Difference between revisions of "Amarok/Manual/AmarokWindow/ContextPane/cs"

Jump to: navigation, search
(Created page with "<!--}-->{| border="1" cellpadding="5" | '''Doplněk''' || '''Ikona''' || '''Popis'''")
(Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/AmarokWindow/MediaSources | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/AmarokWindow/PlaylistPane | prevtext=Pole s hudeb...")
 
(19 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
=== Pole s hudebními souvislostmi ===
 
=== Pole s hudebními souvislostmi ===
  
The ''Context'' pane is a panel to which you can add various applets which offer information and media on the current music. A connection to the Internet is required for the most useful use of these little applications, which will fetch lyrics, information, photos, and even guitar or bass tabs, depending on which applets you choose to display.
+
Pole s ''hudebními souvislostmi'' je panel, do kterého můžete přidávat různé doplňky, jež nabízí informace a multimédia k nynější hudbě. Pro užitečné využití těchto malých programů je potřeba mít připojení k internetu, kterým jsou nataženy texty písní, informace, fotografie a dokonce i kytarové tabulatury, v závislosti na tom, které doplňky se rozhodnete zobrazit.
  
 
==== Používání pole s hudebními souvislostmi ====
 
==== Používání pole s hudebními souvislostmi ====
  
  
[[Image:Amarok_2.8_ContextView_default.png|300px|thumb|center|Context pane when not playing]]
+
[[Image:Amarok_2.8_ContextView_default.png|300px|thumb|center|Pole s hudebními souvislostmi, když se nehraje]]
  
Pictured is the ''Context'' pane when no track is playing. If it is hidden, use <menuchoice>View -> Context</menuchoice> to display it. The pane is divided in two parts:
+
Vyobrazeno je pole s ''hudebními souvislostmi'', když se nepřehrává žádná skladba. Pokud je skryto, použijte pro jeho zobrazení <menuchoice>Pohled -> Hudební souvislosti</menuchoice>. Pole je rozděleno do dvou částí:
  
* The applet panel itself, where you can interact with some of the applets, such as editing lyrics or changing settings.
+
* Panel s doplňky, kde můžete pracovat s některými z doplňků, například upravovat texty písní nebo měnit nastavení.
* The lower portion of the panel, where you can expand and collapse applets and manipulate them in various ways once you click the ''Configure Applets'' icon {{Configure}}.
+
* Spodní část panelu, kde můžete doplňky rozbalit a sbalit a zacházet s nimi různými způsoby, jakmile klepnete na ikonu ''Nastavit doplňky'' {{Configure}}.
  
 
===== Nastavení doplňků =====
 
===== Nastavení doplňků =====
Line 19: Line 19:
 
[[Image:Amarok_2.8_AppletExplorer_default.png|thumb|center|500px]]
 
[[Image:Amarok_2.8_AppletExplorer_default.png|thumb|center|500px]]
  
Once you click {{Configure}} in the lower portion of the ''Context'' pane changes slightly; each applet tab gets an {{Exit}} icon that you can click to remove it, and a list of applets appear. To add new applet, simply click on the applet, and it will appear in the pane, ready to be used. To change the applet display order, click the tabs and drag them around the bar.
+
Když klepnete na {{Configure}} ve spodní části panelu, pole s ''hudebními souvislostmi'' se lehce změní; každá karta s doplňkem dostane ikonu {{Exit}} , na kterou můžete klepnout, abyste jej odstranili, a objeví se seznam doplňků. Pro přidání nového doplňku klepněte na doplněk, a ten se objeví v poli připraven k použití. Pro změnu pořadí zobrazení doplňků, klepněte na karty a táhněte jimi v pruhu podle potřeby.
 
<span id="Applets"></span>
 
<span id="Applets"></span>
 
==== Doplňky ====
 
==== Doplňky ====
  
There are several applets available to dock in your ''Context'' pane; below is a description of each.
+
Pro ukotvení ve vašem poli s ''hudebními souvislostmi'' je dostupných několik doplňků; níže je každý z nich popsán.
  
  
Line 29: Line 29:
 
| '''Doplněk''' || '''Ikona''' || '''Popis'''
 
| '''Doplněk''' || '''Ikona''' || '''Popis'''
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Current Track</menuchoice> || [[File:Hi48-action-current-track-amarok.png]] || Information about the current track. You may rate it by clicking on the stars, add a position marker, or edit track metadata. When not playing, the applet displays collection information and ''Recently Played Tracks'', which allows you to view the tracks and add them to the playlist.
+
| <menuchoice>Nynější skladba</menuchoice> || [[File:Hi48-action-current-track-amarok.png]] || Informace o nynější skladbě. Můžete ji hodnotit klepnutím na hvězdičky, přidat značku polohy, nebo upravovat popisná data ke skladbě. Když se nepřehrává, doplněk zobrazuje informace o sbírce a ''Naposledy přehrávané skladby'', což vám umožňuje skladby vidět a přidat je do seznamu skladeb.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Similar Artists</menuchoice> || [[File:Hi48-action-similarartists-amarok.png]] || Fetches artists similar to the currently playing one, with a short description and options to find them in your collection, or on ''Last.fm'', and add to your current playlist.
+
| <menuchoice>Podobní umělci</menuchoice> || [[File:Hi48-action-similarartists-amarok.png]] || Natáhne umělce, kteří se podobají tomu, jenž nyní hraje, společně s krátkým popisem a možností je najít ve vaší sbírce, nebo na ''Last.fm'', a přidat do vašeho nynějšího seznamu skladeb.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Upcoming Events</menuchoice> || [[File:Hi48-action-upcomingevents-amarok.png]] || Displays upcoming events that involve the current artist or group. You can set a venue locale to be watched by entering the applet settings and narrowing it down under the Favorites section.
+
| <menuchoice>Nadcházející události</menuchoice> || [[File:Hi48-action-upcomingevents-amarok.png]] || Zobrazí nadcházející události týkající se nynějšího umělce nebo skupiny. Můžete nastavit sledování místa konání v nastavení doplňku (dát do oblíbených).
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Wikipedia</menuchoice> || || ''Wikipedia'' page for the track or artist. Also browse other ''Wikipedia'' links, and use the back button to go back to the starting page.
+
| <menuchoice>Wikipedie</menuchoice> || || Stránka na ''Wikipedii'' pro skladbu nebo umělce. Také procházejte další odkazy na ''Wikipedii'', a použijte tlačítko zpět pro návrat zpět na začáteční stránku.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Labels</menuchoice> || [[File:Hi48-action-label-amarok.png]]|| View, add and edit Labels for the current song. To add a Label just type it in the text box and press <keycap>Enter</keycap>. Suggested Labels are user-contributed tags from ''Last.fm''.
+
| <menuchoice>Štítky</menuchoice> || [[File:Hi48-action-label-amarok.png]]|| Zobrazit, přidat a upravit štítky pro nynější píseň. Pro přidání štítku jej jednoduše napište v textovém poli a stiskněte <keycap>Enter</keycap>. Navržené štítky jsou uživateli vložené značky z ''Last.fm''.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Tabs</menuchoice> || [[File:Hi48-action-filename-genre-amarok.png]]  || Fetches and displays guitar and bass tabs (if available). Not editable.
+
| <menuchoice>Tabulatury</menuchoice> || [[File:Hi48-action-filename-genre-amarok.png]]  || Natáhne a zobrazí kytarové a basové tabulatury (jsou-li dostupné). Nedá se upravovat.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Lyrics</menuchoice> || [[File:Hi48-action-amarok_lyrics.png]] || Displays the lyrics of the song that is currently playing. Add or change lyrics scripts in the [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/ConfiguringAmarok#Scripts|Script Manager]].
+
| <menuchoice>Text písně</menuchoice> || [[File:Hi48-action-amarok_lyrics.png]] || Zobrazí slova písně, která se přehrává. Přidejte nebo měňte skripty pro texty písní ve [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/ConfiguringAmarok#Scripts|správci skriptů]].
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Albums</menuchoice> || [[File:Hi48-action-filename-album-amarok.png]] || View albums from the current artist or band that are available in your local Collection.
+
| <menuchoice>Alba</menuchoice> || [[File:Hi48-action-filename-album-amarok.png]] || Dívejte se na alba nynějšího umělce nebo skupiny dostupná ve vaší místní sbírce.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Photos</menuchoice> || [[File:Hi48-image-x-generic.png]]|| This applet queries ''Flickr.com'' for pictures of the band you're listening to. Open the settings to add more keywords to your query (e.g.: live in tokyo).>
+
| <menuchoice>Fotografie</menuchoice> || [[File:Hi48-image-x-generic.png]]|| Tento doplněk se ptá ''Flickr.com'' na obrázky skupiny, kterou posloucháte. Otevřete nastavení pro přidání dalších klíčových slov do vašeho dotazu (např.: live in tokyo).>
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Analyzer</menuchoice> || [[File:Hi48-action-view-media-analyzer-amarok.png]] || This is a new applet in version 2.8. It provides basic audio visualizations. A right click on it allows to configure the applet settings.  
+
| <menuchoice>Analyzátor</menuchoice> || [[File:Hi48-action-view-media-analyzer-amarok.png]] || Toto je nový doplněk ve verzi 2.8. Poskytuje základní vizualizace zvuku. Klepnutí pravým tlačítkem myši na něj jej umožňuje nastavit.  
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Info</menuchoice> || [[File:Hi48-action-info-amarok.png]] || Information about the current media source. Allows you to navigate through internet services such as ''Librivox.org''.
+
| <menuchoice>Informace</menuchoice> || [[File:Hi48-action-info-amarok.png]] || Informace o nynějším zdroji médií. Umožňuje vám pohybovat se po internetových službách, jako je ''Librivox.org''.
 
|}<!--{-->
 
|}<!--{-->
  
Line 55: Line 55:
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/AmarokWindow/MediaSources | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/AmarokWindow/PlaylistPane
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/AmarokWindow/MediaSources | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/AmarokWindow/PlaylistPane
| prevtext=The Media Sources Pane | nexttext=The Playlist Pane
+
| prevtext=Pole s hudebními zdroji | nexttext=Pole se seznamem skladeb
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Back to Menu
+
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Zpět do nabídky
 
}}
 
}}
  

Latest revision as of 11:34, 26 August 2013

Other languages:
English • ‎dansk • ‎galego • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎українська

Pole s hudebními souvislostmi

Pole s hudebními souvislostmi je panel, do kterého můžete přidávat různé doplňky, jež nabízí informace a multimédia k nynější hudbě. Pro užitečné využití těchto malých programů je potřeba mít připojení k internetu, kterým jsou nataženy texty písní, informace, fotografie a dokonce i kytarové tabulatury, v závislosti na tom, které doplňky se rozhodnete zobrazit.

Používání pole s hudebními souvislostmi

Pole s hudebními souvislostmi, když se nehraje

Vyobrazeno je pole s hudebními souvislostmi, když se nepřehrává žádná skladba. Pokud je skryto, použijte pro jeho zobrazení Pohled -> Hudební souvislosti. Pole je rozděleno do dvou částí:

  • Panel s doplňky, kde můžete pracovat s některými z doplňků, například upravovat texty písní nebo měnit nastavení.
  • Spodní část panelu, kde můžete doplňky rozbalit a sbalit a zacházet s nimi různými způsoby, jakmile klepnete na ikonu Nastavit doplňky Icon-configure.png.
Nastavení doplňků
Amarok 2.8 AppletExplorer default.png

Když klepnete na Icon-configure.png ve spodní části panelu, pole s hudebními souvislostmi se lehce změní; každá karta s doplňkem dostane ikonu Icon-application-exit.png , na kterou můžete klepnout, abyste jej odstranili, a objeví se seznam doplňků. Pro přidání nového doplňku klepněte na doplněk, a ten se objeví v poli připraven k použití. Pro změnu pořadí zobrazení doplňků, klepněte na karty a táhněte jimi v pruhu podle potřeby.

Doplňky

Pro ukotvení ve vašem poli s hudebními souvislostmi je dostupných několik doplňků; níže je každý z nich popsán.


Doplněk Ikona Popis
Nynější skladba Hi48-action-current-track-amarok.png Informace o nynější skladbě. Můžete ji hodnotit klepnutím na hvězdičky, přidat značku polohy, nebo upravovat popisná data ke skladbě. Když se nepřehrává, doplněk zobrazuje informace o sbírce a Naposledy přehrávané skladby, což vám umožňuje skladby vidět a přidat je do seznamu skladeb.
Podobní umělci Hi48-action-similarartists-amarok.png Natáhne umělce, kteří se podobají tomu, jenž nyní hraje, společně s krátkým popisem a možností je najít ve vaší sbírce, nebo na Last.fm, a přidat do vašeho nynějšího seznamu skladeb.
Nadcházející události Hi48-action-upcomingevents-amarok.png Zobrazí nadcházející události týkající se nynějšího umělce nebo skupiny. Můžete nastavit sledování místa konání v nastavení doplňku (dát do oblíbených).
Wikipedie Stránka na Wikipedii pro skladbu nebo umělce. Také procházejte další odkazy na Wikipedii, a použijte tlačítko zpět pro návrat zpět na začáteční stránku.
Štítky Hi48-action-label-amarok.png Zobrazit, přidat a upravit štítky pro nynější píseň. Pro přidání štítku jej jednoduše napište v textovém poli a stiskněte Enter. Navržené štítky jsou uživateli vložené značky z Last.fm.
Tabulatury Hi48-action-filename-genre-amarok.png Natáhne a zobrazí kytarové a basové tabulatury (jsou-li dostupné). Nedá se upravovat.
Text písně Hi48-action-amarok lyrics.png Zobrazí slova písně, která se přehrává. Přidejte nebo měňte skripty pro texty písní ve správci skriptů.
Alba Hi48-action-filename-album-amarok.png Dívejte se na alba nynějšího umělce nebo skupiny dostupná ve vaší místní sbírce.
Fotografie Hi48-image-x-generic.png Tento doplněk se ptá Flickr.com na obrázky skupiny, kterou posloucháte. Otevřete nastavení pro přidání dalších klíčových slov do vašeho dotazu (např.: live in tokyo).>
Analyzátor Hi48-action-view-media-analyzer-amarok.png Toto je nový doplněk ve verzi 2.8. Poskytuje základní vizualizace zvuku. Klepnutí pravým tlačítkem myši na něj jej umožňuje nastavit.
Informace Hi48-action-info-amarok.png Informace o nynějším zdroji médií. Umožňuje vám pohybovat se po internetových službách, jako je Librivox.org.This page was last edited on 26 August 2013, at 11:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.