Revision history of "Category:Komma igång/sv"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:57, 13 June 2010Nilli talk contribs 212 bytes +212 Created page with '''Sidorna som listas nedan handlar om saker som du kommer stöta på som ny på UserBase, som t.ex. informativa sidor om vad KDE är, eller hur man redigerar och skapar nya sidor...'