Revision history of "Category:Avancerede brugere/da"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:58, 5 August 2010Claus chr (Talk | contribs). . (622 bytes) (+622). . (Created page with 'Siderne i denne kategori er beregnet på at hjælpe brugere med nogen erfaring, som ikke er bange for at 'få snavsede hænder', men som ikke ønsker at gå så langt som at bygg...')