Gwenview/Hidden Configuration Options/da: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

3 October 2022

  • curprev 14:1514:15, 3 October 2022Claus chr talk contribs 2,245 bytes +40 Created page with "{{Note/da|1=Denne valgmulighed er vist ikke længere tilgængelig som standard. Du kan stadig oprette den; den burde virke som forventet. Med hensyn til standardværdier: Hvis..."

23 September 2022

7 July 2019

27 February 2018

29 October 2013