Revision history of "BasKet/gl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 01:22, 12 July 2012Grovio (Talk | contribs). . (1,331 bytes) (+31). . (Created page with "'''BasKet''' inclúe algunhas outras funcionalidades: Protección de cestas mediante contrasinal e clave pública. Integración en '''Kontact''' e na bandexa do sistema. E a posi...")
  • (cur | prev) 01:21, 12 July 2012Grovio (Talk | contribs). . (1,300 bytes) (+22). . (Created page with "As notas pódense etiquetar como importante, completa, en progreso, ou se lles poden dar outras moitas etiquetas. Ao usar etiquetas, é moi fácil marcar ou desmarcar elementos d...")
  • (cur | prev) 01:21, 12 July 2012Grovio (Talk | contribs). . (1,278 bytes) (-6). . (Created page with "'''BasKet''' pode importar notas desde unha gran variedade de aplicacións, como KNotes, TomBoy, StickyNotes, e TuxCards.")
  • (cur | prev) 01:20, 12 July 2012Grovio (Talk | contribs). . (1,284 bytes) (+40). . (Created page with "A diferenza de moitas aplicacións para tomar notas, '''BasKet''' permite ao usuario organizar as notas mediante unha xerarquía de cestas. As notas dunha cesta pódense agrupar ...")
  • (cur | prev) 01:20, 12 July 2012Grovio (Talk | contribs). . (1,244 bytes) (+4). . (Created page with "Características")
  • (cur | prev) 01:20, 12 July 2012Grovio (Talk | contribs). . (1,240 bytes) (+27). . (Created page with "'''[http://basket.kde.org BasKet] é unha aplicación de KDE para tomar notas que che permite organizar a túa información rápida e facilmente. É ideal para facer listas de co...")
  • (cur | prev) 01:19, 12 July 2012Grovio (Talk | contribs). . (1,213 bytes) (+1,213). . (Created page with "BasKet")