Amarok: Organizacja - Zewnętrzna baza danych

Revision as of 17:25, 1 December 2011 by Florek (talk | contribs) (Created page with "Teraz możesz ponownie uruchomić serwer '''MySQL''' i załadować bazę danych z pliku. Wymagane jest wykonanie opisanego powyżej stworzenia bazy oraz umożliwienia każdemu za...")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Zewnętrzna Baza Danych

Amarok 2,2 i powyżej oferuje wsparcie dla baz danych zewnętrznychMySQL jako backendu.

Konfiguracja Serwera
Instalacja Serwera MySQL

Najpierw musisz zainstalować serwer MySQL. Na dystrybucjach opartych o Debiana takich jak Ubuntu możesz użyć

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

by to zrobić. Zostaniesz poproszony podczas instalacji o podanie hasła root dla bazy danych. Pakiet mysql-client wymagany jest do wykonania niektórych z poleceń w tym dokumencie, ale nie jest wymagany do używania Amarok.

===== Konfiguracja Bazy Danych

Połącz się z lokalną bazą danych używając

mysql -u root -p

Zostaniesz poproszony o hasło użytkownika root bazy MySQL. Następnie powinieneś zobaczyć znak zachęty:

mysql>

.

Stwórz nowego użytkownika amarokuser z hasłem amarokpass używając

CREATE USER 'amarokuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

. Amarok potrzebuje swojej własnej bazy danych, która zostanie stworzona poleceniem

CREATE DATABASE amarokdb;

Daj użytkownikom dostęp do bazy poleceniem

GRANT ALL ON amarokdb.* TO 'amarokuser'@'%' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

Znak % jest to wieloznacznik pozwalający dowolnemu hostowi na połączenie z bazą danych. Teraz użyj

FLUSH PRIVILEGES;

by przeładować wewnętrzne ustawienia używane przez MySQL. W końcu

exit

zamyka linię poleceń MySQL
Standardowo serwer jest jedynie dostępny dla połączeń lokalnych. Zmienić można to w pliku /etc/mysql/mycnf i dostosować adres przy bind-address tak by odpowiadał jednemu na którym serwer ma nasłuchiwać połączeń. 0.0.0.0 nasłuchuje na wszystkich interfejsach. Po zapisaniu musisz restartować serwer używając

sudo service mysql restart

Create a new user amarokuser with the password amarokpass using the

CREATE USER 'amarokuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

command. Amarok needs its own database, which is created with

CREATE DATABASE amarokdb;

Give the new user access to the database by entering the

GRANT ALL ON amarokdb.* TO 'amarokuser'@'%' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

command, where % is a wildcard to allow all hosts to connect to the database. Now use the

FLUSH PRIVILEGES;

statement to reload various internal caches used by MySQL. Finally

exit

closes the MySQL prompt.

Standardowo do serwera można się połączyć jedynie lokalnie. Zmienić to można edytując plik /etc/mysql/my.cnf zmieniając adres obok bind-address na taki na którym serwer ma nasłuchiwać połączeń z zewnątrz. Wpisanie 0.0.0.0 powoduje nasłuch na wszystkich interfejsach. Po zapisaniu pliku musisz uruchomić MySQL ponownie poleceniem

sudo service mysql restart
Konfiguracja Klienta

Otwórz okno konfiguracji klikając Ustawienia -> Konfiguruj Amarok -> Baza danych. Zaznacz pole i wpisz dane użytkownika

Remotecollections client.pngPo wykonaniu tego musisz restartować Amarok by zmiany zostały zapisane.

Migracja z wbudowanej bazy MySQL do Serwera MySQL

Jeśli chcesz zachować statystyki itp. które masz w bazie danych z przed Amarok 2.2, możesz wykonać poniższe kroki: Najpierw, uruchom Amarok 2.2+ przynajmniej raz by dać bazie danych szanse do zaktualizowania się do najnowszego schematu zapisu.

Teraz zatrzymaj daemona MySQL

sudo /etc/init.d/mysql stop

uruchom daemona MySQL z folderu ~/.kde4/share/apps/amarok (--defaults-file musi być pierwszym parametrem!):

/usr/sbin/mysqld --defaults-file=`pwd`/my.cnf --default-storage-engine=MyISAM --datadir=`pwd`/mysqle --socket=`pwd`/sock --skip-grant-tables

Parametr --skip=grant-tables oznacza, że możesz użyć dowolnego hasła czy nazwy użytkownika do połączenia. localhost nie zadziała klient MySQL spróbuje użyć gniazd Unix. Użycie 127.0.0.1 jako host pozwala tego uniknąć. Niektóre systemy mogą ograniczyć ten dostęp przez apparmor lub SELinux. Mogą one zostać tymczasowo zamknięte przez

sudo /etc/init.d/apparmor stop

Teraz uruchom mysqldump z opcją -S by ustalić lokalne gniazdo. To powinno zapisać twoja starą bazę danych do pliku SQL.

mysqldump -S sock amarok > amarok.mysql

Po tym, możesz uruchomić ponownie usługę MySQL i załadować plik SQL do bazy danych. Wymagane jest wykonanie wcześniej poprzedniego kroku. (instalacja serwera MySQL)

sudo /etc/init.d/mysql stop
mysql -u amarokuser -p amarok < amarok.mysql
/usr/sbin/mysqld --defaults-file=`pwd`/my.cnf --default-storage-engine=MyISAM --datadir=`pwd`/mysqle --socket=`pwd`/sock --skip-grant-tables

The skip-grant-tables means you can use any password or username to connect to it. 'localhost' will not work, the MySQL client will try to use a Unix socket. Using 127.0.0.1 as the host makes it work. Some systems may restrict this access through apparmor or SELinux. They can be temporarily disabled with

sudo /etc/init.d/apparmor stop

Teraz uruchom mysqldump przekazując parametr -S by wybrać gniazdo lokalne. To polecenie zapisze starą bazę Amarok do pliku SQL.

mysqldump -S sock amarok > amarok.mysql

Teraz możesz ponownie uruchomić serwer MySQL i załadować bazę danych z pliku. Wymagane jest wykonanie opisanego powyżej stworzenia bazy oraz umożliwienia każdemu zapis do niej.

sudo /etc/init.d/mysql stop
mysql -u amarokuser -p amarok < amarok.mysql
Note-box-icon.png
Note
Wymagane może być ponowne skanowanie kolekcji w Amarok po wykonaniu powyższych.Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.