Difference between revisions of "K3b/gl"

(Created page with "↓== Preparándose para gravar un disco ==")
(43 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
{|*style="*text-*align:*center"
+
{|*style="*text-*align:*center"
 
'''¡*K3*b é un programa simple, potente e moi configurable para a grabación de discos ópticos de audio, vídeo, datos e moito máis!'''
 
'''¡*K3*b é un programa simple, potente e moi configurable para a grabación de discos ópticos de audio, vídeo, datos e moito máis!'''
 
|[[*Image:K3bDefaultScreen.png|thumb|550px|K3b's default opening screen]]||
 
|[[*Image:K3bDefaultScreen.png|thumb|550px|K3b's default opening screen]]||
 
|}
 
|}
  
==Introdución==
+
==Introdución==
  
↓Si usaches algún programa de grabación como por exemplo Nero en Windows, '''K3b''' resultarache bastante familiar.
+
Si usaches algún programa de grabación como por exemplo Nero en Windows, '''K3b''' resultarache bastante familiar.
  
'''K3b''' proporciona unha interfaz gráfica simple pero potente, que permite múltiples opcións para a grabación de CD, DVD, ou BD (discos Blu-ray). Están dispoñibles varios tipos de proxectos por exemplo proxectos de datos e audio, proxectos de vídeo para DVD e VCD, así como discos multisesión e discos de modo mixto. '''K3b''' tamén che permite borrar discos regrabables e pode levar a cabo tarefas máis complicadas tales como a codificación e decodificación audiovisual.
+
'''K3b''' proporciona unha interfaz gráfica simple pero potente, que permite múltiples opcións para a grabación de CD, DVD, ou BD (discos Blu-ray). Están dispoñibles varios tipos de proxectos por exemplo proxectos de datos e audio, proxectos de vídeo para DVD e VCD, así como discos multisesión e discos de modo mixto. '''K3b''' tamén che permite borrar discos regrabables e pode levar a cabo tarefas máis complicadas tales como a codificación e decodificación audiovisual.
  
== Preinstalación ==
+
== Preinstalación ==
  
↓Cando executes '''K3b''' por primeira vez poida que infórmeche de que non se atoparon unidades de grabación, o que significa que non poderás gravar ningún disco, pero non te asustes porque '''k3b''' abrirá unha fiestra de configuración que che axudará a configurar e executar varias ferramentas. Isto inclúe o grupo de usuario que posúe estas aplicacións. Non deberías cambiar nada posto que '''K3b''' aplicará os permisos correctos aos programas externos automáticamente (estes programas xeneralmente son '''cdrecord''', '''growisofs''' e '''cdrdao'''). Se o desexas, podes dicirlle a '''K3b''' que use o grupo de grabación '''burning''' e asígneo á unidade óptica. Abaixo podes ver unha imaxe da fiestra de configuración onde aparecen estas opcións.
+
Ao executar '''K3b''' por primeira vez, pode que o aplicativo o informe de que non atopou unidades de gravación, o que significa que non poderá gravar ningún disco. Pero non se asuste; '''K3b''' abrirá a lapela de '''Permisos''' da páxina de '''Programas''' do diálogo de configuración, desde onde pode cambiar os permisos. En todos os sistemas modernos, os dispositivos de gravación pertencen a un certo grupo de usuarios (por exemplo, «cdrom»). Se o seu usuario non pertence a ese grupo, poderá engadirse a si mesmo ao grupo desde esta lapela.
  
[[*File:*K3*bsetup.*png|250*px|*thumb|*center]]
+
[[*File:*K3*bsetup.*png|250*px|*thumb|*center]]
  
==Configurar a Interfaz de usuario==
+
==Configurar a Interfaz de usuario==
  
↓Unha vez iniciado K3b ofrécese a posibilidade de iniciar rápidamente un dos tres proxectos máis populares:
+
Unha vez iniciado K3b ofrécese a posibilidade de iniciar rápidamente un dos tres proxectos máis populares:
  
:* '''Novo proxecto de datos'''
+
:* '''Novo proxecto de datos'''
 
:* '''Novo proxecto de audio'''
 
:* '''Novo proxecto de audio'''
 
:* '''Copiar disco'''
 
:* '''Copiar disco'''
  
'''K3b''' pode facer moito máis separadamente destas tarefas, e podes atopar que algunhas destoutras posibilidades son útiles para ti. Bota unha ollada a esta lista para ver unha mostra das outras funcións dispoñibles (fai clic na imaxe para ampliala):
+
'''K3b''' pode facer moito máis separadamente destas tarefas, e podes atopar que algunhas destoutras posibilidades son útiles para ti. Bota unha ollada a esta lista para ver unha mostra das outras funcións dispoñibles (fai clic na imaxe para ampliala):
  
[[*Image:*K3*bMoreActions.*png|250*px|*thumb|*center]]
+
[[*Image:*K3*bMoreActions.*png|250*px|*thumb|*center]]
  
  
↓Quizais un acceso rápido para algunha destoutras tarefas che sexa útil, polo que '''K3b''' pódecho proporcionar: simplemente fai clic co botón dereito no escritorio da aplicación e verás un menú para engadir botóns:
+
Quizais un acceso rápido para algunha destoutras tarefas che sexa útil, polo que '''K3b''' pódecho proporcionar: simplemente fai clic co botón dereito no escritorio da aplicación e verás un menú para engadir botóns:
  
[[*Image:*K3*bAddButton.*png|250*px|*thumb|*center]]
+
[[*Image:*K3*bAddButton.*png|250*px|*thumb|*center]]
  
==Configurar os elementos internos==
+
==Configurar os elementos internos==
  
↓A maioría das opcións por defecto pódense deixar tal cal. Con todo, recoméndase que mires no apartado de '''Opcións avanzadas''', onde poderás configurar varias cousas importantes no caso de que sexa necesario.
+
A maioría das opcións por defecto pódense deixar tal cal. Con todo, recoméndase que mires no apartado de '''Opcións avanzadas''', onde poderás configurar varias cousas importantes no caso de que sexa necesario.
  
[[Imaxe: K3bAdvancedSettings.png | 250px | thumb | center]]
+
[[Imaxe: K3bAdvancedSettings.png | 250px | thumb | center]]
  
:* '''Usar *Burnfree''' debería estar activado - controla a grabación, asegurándose de que o buffer nunca estea perigosamente baixo (reduce a cantidade de grabacions incorrectas).
+
:* '''Usar *Burnfree''' debería estar activado - controla a grabación, asegurándose de que o buffer nunca estea perigosamente baixo (reduce a cantidade de grabacions incorrectas).
 
:* Se o desexas podes borrar os discos regrabables automáticamente.
 
:* Se o desexas podes borrar os discos regrabables automáticamente.
 
:* A opción '''Non expulsar o medio despois do proceso de escritura''' non se ten en conta se a túa unidade non se pode pechar o suficientemente rápido para permitir a '''*verificación''' do medio.
 
:* A opción '''Non expulsar o medio despois do proceso de escritura''' non se ten en conta se a túa unidade non se pode pechar o suficientemente rápido para permitir a '''*verificación''' do medio.
  
== Preparándose para gravar un disco ==
+
== Preparándose para gravar un disco ==
  
When starting a new project, you should ensure that '''K3b''' has detected the correct optical media, such as CD or DVD. On the status line at the bottom of the screen you should see the size of disk which is currently set. If this is not correct, or you require a different size, simply right-click on it and set the preferred size from the provided list:
+
Cando inicies un novo proxecto, debe se asegurar de que '''K3b''' detecte o medio óptico correcto, por exemplo un CD ou un DVD: na liña de estado que está na parte de abaixo da pantalla debería ver o tamaño do disco seleccionado. Si non é valor correcto, ou necesita un tamaño diferente, fai clic co botón dereito nela e elixe o tamaño desexado da lista que aparecerá:
  
[[Image:K3bDiskChoice.png|250px|thumb|center]]
+
[[Imaxe: K3bDiskChoice.png | 250px | thumb | center]]
  
  
Now choose what is to be burnt.
+
Agora escolla o que queira gravar.  
  
The top half of the screen is the ''source pane''; it functions like a file manager. You can choose ordinary files from mounted data volumes or audio tracks from inserted audio discs. Names of audio tracks are automatically read from CD-TEXT data, if your CD drive supports reading it, or generated using [http://libcddb.sourceforge.net/ CDDB]; the exact format is controlled by a button in the bottom pane. If the names are incorrect or simply do not match the description of the disc, you can edit them using the toolbar button. Your changes will be cached locally and submitted to the master registry at [http://www.freedb.org/ FreeDB]. <small>Internet connection fees apply.</small>
+
A parte superior da pantalla é o ''panel de fontes''; funciona como un administrador de arquivos. Pode elixir arquivos ordinarios dende volumes de datos montados ou pistas de audio dende discos de audio inseridos. Os nomes das pistas de audio lense automáticamente dende os datos CD-TEXT, se a túa unidade de CD é compatible coa súa lectura, ou se xeran usando [http://libcddb.sourceforge.net/ CDDB]; o formato exacto é controlado cun botón no panel inferior. Se os nomes son incorrectos ou símplemente non encaixan coa descrición do disco, podes editalos usando o botón da barra de ferramentas. Os teus cambios gardaranse localmente e enviaranse ao rexistro principal en [http://www.freedb.org/ FreeDB]. <small>Aplícanse tarifas de conexión a Internet.</small>
  
{{Tip|If the whole record is performed by the same artist, leave the track artist entries blank, fill the Album artist, save to CDDB and requery.}}
+
{{Tip|Se toda a grabación é realizada polo mesmo artista, deixa en branco as entradas para o artista de cada canción, reenche o artista do álbum, garda a CDDB e realiza unha nova consulta.}}
  
Now that you have your sources at hand, simply drag and drop the files and directories you wish to burn onto the large pane to the right at the bottom; this is the ''model pane''. Behold a tree of your chosen files forming to the left. Should there be some files or directories which you do not want to burn, these can be easily removed from the project by simply removing them from the panel at the bottom. Select the file to be removed (you can control-click to select multiple ones), then choose <menuchoice>Remove</menuchoice> from the context menu.  
+
Agora que xa tes as túas fontes a man, só tes que arrastrar os arquivos e cartafois que queiras gravar ao gran panel da parte inferior dereita; este é o ''panel modelo''. Observa a árbore cos teus arquivos á esquerda. No caso de que haxa arquivos ou directorios que non queiras gravar, podes eliminalos fácilmente do proxecto eliminándoos do panel inferior. Selecciona o arquivo a eliminar (podes seleccionar varios pulsando control ao facer clic), e logo elixe <menuchoice>Eliminar</menuchoice> desde o menú contextual.  
  
{{Tip|If you need to compress audio, create a new audio CD project, add the files to be converted and press the button <menuchoice>Change audio format…</menuchoice>. This will not affect the contents of the CD if you decide to burn it; however, you will be able to use the compressed files elsewhere. Make sure the original files are lossless (''wav'' or ''FLAC''), otherwise the result will be unsatisfactory.}}
+
{{*Tip| Se necesitas comprimir audio, crea un proxecto novo de CD de audio, engade os arquivos a converter e pulsa o botón <menuchoice >Convert Tracks</menuchoice >. Isto non afectará ao contido do CD si decides gravalo. Con todo, poderás usar os arquivos comprimidos en calquera outro lugar. Asegúrache de que os arquivos orixinais son arquivos sen perda (''wav'' ou ''FLAC''), por que pola contra o resultado pode non ser satisfactorio.}}
  
The top line will be the title of the disk. In many cases this will be fine, but if you would like to change this to something else, simply rename it using the context menu.
+
A liña superior desta árbore é o título do disco  En moitos casos será o correcto, pero si desexas cambialo, renómbralo usando o menú contextual.
  
==Final Steps==
+
==Últimos pasos==
  
You are now ready to hit the '''Burn''' button.   
+
Agora xa estas listo para pulsar o botón '''Gravar'''.   
  
 
[[Image:K3bSetVerify.png|250px|thumb|center]]
 
[[Image:K3bSetVerify.png|250px|thumb|center]]
  
You will see on my screenshot that no disk was present. When you have inserted the appropriate disk you will see a description of it on that line.
+
En captúra de pantalla verás que non hai ningún disco inserido. Unha vez introduzas un disco verás unha descrición do mesmo nesa liña.
  
There are still one or two choices to be made. I would ''recommend'' that you set '''Verify written data''', then hit the '''Save''' icon at the bottom of the screen, ensuring that it becomes your personal default. For most modern drives it's safe to leave mode and speed to '''Auto'''. If you may wish to burn another copy of the disk at a later date, select '''Create image''', which will save having to set up the burn again. Set the number of copies you want to burn, then, when you are satisfied, hit '''Burn'''.
+
Aínda hai algunha opción máis dispoñibles. "Recomendaríalle'' marcar a opción '''Verificar datos gravados''', logo pulsar o botón '''Gardar''' na parte de abaixo da pantalla, asegurándose de que se converte na túa opción por defecto. Coa maioría das unidades modernas é seguro deixar o modo e a velocidade en '''Auto'''. Se desexa gravar outra copia do disco nunha data posterior, selecciona '''Crear imaxe''', o que lle aforrará configurar de novo a grabación. Axuste o número de copias que desexe, e cando estea listo pulse '''Gravar'''.
  
==Burning an Audio CD==
+
==Gravar discos de audio==
  
[[Special:myLanguage/K3b/Burn_an_Audio_Cd_with_K3b|This page]] tells you how to burn an audio CD from your stored files.
+
[[*Special:*myLanguage/*K3*b/*Burn_*an_*Audio_*Cd_*with_*K3*b/é|Esta páxina]] mostra como crear un disco de audio desde os teus arquivos locais.
  
[[Category:Multimedia]]
+
[[Category:Multimedia/gl]]

Revision as of 08:33, 23 April 2013

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎galego • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
¡*K3*b é un programa simple, potente e moi configurable para a grabación de discos ópticos de audio, vídeo, datos e moito máis!
thumb|550px|K3b's default opening screen

Introdución

Si usaches algún programa de grabación como por exemplo Nero en Windows, K3b resultarache bastante familiar.

K3b proporciona unha interfaz gráfica simple pero potente, que permite múltiples opcións para a grabación de CD, DVD, ou BD (discos Blu-ray). Están dispoñibles varios tipos de proxectos por exemplo proxectos de datos e audio, proxectos de vídeo para DVD e VCD, así como discos multisesión e discos de modo mixto. K3b tamén che permite borrar discos regrabables e pode levar a cabo tarefas máis complicadas tales como a codificación e decodificación audiovisual.

Preinstalación

Ao executar K3b por primeira vez, pode que o aplicativo o informe de que non atopou unidades de gravación, o que significa que non poderá gravar ningún disco. Pero non se asuste; K3b abrirá a lapela de Permisos da páxina de Programas do diálogo de configuración, desde onde pode cambiar os permisos. En todos os sistemas modernos, os dispositivos de gravación pertencen a un certo grupo de usuarios (por exemplo, «cdrom»). Se o seu usuario non pertence a ese grupo, poderá engadirse a si mesmo ao grupo desde esta lapela.

250*px|*thumb|*center

Configurar a Interfaz de usuario

Unha vez iniciado K3b ofrécese a posibilidade de iniciar rápidamente un dos tres proxectos máis populares:

  • Novo proxecto de datos
  • Novo proxecto de audio
  • Copiar disco

K3b pode facer moito máis separadamente destas tarefas, e podes atopar que algunhas destoutras posibilidades son útiles para ti. Bota unha ollada a esta lista para ver unha mostra das outras funcións dispoñibles (fai clic na imaxe para ampliala):

250*px|*thumb|*center


Quizais un acceso rápido para algunha destoutras tarefas che sexa útil, polo que K3b pódecho proporcionar: simplemente fai clic co botón dereito no escritorio da aplicación e verás un menú para engadir botóns:

250*px|*thumb|*center

Configurar os elementos internos

A maioría das opcións por defecto pódense deixar tal cal. Con todo, recoméndase que mires no apartado de Opcións avanzadas, onde poderás configurar varias cousas importantes no caso de que sexa necesario.

250px | thumb | center

  • Usar *Burnfree debería estar activado - controla a grabación, asegurándose de que o buffer nunca estea perigosamente baixo (reduce a cantidade de grabacions incorrectas).
  • Se o desexas podes borrar os discos regrabables automáticamente.
  • A opción Non expulsar o medio despois do proceso de escritura non se ten en conta se a túa unidade non se pode pechar o suficientemente rápido para permitir a *verificación do medio.

Preparándose para gravar un disco

Cando inicies un novo proxecto, debe se asegurar de que K3b detecte o medio óptico correcto, por exemplo un CD ou un DVD: na liña de estado que está na parte de abaixo da pantalla debería ver o tamaño do disco seleccionado. Si non é valor correcto, ou necesita un tamaño diferente, fai clic co botón dereito nela e elixe o tamaño desexado da lista que aparecerá:

250px | thumb | center


Agora escolla o que queira gravar.

A parte superior da pantalla é o panel de fontes; funciona como un administrador de arquivos. Pode elixir arquivos ordinarios dende volumes de datos montados ou pistas de audio dende discos de audio inseridos. Os nomes das pistas de audio lense automáticamente dende os datos CD-TEXT, se a túa unidade de CD é compatible coa súa lectura, ou se xeran usando CDDB; o formato exacto é controlado cun botón no panel inferior. Se os nomes son incorrectos ou símplemente non encaixan coa descrición do disco, podes editalos usando o botón da barra de ferramentas. Os teus cambios gardaranse localmente e enviaranse ao rexistro principal en FreeDB. Aplícanse tarifas de conexión a Internet.

Template:Tip/é

Agora que xa tes as túas fontes a man, só tes que arrastrar os arquivos e cartafois que queiras gravar ao gran panel da parte inferior dereita; este é o panel modelo. Observa a árbore cos teus arquivos á esquerda. No caso de que haxa arquivos ou directorios que non queiras gravar, podes eliminalos fácilmente do proxecto eliminándoos do panel inferior. Selecciona o arquivo a eliminar (podes seleccionar varios pulsando control ao facer clic), e logo elixe Eliminar desde o menú contextual.

Template:*Tip

A liña superior desta árbore é o título do disco En moitos casos será o correcto, pero si desexas cambialo, renómbralo usando o menú contextual.

Últimos pasos

Agora xa estas listo para pulsar o botón Gravar.

K3bSetVerify.png

En captúra de pantalla verás que non hai ningún disco inserido. Unha vez introduzas un disco verás unha descrición do mesmo nesa liña.

Aínda hai algunha opción máis dispoñibles. "Recomendaríalle marcar a opción Verificar datos gravados, logo pulsar o botón Gardar na parte de abaixo da pantalla, asegurándose de que se converte na túa opción por defecto. Coa maioría das unidades modernas é seguro deixar o modo e a velocidade en Auto. Se desexa gravar outra copia do disco nunha data posterior, selecciona Crear imaxe, o que lle aforrará configurar de novo a grabación. Axuste o número de copias que desexe, e cando estea listo pulse Gravar.

Gravar discos de audio

Esta páxina mostra como crear un disco de audio desde os teus arquivos locais.


This page was last edited on 23 April 2013, at 08:33. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.