Revision history of "Category:Utilități/ro"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:46, 31 December 2010IulianB (talk | contribs). . (149 bytes) (+149). . (Created page with "Acestea sunt mici aplicații ce vă mențin sistemul într-o bună funcționare sau fac organizări ale fișierelor dumneavoastră ușor de manevrat.")