Revision history of "Category:Komma igång/sv"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:57, 13 June 2010Nilli (Talk | contribs). . (212 bytes) (+212). . (Created page with '''Sidorna som listas nedan handlar om saker som du kommer stöta på som ny på UserBase, som t.ex. informativa sidor om vad KDE är, eller hur man redigerar och skapar nya sidor...')