BasKet/gl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

25 December 2017

21 December 2017

12 July 2012

  • curprev 01:2201:22, 12 July 2012Grovio talk contribs 1,331 bytes +31 Created page with "'''BasKet''' inclúe algunhas outras funcionalidades: Protección de cestas mediante contrasinal e clave pública. Integración en '''Kontact''' e na bandexa do sistema. E a posi..."
  • curprev 01:2101:21, 12 July 2012Grovio talk contribs 1,300 bytes +22 Created page with "As notas pódense etiquetar como importante, completa, en progreso, ou se lles poden dar outras moitas etiquetas. Ao usar etiquetas, é moi fácil marcar ou desmarcar elementos d..."
  • curprev 01:2101:21, 12 July 2012Grovio talk contribs 1,278 bytes −6 Created page with "'''BasKet''' pode importar notas desde unha gran variedade de aplicacións, como KNotes, TomBoy, StickyNotes, e TuxCards."
  • curprev 01:2001:20, 12 July 2012Grovio talk contribs 1,284 bytes +40 Created page with "A diferenza de moitas aplicacións para tomar notas, '''BasKet''' permite ao usuario organizar as notas mediante unha xerarquía de cestas. As notas dunha cesta pódense agrupar ..."
  • curprev 01:2001:20, 12 July 2012Grovio talk contribs 1,244 bytes +4 Created page with "Características"
  • curprev 01:2001:20, 12 July 2012Grovio talk contribs 1,240 bytes +27 Created page with "'''[http://basket.kde.org BasKet] é unha aplicación de KDE para tomar notas que che permite organizar a túa información rápida e facilmente. É ideal para facer listas de co..."
  • curprev 01:1901:19, 12 July 2012Grovio talk contribs 1,213 bytes +1,213 Created page with "BasKet"