ha una casella de selecció. Useu-la per activar les llibretes d'adreces que voleu utilitzar.
  
== Related pages ==
+
== Pàgines relacionades ==
  
 
:[[Special:myLanguage/Akonadi|Akonadi]]<br />
 
:[[Special:myLanguage/Akonadi|Akonadi]]<br />
:[[Special:myLanguage/Akonadi_4.4/Troubleshooting|Akonadi Troubleshooting]]<br />
 
 
:[[Special:myLanguage/KAddressBook/index|KAddressBook]]
 
:[[Special:myLanguage/KAddressBook/index|KAddressBook]]
  
[[Category:System]]
+
[[Category:Sistema/ca]]

Latest revision as of 00:37, 28 July 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎galego • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎русский • ‎українська • ‎አማርኛ • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎
Note-box-icon.png
Nota
Aquest article també és d'aplicació a les altres aplicacions que utilitzen l'Akonadi, per exemple el KMail o KOrganizer.


Aquesta informació ha estat proporcionada per en Tobias Koenig, desenvolupador de KDE-PIM.

Algunes definicions

Per dades reals entenem les dades, com els contactes o esdeveniments. Aquestes dades són desades o en un servidor groupware o en fitxers locals. On exactament dependrà del recurs que estigueu utilitzant. Per exemple, el recurs Contactes personals desa les seves dades a $HOME/.local/share/contacts mentre que el recurs Fitxer VCard (l'ús del qual no es recomana Face-smile.png) desa les seves dades a $HOME/.kde/share/apps/kabc/std.vcf.

Les dades desades al cau són còpies de les dades reals que estan desades a la base de dades per a un accés més ràpid i una utilització sense connexió. La base de dades també conté les meta-dades, que són dades per a la gestió necessàries per a que Akonadi funcioni correctament.

Les dades de configuració són les dades que configuren el servidor Akonadi i els recursos individuals. Les dades de configuració per al servidor es troben a $HOME/.config/akonadi, i les configuracions dels recursos es troben en la seva majoria a $HOME/.kde/share/config/akonadi_xyz_resourcerc# (xyz és el nom del recurs i # el seu nombre d'instància).

La configuració del servidor Akonadi són alguns fitxers desats a $HOME/.config/akonadi. Això pot canviar-se a traves de variables d'entorn, $XDG_DATA_HOME i $XDG_CONFIG_HOME, sent els seus valors per omissió $HOME/local/share i $HOME/.config respectivament. Els fitxers contenen informació sobre les fonts de dades i els programes d'assistència actius, els quals seran iniciats i vigilats (perquè puguin reiniciar-se en cas d'un error greu) per un dels processos del servidor Akonadi (akonadi_control). El directori base local de KDE es pot canviar amb la variable d'entorn $KDEHOME, sent el seu valor per omissió $HOME/.kde (o $HOME/.kde4 si el distribuïdor ha canviat el valor per omissió aplicant un pedaç en el codi).

Veure:

kde4-config --path data

Cada gestor de fonts de dades (anomenats recursos) o programa d'ajuda (anomenats agents) poden tenir la seva pròpia configuració, encara que alguns agents o recursos no requereixen configuració. La regla general és que per cada entrada en $HOME/.config/Akonadi/agentsrc hi ha un fitxer de configuració corresponent en $HOME/.kde/share/config. Per exemple, si la secció [Instances] en agentrc conté una entrada per akonadi_ical_resource_2, també existeix un fitxer de configuració anomenat akonadi_ical_resource_2rc en el directori de configuració de KDE.

Depenent del tipus de dades, aquests fitxers de configuració dels recursos tindran noms de fitxer o noms de directori d'on es desen les dades. Els llocs comuns són els antics fitxers per omissió de KDE, per exemple, $HOME/.kde/share/apps/korganizer/std.ics. Les noves ubicacions per omissió són els fitxers i directoris a $HOME/.local/share, per exemple, $HOME/.local/share/contacts.

De moment (com en les versions publicades) la base de dades s'utilitza simplement per al desat al cau i per a desar la informació estructural (per exemple, a quina llibreta d'adreces pertany un contacte). Això canviarà quan s'usi Akonadi per al correu electrònic, ja que la informació d'estat com a llegit/no llegit també es desa allí (tret que el «dorsal» també sigui capaç de fer-ho, per exemple, IMAP).

Organitzar les còpies de seguretat

Ara hem de decidir si volem fer una còpia de seguretat. Si voleu fer-la de les «dades reals», llavors depèn de com estiguin configurats els recursos... si utilitzeu un servidor de groupware, llavors la còpia de seguretat hauria de ser realitzada allí. Per als contactes, els fitxers a $HOME/.local/share/contacts seran normalment els que necessitareu.

La icona de Akonadi a la safata del sistema us ofereix la funció de fer o restaurar una còpia de seguretat. Això farà una còpia de les «dades en el cau» que pot no incloure totes les vostres dades! Pot ser útil si voleu clonar un sistema 1:1, amb el que podeu copiar les dades en el cau juntament amb les dades reals i de configuració, de manera que no heu de carregar les dades una altra vegada des de les fonts (per exemple, un servidor de groupware).

Examinar els vostres recursos

KRunner us ofereix accés a la Configuració de recursos de l'Akonadi, a la qual també podeu accedir des de la icona de Akonadi a la safata del sistema -> Configura. Des de KDE 4.6 el trobareu a Arranjament del sistema -> Informació personal. Hi podeu trobar les configuracions de diversos recursos. Pot ser n'hi trobareu un anomenat

Llibreta d'adreces: Encara no s'ha configurat cap connector de la llibreta d'adreces de KDE.

Aquest és l'antic pont de compatibilitat (possiblement creat per l'eina de migració). Hauríeu d'eliminar-l'ho!

std.vcf: Llest

Aquest és el recurs fitxer VCard que per omissió apunta a $HOME/.kde/share/apps/kabc/std.vcf. Es recomana que no ho l'utilitzeu posat que no comparteix els beneficis de Akonadi.

Contactes personals: Fora de línia

Aquest és el recurs preferit per als vostres contactes locals, que apunta a

$HOME/.local/share/contacts

Tingues en compte que pot dir «Fora de línia» quan realment l'esteu usant. És un error a l'hora de mostrar la informació i es pot ignorar amb seguretat.

I quan més components utilitzaran Akonadi?

Quan la resta de components s'integrin a Akonadi, totes les dades estaran a ~/.local/share? Això hauria de facilitar les còpies de seguretat. Ara mateix els contactes i els correus electrònics són desats aquí, però desconec quin és el pla per als esdeveniments i les tasques pendents, encara que tindria sentit desar-los-hi també. Ho tindrem en compte per quan aparegui el debat!

Solució de problemes

Problema: Heu actualitzat a la versió 4.6 i, de sobte, la llibreta d'adreces apareix completament en blanc.

Solució: Aquest és el nou comportament en la versió 4.6: Podeu triar si desitgeu mostrar llibretes d'adreces específiques o totes. Enfront de cada nom de la llibreta d'adreces hi ha una casella de selecció. Useu-la per activar les llibretes d'adreces que voleu utilitzar.

Pàgines relacionades

Akonadi
KAddressBook

This page was last edited on 28 July 2019, at 00:37. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.