Digikam/Batch Process/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 September 2022

4 March 2011

  • curprev 14:4214:42, 4 March 2011Yurchor talk contribs 4,273 bytes +3 Created page with "center|500px"
  • curprev 09:3209:32, 4 March 2011Yurchor talk contribs 4,270 bytes +1,241 Created page with "Щоб виконати складні дії з пакетної обробки, скористайтеся відповідним інструментом керування ч..."
  • curprev 09:2309:23, 4 March 2011Yurchor talk contribs 3,029 bytes +714 Created page with "Для початку, ви можете виконати певні дії над усіма фотографіями у певному альбомі. Щоб зробити ц..."
  • curprev 09:1809:18, 4 March 2011Yurchor talk contribs 2,315 bytes +288 Created page with "Якщо вам потрібно виконати одну дію одразу над декількома зображеннями, вам дуже допоможуть можл..."

3 March 2011