Difference between revisions of "Amarok/Manual/ConfiguringAmarok/cs"

Jump to: navigation, search
(Created page with "| <menuchoice>Postupné zeslabení zvuku při zastavení</menuchoice> || Je-li zaškrtnuto, '''Amarok''' pomalu zeslabí hlasitost přehrávané skladby při zastavení nebo n...")
 
(76 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 29: Line 29:
 
| <menuchoice>Ukázat náladový pruh v posuvníku s postupem přehrávání</menuchoice> || ''Náladový proužek'' umožňuje pohyb ve vaší hudbě pomocí zraku. Všimněte si, prosím, že tato funkce vyžaduje [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/Moodbar|vnější nástroj generátoru náladového proužku]], nebo skript.
 
| <menuchoice>Ukázat náladový pruh v posuvníku s postupem přehrávání</menuchoice> || ''Náladový proužek'' umožňuje pohyb ve vaší hudbě pomocí zraku. Všimněte si, prosím, že tato funkce vyžaduje [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/Moodbar|vnější nástroj generátoru náladového proužku]], nebo skript.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Styl náladového proužku</menuchoice> || Vybrat styl zobrazení nálady.
+
| <menuchoice>Styl náladového pruhu</menuchoice> || Vybrat styl zobrazení nálady.
 
|}<!--{-->
 
|}<!--{-->
  
Line 116: Line 116:
 
| <menuchoice>Postupné zeslabení zvuku při zastavení</menuchoice> || Je-li zaškrtnuto, '''Amarok''' pomalu zeslabí hlasitost přehrávané skladby při zastavení nebo na konci seznamu skladeb, nebo zastaví přehrávání okamžitě.
 
| <menuchoice>Postupné zeslabení zvuku při zastavení</menuchoice> || Je-li zaškrtnuto, '''Amarok''' pomalu zeslabí hlasitost přehrávané skladby při zastavení nebo na konci seznamu skladeb, nebo zastaví přehrávání okamžitě.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Fadeout on pause</menuchoice> || If checked, '''Amarok''' will slowly fade the volume of the playing track on pausing the current track.
+
| <menuchoice>Postupné zeslabení zvuku při pozastavení</menuchoice> || Je-li zaškrtnuto, '''Amarok''' pomalu zeslabí hlasitost přehrávané skladby při pozastavení nynější skladby.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Fadeout duration</menuchoice> || The length of the fadeout, in milliseconds.
+
| <menuchoice>Doba trvání postupného zeslabování zvuku</menuchoice> || Délka postupného zeslabování zvuku vyjádřená v milisekundách.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Inhibit automatic suspend if playing</menuchoice> || If checked, '''Amarok''' will prevent the computer from being suspended will a track is playing.
+
| <menuchoice>Potlačit automatické uspání při přehrávání</menuchoice> || Je-li zaškrtnuto, '''Amarok''' zabrání počítači v uspání, když je skladba přehrávána..
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Pause playback on suspend</menuchoice> || If checked, '''Amarok''' will pause playing of the current track when the computer is about to suspend.
+
| <menuchoice>Pozastavit přehrávání při uspání</menuchoice> || Je-li zaškrtnuto, '''Amarok''' pozastaví přehrávání současné skladby, když se počítač chystá ke spánku.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Resume playback on start</menuchoice> || If checked, '''Amarok''' will resume playback where you left it the last session -- just like a tape-player.
+
| <menuchoice>Pokračovat v  přehrávání při spuštění</menuchoice> || Je-li zaškrtnuto, '''Amarok''' bude pokračovat v přehrávání tam, kde jste při posledním sezení skončili -- tak jako páskový přehrávač.
 
|}<!--{-->
 
|}<!--{-->
  
Line 139: Line 139:
 
[[File:AmarokConfigurationDialog2.7PhononDevice.png|thumb|300px|center]]
 
[[File:AmarokConfigurationDialog2.7PhononDevice.png|thumb|300px|center]]
  
Depending on your OS and distribution, you may need to use '''ALSA''', '''OSS''', '''PulseAudio''', or something else as your default playback device. Find one that works for you with the <menuchoice>Test</menuchoice> button and apply to all types of output. If you would like different types of output to go with different devices, this is possible as well.
+
V závislosti na vašem operačním systému a distribuci můžete potřebovat použít '''ALSA''', '''OSS''', '''PulseAudio''', nebo něco jiného jako vaše výchozí zařízení pro přehrávání. Najděte jedno, které bude pracovat dobře, pomocí tlačítka <menuchoice>Vyzkoušet</menuchoice> a použijte je na všechny typy výstupů. Pokud byste chtěli, aby pracovaly různé typy výstupů s různými zařízeními, i to je dobře možné.
  
 
===== Karta pro nastavení reproduktoru =====
 
===== Karta pro nastavení reproduktoru =====
Line 166: Line 166:
 
! Volba !! Nástrojová rada
 
! Volba !! Nástrojová rada
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Use On-Screen Display</menuchoice> || Check to enable the ''On-Screen Display''. The ''OSD'' briefly displays track data when a new track is played. Once checked, the OSD will be visible on your screen and you can drag it to the location you prefer.
+
| <menuchoice>Zobrazovat informace na obrazovce (OSD)</menuchoice> || Zaškrtnout pro povolení zobrazení informací na obrazovce. ''Zobrazení informací na obrazovce'', když se začne přehrávat nová skladba, krátce zobrazí údaje o této skladbě. Jakmile je zaškrtnuto, bude zobrazení informací na obrazovce viditelné na vaší obrazovce a vy je můžete odtáhnout na místo, kterému dáváte přednost.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Duration</menuchoice> || The time in milliseconds for which to show the OSD. The value must be between 500 ms and 10000 ms.
+
| <menuchoice>Doba trvání</menuchoice> || Čas v milisekundách, po který se mají údaje ukazovat na obrazovce. Hodnota musí být mezi 500 ms a 10000 ms.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Screen</menuchoice> || Allows you to choose the screen that should display the OSD if you have a multiscreen setup. Default is 0.
+
| <menuchoice>Obrazovka</menuchoice> || Umožňuje výběr obrazovky, na které se mají zobrazovat údaje, pokud máte nastaveno více obrazovek. Výchozí je 0.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Translucent</menuchoice> || Check to enable translucency if supported by your desktop system.
+
| <menuchoice>Průhlednost</menuchoice> || Zaškrtnout pro povolení průhlednosti, podporuje-li ji vaše pracovní prostředí.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Font scale</menuchoice> || (choose the size of the font in the OSD)
+
| <menuchoice>Velikost písma</menuchoice> || Zvolte velikost písma pro zobrazení údajů na obrazovce.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Don't show when a fullscreen application is active</menuchoice> || Do not show On-Screen Display if another application is focused and running in fullscreen mode.
+
| <menuchoice>Nezobrazovat, pokud je činný program přes celou obrazovku</menuchoice> || Nezobrazovat zobrazení údajů na obrazovce, pokud je zaměřen jiný program a běží v režimu na celou obrazovku.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Use custom colors</menuchoice> || Check to enable custom colors for the ''On-Screen Display'' text.
+
| <menuchoice>Používat vlastní barvy</menuchoice> || Zaškrtnout pro povolení vlastních barev pro text ''zobrazení na obrazovce''.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Text color</menuchoice> || Click to select the color of the ''OSD'' text.
+
| <menuchoice>Barva textu</menuchoice> || Klepnout pro výběr barvy textu ''zobrazení na obrazovce''.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Use system notifications</menuchoice> || Check to use the system notification. This can vary depending on your desktop system and/or distribution.
+
| <menuchoice>Použít systémová oznámení</menuchoice> || Zaškrtnout pro použití oznámení systému. Toto se může lišit v závislosti na vašem pracovním prostředí a/nebo distribuci.
 
|}<!--{-->
 
|}<!--{-->
 
<span id="Database"></span>
 
<span id="Database"></span>
Line 190: Line 190:
 
[[File:Amarok_2.8_ConfigurationDialogDatabase.png|thumb|300px|center|Dialog pro nastavení vnější databáze]]
 
[[File:Amarok_2.8_ConfigurationDialogDatabase.png|thumb|300px|center|Dialog pro nastavení vnější databáze]]
  
The default database is already set to use embedded '''MySQL'''. For most users there is no need to configure an external database, as there is no change in performance. If you want to share your database or use it remotely, you can configure an external '''MySQL''' database.
+
Výchozí databáze již je nastavena tak, aby používala vložené '''MySQL'''. Většina uživatelů nemá potřebu nastavovat vnější databázi, protože tady není žádná změna, co se týče výkonu. Pokud chcete svoji databázi sdílet, anebo ji používat vzdáleně, můžete nastavit vnější databázi '''MySQL'''.
 
<br /><br />
 
<br /><br />
'''Amarok''' expects the external database and user account to already exist. The user also requires full access to the database. You MUST restart '''Amarok''' after changing these settings.
+
'''Amarok''' očekává, že vnější databáze a uživatelský účet již existují. Uživatel také musí mít plný přístup k databázi. MUSÍTE '''Amarok''' po změně těchto nastavení spustit znovu.
 
<br /><br />
 
<br /><br />
If your database is not already set up, you can use the SQL commands in the field at the bottom to do so, after replacing the password with the correct one.  
+
V případě že vaše databáze ještě není nastavena, můžete použít příkazy SQL v poli dole, abyste ji nastavili, hned jak heslo nahradíte správným.  
  
 
<!--}-->{| border="1" cellpadding="5"
 
<!--}-->{| border="1" cellpadding="5"
 
! Volba !! Nástrojová rada
 
! Volba !! Nástrojová rada
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Use external MySQL Database</menuchoice> || Check to enable the use of an external database.
+
| <menuchoice>Použít vnější databázi MySQL</menuchoice> || Zaškrtnout pro povolení užití vnější databáze.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Server</menuchoice> || Enter the name of the existing '''MySQL''' server.
+
| <menuchoice>Server</menuchoice> || Zadejte název stávajícího serveru '''MySQL'''.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Port</menuchoice> || Enter the port number to access the server. Default is port 3306.
+
| <menuchoice>Přípojka</menuchoice> || Zadejte číslo přípojky (port) pro přistupování k serveru. Výchozí je přípojka 3306.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Username</menuchoice> || Enter the username to access the database with full access privileges.
+
| <menuchoice>Uživatelské jméno</menuchoice> || Zadejte uživatelské jméno pro přistupování k databázi s oprávněním pro plný přístup.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Password</menuchoice> || Enter the password for the default user.
+
| <menuchoice>Heslo</menuchoice> || Zadejte heslo pro výchozího uživatele.
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Database</menuchoice> || Enter the name of the database. Default preset is amarokdb.
+
| <menuchoice>Databáze</menuchoice> || Zadejte název databáze. Výchozí přednastavený název je amarokdb.
 
|}<!--{-->
 
|}<!--{-->
  
You can find more information about the External Database [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase|here]].
+
Více informací o vnější databázi naleznete [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase|zde]].
 
<span id="Plugins (formerly Internet Services)"></span>
 
<span id="Plugins (formerly Internet Services)"></span>
 
=== Přídavné moduly ===
 
=== Přídavné moduly ===
Line 218: Line 218:
 
[[File:Amarok_2.8_ConfigurationDialogPlugins.png|thumb|center|300px|Dialog pro nastavení přídavných modulů]]
 
[[File:Amarok_2.8_ConfigurationDialogPlugins.png|thumb|center|300px|Dialog pro nastavení přídavných modulů]]
  
Plugins configuration controls <menuchoice>Collections</menuchoice>, <menuchoice>Internet Services</menuchoice>, and <menuchoice>Local Collection Backends</menuchoice>.
+
Nastavení přídavných modulů ovládá <menuchoice>Sbírky</menuchoice>, <menuchoice>Internetové služby</menuchoice> a <menuchoice>Podpůrné vrstvy pro místní sbírku</menuchoice>.
  
 
==== Sbírky ====
 
==== Sbírky ====
Line 229: Line 229:
 
| <menuchoice>Sbírka AudioCD</menuchoice> || Přídavný modul pro sbírku AudioCD pro '''Amarok'''
 
| <menuchoice>Sbírka AudioCD</menuchoice> || Přídavný modul pro sbírku AudioCD pro '''Amarok'''
 
|-
 
|-
| <menuchoice>DAAP Collection</menuchoice> || DAAP collection plugin for '''Amarok'''
+
| <menuchoice>Sbírka DAAP</menuchoice> || Přídavný modul pro sbírku DAAP pro '''Amarok'''
 
|-
 
|-
| <menuchoice>iPod, iPad & iPhone Collection</menuchoice> || Plugin to use iPod-like devices as collections in '''Amarok'''
+
| <menuchoice>Sbírka iPod, iPad & iPhone</menuchoice> || Přídavný modul k použití zařízení na způsob iPodu jako sbírek v '''Amaroku'''
 
|-
 
|-
| <menuchoice>MTP Collection</menuchoice> || MTP collection plugin for '''Amarok'''
+
| <menuchoice>Sbírka MTP</menuchoice> || Přídavný modul pro sbírku MTP pro '''Amarok'''
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Universal Mass Storage Collection</menuchoice> || UMS/USB collection plugin for '''Amarok'''
+
| <menuchoice>Sbírka Universal Mass Storage</menuchoice> || Přídavný modul pro sbírku UMS/USB pro '''Amarok'''
 
|-
 
|-
| <menuchoice>UPnP Collection</menuchoice> || UPnP collection plugin for '''Amarok'''
+
| <menuchoice>Sbírka UPnP</menuchoice> || Přídavný modul pro sbírku UPnP pro '''Amarok'''
 
|}<!--{-->
 
|}<!--{-->
  
 
==== Internetové služby ====
 
==== Internetové služby ====
  
'''Amarok''' offers by default the following Internet services:
+
'''Amarok''' nabízí ve výchozím nastavení následující internetové služby:
  
 
<!--}-->{| border="1" cellpadding="4"
 
<!--}-->{| border="1" cellpadding="4"
! Service !! Description !! Needs configuration {{Configure}}
+
! Služba !! Popis !! Potřebuje nastavení {{Configure}}
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Ampache</menuchoice> || Use an external music server  || Yes, '''Ampache''' server needed
+
| <menuchoice>Ampache</menuchoice> || Použít vnější hudební server  || Ano, je potřeba server '''Ampache'''
 
|-
 
|-
| <menuchoice>gpodder.net</menuchoice> || Podcast service. See also [http://www.gpodder.net gpodder.net] || No
+
| <menuchoice>gpodder.net</menuchoice> || Podcastová služba. Viz také [http://www.gpodder.net gpodder.net] || Ne
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Jamendo</menuchoice> || Listen to free music published under Creative Common licenses. See also [http://www.jamendo.com/en/about Jamendo.com] || No
+
| <menuchoice>Jamendo</menuchoice> || Poslouchejte hudbu zdarma zveřejněnou pod licencemi Creative Common. Viz také [http://www.jamendo.com/en/about Jamendo.com] || Ne
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Last.fm</menuchoice> || A popular internet radio service, streaming only for subscribers. See also [http://www.last.fm/about Last.fm] || Yes, personal information to [[Special:myLanguage/Amarok/QuickStartGuide/Glossary#Scrobble|scrobble]]
+
| <menuchoice>Last.fm</menuchoice> || Oblíbená internetová radioslužba, data posílána pouze předplatitelům. Viz také [http://www.last.fm/about Last.fm] || Ano, osobní informace k [[Special:myLanguage/Amarok/QuickStartGuide/Glossary#Scrobble|odesílání]]
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Magnatune Store</menuchoice> || Preview and buy music from a non-evil record label. See also [http://magnatune.com/info/whynotevil Magnatunes.com] || Only for downloads
+
| <menuchoice>Magnatune Store</menuchoice> || Poslouchejte ukázky a kupujte hudbu od nahrávací společnosti, která je hodná. Viz také [http://magnatune.com/info/whynotevil Magnatunes.com] || Jen pro stažení
 
|-
 
|-
| <menuchoice>MP3 Music Store</menuchoice> || Access the Amazon MP3 Store directly from Amarok || Yes
+
| <menuchoice>MP3 Music Store</menuchoice> || Přístup k Amazon MP3 Store přímo z Amaroku || Ano
 
|-
 
|-
| <menuchoice>mp3tunes</menuchoice> || A personal mp3 locker. See also [http://www.mp3tunes.com/cb/about/ mp3tunes.com] || Yes
+
| <menuchoice>mp3tunes</menuchoice> || Osobní skříňka na mp3. Viz také [http://www.mp3tunes.com/cb/about/ mp3tunes.com] || Ano
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Podcast Directory</menuchoice> || Browse and subscribe to a huge choice of podcasts || No
+
| <menuchoice>Podcast Directory</menuchoice> || Procházejte a odebírejte ohromný výběr podcastů || Ne
 
|}<!--{-->
 
|}<!--{-->
 
<br />
 
<br />
  
Other service are available through scripts.
+
Jiné služby jsou dostupné přes skripty.
  
 
==== Podpůrné vrstvy pro místní sbírku ====
 
==== Podpůrné vrstvy pro místní sbírku ====
  
'''Amarok''' offers you access to the following Local Collection Backends, if they are available:
+
'''Amarok''' vám nabízí přístup k následujícím podpůrným vrstvám pro sbírky, jsou-li dostupné:
  
 
<!--}-->{| border="1" cellpadding="5"
 
<!--}-->{| border="1" cellpadding="5"
 
! Zařízení !! Popis
 
! Zařízení !! Popis
 
|-
 
|-
| <menuchoice>Local Files & USB Mass Storage Backend</menuchoice> || Local Collection folders on local and pluggable disks
+
| <menuchoice>Místní soubory & podpůrná vrstva pro velkokapacitní ukládací zařízení USB</menuchoice> || Složky s místní sbírkou na místních a připojitelných discích
 
|-
 
|-
| <menuchoice>NFS Share Backend</menuchoice> || Local Collection folders on remote NFS shares (Network File System)
+
| <menuchoice>Podpůrná vrstva pro NFS Share</menuchoice> || Složky s místní sbírkou na vzdálených NFS shares (Network File System)
 
|-
 
|-
| <menuchoice>SMB (Windows) Share Backend</menuchoice> || Local Collection folders on remote Samba (Windows) shares
+
| <menuchoice>Podpůrná vrstva pro SMB (Windows) Share</menuchoice> || Složky s místní sbírkou na vzdálených Samba (Windows) shares
 
|}<!--{-->
 
|}<!--{-->
  
 
==== Nastavení Ampache ====
 
==== Nastavení Ampache ====
  
If you have access to a remote '''Ampache''' music server, click {{Configure}} and enter the necessary information. You can configure access to more than one '''Ampache''' server. For more information see the [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/Ampache|Ampache]] section in what follows.
+
Pokud máte přístup k vzdálenému hudebnímu serveru '''Ampache''', klepněte na {{Configure}} a zadejte nezbytné informace. Můžete nastavit přístup k více než jednomu serveru '''Ampache'''. Pro více informací se podívejte na [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/Ampache|Ampache]].
  
 
==== Nastavení Last.fm ====
 
==== Nastavení Last.fm ====
  
While streaming is free with Last.fm's own online player for residents of the US, the UK and Germany, it only works in '''Amarok''' for paid subscribers. Scrobbling is free, however, provided you enter your Last.fm username and password by clicking {{Configure}}. '''Amarok''' allows you to store the password in the secure '''KDE Wallet'''. If you decline the use of '''Kwallet''', your password will be stored in clear text instead.
+
Zatímco přenos dat je u vlastního internetového přehrávače Last.fm's pro britské a německé obyvatelstvo zadarmo, v '''Amaroku''' je vyhrazen platícím odběratelům. Odesílání dat o přehrávaných skladbách je zdarma, je nicméně poskytováno, jen když zadáte své uživatelské jméno u Last.fm username a heslo klepnutím na {{Configure}}. '''Amarok''' vám umožní heslo uložit v bezpečném '''KDE Wallet'''. Pokud úschovu v '''Kwallet''' odmítnete, bude vaše heslo místo toho uloženo v prostém textu.
  
 
==== Nastavení Magnatune store ====
 
==== Nastavení Magnatune store ====
  
Listen to the music offered by Magnatune for free and buy it directly through '''Amarok'''. Click {{Configure}} to add your membership credentials if you are a member and/or add your email address to re-download music you previously have downloaded from Magnatune.
+
Poslouchejte zadarmo hudbu nabízenou službou Magnatune zdarma a nakupujte ji přímo přes '''Amarok'''. Klepněte na {{Configure}} pro přidání údajů o vašem členství, pokud jste členem, a/nebo přidejte svou e-mailovou adresu pro znovustažení hudby, již jste si předtím stáhli z Magnatune.
  
To download, you then go to the ''Media Sources'' pane, select the Internet section and click on the Magnatune Store. It will then download the catalog where you can search and select the music you want to buy.
+
Kvůli stahování potom jděte do pole s ''hudebními zdroji'', vyberte část zabývající se internetem a klepněte na Magnatune Store. Bude stažen přehled, kde můžete hledat a vybírat hudbu, kterou chcete koupit.
  
 
==== Nastavení MP3 Store ====
 
==== Nastavení MP3 Store ====
  
Access the Amazon MP3 Store directly from '''Amarok'''.
+
Přístup k Amazon MP3 Store přímo z '''Amaroku'''.
  
The Amazon MP3 Store needs to know what country you are located in because it offers different items depending on your location. The following countries are allowed:
+
Amazon MP3 Store potřebuje vědět, ve které zemi se nacházíte, protože v závislosti na vaší poloze nabízí odlišné věci. Jsou přípustné následující země:
  
* France
+
* Francie
* Austria, Germany, Switzerland
+
* Rakousko, Německo, Švýcarsko
* Japan
+
* Japonsko
* United Kingdom
+
* Spojené království Velké Británie
* United States (default)
+
* Spojené státy americké (výchozí)
  
NOTE: Changing the country invalidates your shopping cart. If your country is not in the list, you cannot use the Amazon MP3 Store because it is not supported by Amazon.
+
POZNÁMKA: Změna země zneplatní váš nákupní vozík. Pokud není vaše země v seznamu, nemůžete používat Amazon MP3 Store, protože to není Amazonem podporováno.
  
 
==== Nastavení mp3tunes ====
 
==== Nastavení mp3tunes ====
  
If you have a personal mp3tunes locker, click {{Configure}} and enter your username and password. You will then be able to access your online locker.
+
Pokud máte osobní skříňku u mp3tunes, klepněte na {{Configure}} a zadejte vé uživatelské jméno a heslo. Poté vám bude zpřístupněna vaše internetová skříňka.
 
<span id="Scripts"></span>
 
<span id="Scripts"></span>
 
=== Skripty ===
 
=== Skripty ===
  
[[File:Amarok2.7ScriptsConfigMenu.png|center|thumb|300px|Scripts configuration dialog (click to enlarge)]]
+
[[File:Amarok2.7ScriptsConfigMenu.png|center|thumb|300px|Dialog pro nastavení skriptů (klepnout pro zvětšení)]]
  
Script Configuration in '''Amarok''' covers <menuchoice>Generic</menuchoice>, <menuchoice>Lyrics</menuchoice>, and <menuchoice>Scriptable Service</menuchoice> scripts. Scripts are added in the <menuchoice>Manage Scripts</menuchoice> dialog.
+
Nastavení skriptů v '''Amaroku''' pokrývá skripty <menuchoice>generické</menuchoice>, skripty pro <menuchoice>texty písní</menuchoice> a pro <menuchoice>skriptovatelné služby</menuchoice>. Skrity se přidávají přes dialog <menuchoice>správce skriptů</menuchoice>.
  
 
==== Generické skripty ====
 
==== Generické skripty ====
  
Generic scripts add functionality to '''Amarok'''. The ''Amarok Script Console'' is available by default; other scripts which add CD burning, cover image storage, games, and many other choices are available. If installed, these scripts will show up in the ''Tools'' menu.
+
Generické skripty přidávají do '''Amaroku''' funkce. ''Skriptovací konzole Amaroku'' je dostupná ve výchozím nastavení. Jsou dostupné i další skripty přidávající vypalování dat na CD, ukládání obrázků alb, hry, a mnoho dalších voleb. Po instalaci se tyto skripty zobrazují v nabídce s ''nástroji''.
  
 
==== Skripty pro texty písní ====
 
==== Skripty pro texty písní ====
  
A variety of lyrics scripts are available; ''Ultimate Lyrics'' is provided by default. Your chosen lyrics scripts will provide the lyrics shown in the ''Lyrics applet'' in the ''Context'' pane.
+
Je dostupný pestrý výběr skriptů pro texty písní; ''Ultimate Lyrics'' je poskytován ve výchozím nastavení. Vámi vybrané skripty pro texty písní poskytnou slova písní, která se budou ukazovat v ''doplňku pro slova písní'' v poli s ''hudebními souvislostmi''.
  
 
==== Skripty pro skriptovatelné služby ====
 
==== Skripty pro skriptovatelné služby ====
  
Scriptable services, if enabled, will show up in the ''Internet Services'' in the ''Collections'' pane. Many collections of streams are available, in many languages, and from many sources.
+
Skriptovatelné služby se, pokud budou povoleny, ukáží v ''internetových službách'' v poli se ''sbírkami''. Je dostupných mnoho sbírek s proudy, které jsou v mnoha jazycích a z mnoha zdrojů.
  
 
==== Spravovat skripty ====
 
==== Spravovat skripty ====
  
At bottom of the configuration dialog are two options:
+
Ve spodní části dialogu pro nastavení jsou dvě volby:
  
*<menuchoice>Automatically update built-in scripts</menuchoice>  
+
*<menuchoice>Automaticky aktualizovat vestavěné skripty</menuchoice>  
: Automatically download and install updates for the built-in scripts from the '''Amarok''' website if available. Enable if you usually have a working Internet connections, and want your scripts automatically updated. This will not update user-supplied scripts from KDE-apps.org.
+
: Automaticky stáhnout a instalovat aktualizace pro vestavěné skripty ze stránky '''Amaroku''', jsou-li dostupné. Povolte, máte-li obvykle pracující internetové spojení a chcete-li, aby byly vaše skripty automaticky aktualizovány. Toto nebude aktualizovat uživatelské skripty z KDE-apps.org.
  
*<menuchoice>Manage Scripts</menuchoice> button
+
*Tlačítko <menuchoice>Spravovat skripty</menuchoice>
: Browse, install and uninstall user-supplied scripts; also search, sort and rate the scripts in the ''Amarok Add-on Installer''.
+
: Procházet, instalovat a odinstalovat uživatelské skripty; také hledat, třídit a hodnotit skripty v ''instalátoru doplňků Amaroku''.
  
 
===== Instalátor doplňků =====
 
===== Instalátor doplňků =====
  
[[File:Amarok_add-on_installer.png|300px|thumb|center|Amarok Script Manager]]
+
[[File:Amarok_add-on_installer.png|300px|thumb|center|Správe skriptů Amaroku]]
  
Using the ''Add-on Installer'', one can install the latest user-contributed '''Amarok''' scripts. There are also options to search, sort and rate the scripts.
+
Použitím ''instalátoru doplňků'' lze nainstalovat poslední uživateli dodané skripty pro '''Amarok'''. Jsou tu také volby pro hledání, třídění a hodnocení skriptů.
  
The <menuchoice>Install Scripts</menuchoice> and <menuchoice>Uninstall</menuchoice> buttons can be used to manage scripts. One can install script packages of type amarokscript.tar, amarokscript.tar.bz2, amarokscript.tar.gz
+
Tlačítka pro <menuchoice>instalování skriptů</menuchoice> a <menuchoice>odinstalování skriptů</menuchoice> lze použít na správu skriptů. Lze instalovat balíčky se skripty typů amarokscript.tar, amarokscript.tar.bz2, amarokscript.tar.gz
  
 
===== Informace o skriptu =====
 
===== Informace o skriptu =====
  
Learn more about a script using the {{Icon|dialog-information}} button.
+
Naučte se více o skriptech pomocí tlačítka {{Icon|dialog-information}}.
  
A script can also be executed directly in the Amarok Script Console. This is activated by selecting the Script Console and confirm the selection by hitting either the <menuchoice>OK</menuchoice> or the <menuchoice>Apply</menuchoice> button. To deactivate the Script Console deselect it and confirm again.
+
Skript lze také spustit přímo ve skriptovací konzoli Amaroku. Tato je zapnuta vybráním nabídky pro skriptovací konzoli a potvrzením výběru buď stisknutím tlačítka <menuchoice>OK</menuchoice> nebo <menuchoice>Použít</menuchoice>. Pro vypnutí skriptovací konzole zrušte její výběr a znovu potvrďte.
 
[[File:AmarokConfigurationDialog2.7ScriptConsole.png|300px|large|center]]
 
[[File:AmarokConfigurationDialog2.7ScriptConsole.png|300px|large|center]]
  

Latest revision as of 08:48, 27 August 2013

Other languages:
čeština • ‎dansk • ‎English • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎українська

Nastavení Amaroku

Při prvním spuštění je uděláno základní nastavení; podívejte se také na Průvodce rychlým spuštěním: Začínáme. Ale je toho více, co se dá nastavit.

Pro přístup k nabídce s nastavením jděte do Nastavení -> Nastavit Amarok... a uvidíte následující dialog:


Obecné volby nastavení

Obecné

Na obrázku výše vidíte některé obecné volby, jež můžete nastavit. V závislosti na distribuci se mohou výchozí nastavení lišit. Když je ukazovátko myši nad volbami, ukáže se nástrojová rada, která vysvětlí význam toho kterého nastavení.

Obecné volby:

Volba Nástrojová rada
Ukázat ikonu v panelu Zaškrtněte pro povolení ikony Amaroku v oznamovací oblasti panelu.
Automaticky získávat obaly alb Zaškrtněte pro povolení automatického získání obalu z internetu.
Povolit animaci při skládání doplňku v hudebních souvislostech Zaškrtněte pro povolení animací při zavírání doplňků v poli s hudebními souvislostmi.
Automaticky posunout seznam skladeb na současnou skladbu Zaškrtněte, aby se seznam skladeb posunoval, aby byla nynější skladba vždy viditelná.
Ukázat náladový pruh v posuvníku s postupem přehrávání Náladový proužek umožňuje pohyb ve vaší hudbě pomocí zraku. Všimněte si, prosím, že tato funkce vyžaduje vnější nástroj generátoru náladového proužku, nebo skript.
Styl náladového pruhu Vybrat styl zobrazení nálady.

Pokud povolíte náladový proužek, buďte si vědomi následujících požadavků: Náladový proužek se bude zobrazovat jen tehdy, když byly vaše skladby označeny náladami. Více se o náladovém proužku dozvíte v části nazvané: Náladový proužek.

Místní sbírka

Nastavení místní sbírky

Tento dialog ukazuje váš souborový systém jako stromovou stavbu, která zobrazuje složky se sbírkou. Výběr složky vždy zahrnuje její podsložky. V těchto složkách budou hledány hudební soubory, ze kterých bude vytvořena vaše sbírka. Můžete na složku klepnout pravým tlačítkem myši, aby byla tato prohledána, pokud to bylo předtím vybráno.

Volby pro sbírku:

Volba Nástrojová rada
Prohledat všechno znovu Prohledat celou sbírku. Nebudou tím smazány žádné statistiky.
Zavést Zavést hodnocení a/nebo statistiky ze starších verzí Amaroku, hromadného skeneru nebo multimediálních přehrávačů.
Prohledávat složky včetně podsložek (je-li zaškrtnuto nově, vyžaduje úplné znovuprohledání) Je-li vybráno, Amarok bude číst všechny podsložky.
Sledovat změny ve složkách Je-li vybráno, složky se sbírkami budou sledovány kvůli změnám. Hlídač nepostřehne změny, které se odehrají za symbolickými odkazy.
Zavedení hudby: Převést skladby Zda má Amarok překódovat skladby, když jsou kopírovány nebo přesouvány do místní sbírky.

Zavedení statistik

Tato volba vám umožní zavedení statistik, tj. hodnocení a výsledků ze

  • staršího Amaroku verze 1.4.x (z databází SQLite, MySQL nebo PostgreSQL), nebo z
  • iTunes

Nezavádí statistiky z databáze Amaroku 2.x, takže pokud chcete udělat sloučení starší verze databáze 2.x, budete to muset udělat vlastnoručně.

Popisná data

MetadataDialog.png

Tento dialog vám umožní provést nastavení pro zacházení s popisnými daty. Toto je samostatná stránka počínající s Amarokem 2.7

Volby pro popisná data:

Volba Nástrojová rada
Zapsat statistiky do souboru Zaškrtnout, aby se statistiky měnící se při hraní zapisovaly jako značky do zvukových souborů.
Zapsat obaly do souboru, největší velikost... Zaškrtnout, aby se změněné obaly zapisovaly zpět do zvukových souborů. Tímto se nahradí stávající vložené obaly. Vyberte hodnotu z rozbalovacího seznamu pro nastavení největší velikosti obalu.
Povolit zjišťování znakové sady ve značkách ID3 Je-li zaškrtnuto, Amarok použije Mozillin zjišťovací přípravek na určení znakové sady, aby se pokusil automaticky uhádnout znakové sady ve značkách ID3. Pokud jsou vaše značky správné, je bezpečnější nechat tuto volbu vypnutou.

Seřízení statistik

Tento dialog vám umožní uchovat statistiky vaší sbírky seřízené. Ujistěte se, že zaškrtáváte pouze sbírky, mezi nimiž chcete seřizovat data.

Volby pro seřízení statistik:

Volba Nástrojová rada
Seřídit hodnocení Zaškrtnout pro seřízení hodnocení mezi sbírkami.
Seřídit poprvé přehráno Zaškrtnout pro seřízení poprvé přehraných dat mezi sbírkami.
Seřídit naposledy hráno Zaškrtnout pro seřízení naposledy hraných dat mezi sbírkami.
Seřídit počet přehrání Zaškrtnout pro seřízení počtů přehrání mezi sbírkami.
Seřídit štítky Zaškrtnout pro seřízení štítků mezi sbírkami.

Přehrávání

Dialog pro nastavení přehrávání

Nastavit volby pro přehrávání a multimediální systém KDE Phonon.

Volba Nástrojová rada
Postupné zeslabení zvuku při zastavení Je-li zaškrtnuto, Amarok pomalu zeslabí hlasitost přehrávané skladby při zastavení nebo na konci seznamu skladeb, nebo zastaví přehrávání okamžitě.
Postupné zeslabení zvuku při pozastavení Je-li zaškrtnuto, Amarok pomalu zeslabí hlasitost přehrávané skladby při pozastavení nynější skladby.
Doba trvání postupného zeslabování zvuku Délka postupného zeslabování zvuku vyjádřená v milisekundách.
Potlačit automatické uspání při přehrávání Je-li zaškrtnuto, Amarok zabrání počítači v uspání, když je skladba přehrávána..
Pozastavit přehrávání při uspání Je-li zaškrtnuto, Amarok pozastaví přehrávání současné skladby, když se počítač chystá ke spánku.
Pokračovat v přehrávání při spuštění Je-li zaškrtnuto, Amarok bude pokračovat v přehrávání tam, kde jste při posledním sezení skončili -- tak jako páskový přehrávač.

Nastavení Phononu

Phonon je multimediální systém používaný Amarokem. Byl vytvořen, aby KDE 4 umožnil nezávislost na multimediální systémech, jako jsou GStreamer nebo VLC, a aby poskytl stabilní API po dobu života KDE 4. Přidaným bonusem je, že zjednodušuje vývoj tím, že poskytuje jednoduché API, které pracuje na různých platformách, jako jsou Windows a OS X.

Pro vás uživatele to znamená, že si můžete vybrat multimediální systém, který vám nejlépe vyhovuje. Obvykle je přednastaven vaší distribucí.

Potíže s přehráváním v Amaroku typicky nejsou problémem Amaroku, ale spíše problémem Phononu, protože Amarok se už o zvuk přímo nestará.

Karta pro nastavení zařízení
AmarokConfigurationDialog2.7PhononDevice.png

V závislosti na vašem operačním systému a distribuci můžete potřebovat použít ALSA, OSS, PulseAudio, nebo něco jiného jako vaše výchozí zařízení pro přehrávání. Najděte jedno, které bude pracovat dobře, pomocí tlačítka Vyzkoušet a použijte je na všechny typy výstupů. Pokud byste chtěli, aby pracovaly různé typy výstupů s různými zařízeními, i to je dobře možné.

Karta pro nastavení reproduktoru
AmarokConfigurationDialog2.7PhononHardware.png

Když chcete změnit běžné nastavení reproduktoru, zde je místo, kde se to dělá.

Karta pro podpůrnou vrstvu
AmarokConfigurationDialog2.7PhononBackend.png

V závislosti na operačním systému zde vidíte volby jako Gstreamer, VLC, nebo DS9 (Windows). Doporučená podpůrná vrstva pro Phonon pro uživatele Linuxu je VLC nebo Gstreamer.

Pokud nevidíte VLC nebo Gstreamer, nainstalujte jejich balíček. U většiny distribucí se například balíček pro VLC jmenuje phonon-backend-vlc.

Každá podpůrná vrstva přichází se svými vlastními kodeky, takže v závislosti na podpůrné vrstvě, kterou si zvolíte, budete také potřebovat stáhnout kodeky, jelikož většina distribucí je z právních důvodů nedodává.

Oznamování

Dialog pro nastavení oznamování


,

Volba Nástrojová rada
Zobrazovat informace na obrazovce (OSD) Zaškrtnout pro povolení zobrazení informací na obrazovce. Zobrazení informací na obrazovce, když se začne přehrávat nová skladba, krátce zobrazí údaje o této skladbě. Jakmile je zaškrtnuto, bude zobrazení informací na obrazovce viditelné na vaší obrazovce a vy je můžete odtáhnout na místo, kterému dáváte přednost.
Doba trvání Čas v milisekundách, po který se mají údaje ukazovat na obrazovce. Hodnota musí být mezi 500 ms a 10000 ms.
Obrazovka Umožňuje výběr obrazovky, na které se mají zobrazovat údaje, pokud máte nastaveno více obrazovek. Výchozí je 0.
Průhlednost Zaškrtnout pro povolení průhlednosti, podporuje-li ji vaše pracovní prostředí.
Velikost písma Zvolte velikost písma pro zobrazení údajů na obrazovce.
Nezobrazovat, pokud je činný program přes celou obrazovku Nezobrazovat zobrazení údajů na obrazovce, pokud je zaměřen jiný program a běží v režimu na celou obrazovku.
Používat vlastní barvy Zaškrtnout pro povolení vlastních barev pro text zobrazení na obrazovce.
Barva textu Klepnout pro výběr barvy textu zobrazení na obrazovce.
Použít systémová oznámení Zaškrtnout pro použití oznámení systému. Toto se může lišit v závislosti na vašem pracovním prostředí a/nebo distribuci.

Databáze

Dialog pro nastavení vnější databáze

Výchozí databáze již je nastavena tak, aby používala vložené MySQL. Většina uživatelů nemá potřebu nastavovat vnější databázi, protože tady není žádná změna, co se týče výkonu. Pokud chcete svoji databázi sdílet, anebo ji používat vzdáleně, můžete nastavit vnější databázi MySQL.

Amarok očekává, že vnější databáze a uživatelský účet již existují. Uživatel také musí mít plný přístup k databázi. MUSÍTE Amarok po změně těchto nastavení spustit znovu.

V případě že vaše databáze ještě není nastavena, můžete použít příkazy SQL v poli dole, abyste ji nastavili, hned jak heslo nahradíte správným.

Volba Nástrojová rada
Použít vnější databázi MySQL Zaškrtnout pro povolení užití vnější databáze.
Server Zadejte název stávajícího serveru MySQL.
Přípojka Zadejte číslo přípojky (port) pro přistupování k serveru. Výchozí je přípojka 3306.
Uživatelské jméno Zadejte uživatelské jméno pro přistupování k databázi s oprávněním pro plný přístup.
Heslo Zadejte heslo pro výchozího uživatele.
Databáze Zadejte název databáze. Výchozí přednastavený název je amarokdb.

Více informací o vnější databázi naleznete zde.

Přídavné moduly

Dialog pro nastavení přídavných modulů

Nastavení přídavných modulů ovládá Sbírky, Internetové služby a Podpůrné vrstvy pro místní sbírku.

Sbírky

Amarok nabízí přístup k následujícím sbírkám, pokud jsou dostupné:

Sbírka Popis
Sbírka AudioCD Přídavný modul pro sbírku AudioCD pro Amarok
Sbírka DAAP Přídavný modul pro sbírku DAAP pro Amarok
Sbírka iPod, iPad & iPhone Přídavný modul k použití zařízení na způsob iPodu jako sbírek v Amaroku
Sbírka MTP Přídavný modul pro sbírku MTP pro Amarok
Sbírka Universal Mass Storage Přídavný modul pro sbírku UMS/USB pro Amarok
Sbírka UPnP Přídavný modul pro sbírku UPnP pro Amarok

Internetové služby

Amarok nabízí ve výchozím nastavení následující internetové služby:

Služba Popis Potřebuje nastavení Icon-configure.png
Ampache Použít vnější hudební server Ano, je potřeba server Ampache
gpodder.net Podcastová služba. Viz také gpodder.net Ne
Jamendo Poslouchejte hudbu zdarma zveřejněnou pod licencemi Creative Common. Viz také Jamendo.com Ne
Last.fm Oblíbená internetová radioslužba, data posílána pouze předplatitelům. Viz také Last.fm Ano, osobní informace k odesílání
Magnatune Store Poslouchejte ukázky a kupujte hudbu od nahrávací společnosti, která je hodná. Viz také Magnatunes.com Jen pro stažení
MP3 Music Store Přístup k Amazon MP3 Store přímo z Amaroku Ano
mp3tunes Osobní skříňka na mp3. Viz také mp3tunes.com Ano
Podcast Directory Procházejte a odebírejte ohromný výběr podcastů Ne


Jiné služby jsou dostupné přes skripty.

Podpůrné vrstvy pro místní sbírku

Amarok vám nabízí přístup k následujícím podpůrným vrstvám pro sbírky, jsou-li dostupné:

Zařízení Popis
Místní soubory & podpůrná vrstva pro velkokapacitní ukládací zařízení USB Složky s místní sbírkou na místních a připojitelných discích
Podpůrná vrstva pro NFS Share Složky s místní sbírkou na vzdálených NFS shares (Network File System)
Podpůrná vrstva pro SMB (Windows) Share Složky s místní sbírkou na vzdálených Samba (Windows) shares

Nastavení Ampache

Pokud máte přístup k vzdálenému hudebnímu serveru Ampache, klepněte na Icon-configure.png a zadejte nezbytné informace. Můžete nastavit přístup k více než jednomu serveru Ampache. Pro více informací se podívejte na Ampache.

Nastavení Last.fm

Zatímco přenos dat je u vlastního internetového přehrávače Last.fm's pro britské a německé obyvatelstvo zadarmo, v Amaroku je vyhrazen platícím odběratelům. Odesílání dat o přehrávaných skladbách je zdarma, je nicméně poskytováno, jen když zadáte své uživatelské jméno u Last.fm username a heslo klepnutím na Icon-configure.png. Amarok vám umožní heslo uložit v bezpečném KDE Wallet. Pokud úschovu v Kwallet odmítnete, bude vaše heslo místo toho uloženo v prostém textu.

Nastavení Magnatune store

Poslouchejte zadarmo hudbu nabízenou službou Magnatune zdarma a nakupujte ji přímo přes Amarok. Klepněte na Icon-configure.png pro přidání údajů o vašem členství, pokud jste členem, a/nebo přidejte svou e-mailovou adresu pro znovustažení hudby, již jste si předtím stáhli z Magnatune.

Kvůli stahování potom jděte do pole s hudebními zdroji, vyberte část zabývající se internetem a klepněte na Magnatune Store. Bude stažen přehled, kde můžete hledat a vybírat hudbu, kterou chcete koupit.

Nastavení MP3 Store

Přístup k Amazon MP3 Store přímo z Amaroku.

Amazon MP3 Store potřebuje vědět, ve které zemi se nacházíte, protože v závislosti na vaší poloze nabízí odlišné věci. Jsou přípustné následující země:

  • Francie
  • Rakousko, Německo, Švýcarsko
  • Japonsko
  • Spojené království Velké Británie
  • Spojené státy americké (výchozí)

POZNÁMKA: Změna země zneplatní váš nákupní vozík. Pokud není vaše země v seznamu, nemůžete používat Amazon MP3 Store, protože to není Amazonem podporováno.

Nastavení mp3tunes

Pokud máte osobní skříňku u mp3tunes, klepněte na Icon-configure.png a zadejte vé uživatelské jméno a heslo. Poté vám bude zpřístupněna vaše internetová skříňka.

Skripty

Dialog pro nastavení skriptů (klepnout pro zvětšení)

Nastavení skriptů v Amaroku pokrývá skripty generické, skripty pro texty písní a pro skriptovatelné služby. Skrity se přidávají přes dialog správce skriptů.

Generické skripty

Generické skripty přidávají do Amaroku funkce. Skriptovací konzole Amaroku je dostupná ve výchozím nastavení. Jsou dostupné i další skripty přidávající vypalování dat na CD, ukládání obrázků alb, hry, a mnoho dalších voleb. Po instalaci se tyto skripty zobrazují v nabídce s nástroji.

Skripty pro texty písní

Je dostupný pestrý výběr skriptů pro texty písní; Ultimate Lyrics je poskytován ve výchozím nastavení. Vámi vybrané skripty pro texty písní poskytnou slova písní, která se budou ukazovat v doplňku pro slova písní v poli s hudebními souvislostmi.

Skripty pro skriptovatelné služby

Skriptovatelné služby se, pokud budou povoleny, ukáží v internetových službách v poli se sbírkami. Je dostupných mnoho sbírek s proudy, které jsou v mnoha jazycích a z mnoha zdrojů.

Spravovat skripty

Ve spodní části dialogu pro nastavení jsou dvě volby:

  • Automaticky aktualizovat vestavěné skripty
Automaticky stáhnout a instalovat aktualizace pro vestavěné skripty ze stránky Amaroku, jsou-li dostupné. Povolte, máte-li obvykle pracující internetové spojení a chcete-li, aby byly vaše skripty automaticky aktualizovány. Toto nebude aktualizovat uživatelské skripty z KDE-apps.org.
  • Tlačítko Spravovat skripty
Procházet, instalovat a odinstalovat uživatelské skripty; také hledat, třídit a hodnotit skripty v instalátoru doplňků Amaroku.
Instalátor doplňků
Správe skriptů Amaroku

Použitím instalátoru doplňků lze nainstalovat poslední uživateli dodané skripty pro Amarok. Jsou tu také volby pro hledání, třídění a hodnocení skriptů.

Tlačítka pro instalování skriptů a odinstalování skriptů lze použít na správu skriptů. Lze instalovat balíčky se skripty typů amarokscript.tar, amarokscript.tar.bz2, amarokscript.tar.gz

Informace o skriptu

Naučte se více o skriptech pomocí tlačítka Icon-dialog-information.png.

Skript lze také spustit přímo ve skriptovací konzoli Amaroku. Tato je zapnuta vybráním nabídky pro skriptovací konzoli a potvrzením výběru buď stisknutím tlačítka OK nebo Použít. Pro vypnutí skriptovací konzole zrušte její výběr a znovu potvrďte.

large

This page was last modified on 27 August 2013, at 08:48. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.