Revision history of "Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:40, 14 July 2018FuzzyBot (Talk | contribs). . (1,060 bytes) (-17). . (Updating to match new version of source page)
  • (cur | prev) 18:40, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (1,077 bytes) (+18). . (Created page with "'''Amarok''' je zamýšlen pro prostředí KDE, ale pracuje stejně tak i na jiných systémech. I když to chce nějaké úsilí, Amarok může běžet na těchto systémech:")
  • (cur | prev) 18:39, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (1,059 bytes) (+12). . (Created page with "{| <!--}--> | 48px | [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms/NonKDE_Desktops#Amarok on Non-KDE Desktops|Ne-KDE pr...")
  • (cur | prev) 18:38, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (1,047 bytes) (+25). . (Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/Moodbar | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms/NonKDE_Desktops | prevtext=N...")
  • (cur | prev) 18:37, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (1,022 bytes) (+3). . (Created page with "=== Amarok na jiných systémech ===")
  • (cur | prev) 18:37, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (1,019 bytes) (+1,019). . (Created page with "Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms")