Difference between revisions of "KBibTeX/Development/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Для використання [https://ninja-build.org/ ninja] наведена вище інструкція <code>cmake</code> має містити аргумент <code...")
(Created page with "Передбачено файл [https://cgit.kde.org/scratch/thomasfischer/kbibtex-related.git/tree/run/README.txt README.txt], у якому наведено докладн...")
 
(30 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 10: Line 10:
 
* [https://cgit.kde.org/kbibtex.git Сторінка сховиащ git]
 
* [https://cgit.kde.org/kbibtex.git Сторінка сховиащ git]
  
* [https://bugs.kde.org/buglist.cgi?bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=CONFIRMED&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=NEEDSINFO&bug_status=VERIFIED&order=Importance&product=KBibTeX&query_format=advanced Звіти щодо вад]
+
* [https://bugs.kde.org/buglist.cgi?bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=CONFIRMED&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=NEEDSINFO&bug_status=VERIFIED&order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&product=KBibTeX&query_format=advanced Звіти щодо вад]
  
* [https://build.kde.org/job/Extragear%20kbibtex%20kf5-qt5%20SUSEQt5.9/ Система неперервної інтеграції]
+
* [https://build.kde.org/job/Extragear/job/kbibtex/ Система неперервної інтеграції]
  
 
* [https://ebn.kde.org/krazy/reports/extragear/office/kbibtex/index.html English Breakfast Network]
 
* [https://ebn.kde.org/krazy/reports/extragear/office/kbibtex/index.html English Breakfast Network]
Line 19: Line 19:
  
 
* [https://t-fischer.dreamwidth.org/tag/kbibtex Блог, який присвячено KBibTeX]
 
* [https://t-fischer.dreamwidth.org/tag/kbibtex Блог, який присвячено KBibTeX]
 +
 +
== Як якомога швидше отримати і зібрати KBibTeX з Git ==
 +
 +
Швидким і простим способом отримати, зібрати і запустити KBibTeX з Git, тобто скористатися найсвіжішим кодом з гілки {{path|master}}, є використання [https://cgit.kde.org/scratch/thomasfischer/kbibtex-related.git/tree/run/run-kbibtex.sh {{path|run-kbibtex.sh}}], скрипту на Bash зі [https://cgit.kde.org/scratch/thomasfischer/kbibtex-related.git/ сховища пов'язаних із KBibTeX речей Томаса Фішера].
 +
 +
Щоб запустити скрипт, або зробіть його придатним до виконання і використовуйте команду {{Input|./run-kbibtex.sh}}, або викликайте його командою {{Input|bash run-kbibtex.sh}}
 +
 +
Типово, скрипт виконає клонування сховища Git KBibTeX до тимчасового каталогу, збере програму, встановить її до тимчасового каталогу і запустити цю тимчасово встановлену версію KBibTeX.
 +
 +
Для роботи скрипту не потрібні права доступу root або sudo. Скрипт не вносить жодних постійних змін до вашої системи. Для збирання KBibTeX вам слід попередньо встановити різноманітні інструменти та бібліотеки для розробки, тобто скористатися для цього системою керування пакунками вашого дистрибутива.
 +
 +
Передбачено файл [https://cgit.kde.org/scratch/thomasfischer/kbibtex-related.git/tree/run/README.txt README.txt], у якому наведено докладніший опис цього скрипту.
  
 
== Отримання початкового коду програми ==
 
== Отримання початкового коду програми ==
Line 34: Line 46:
 
Для випусків створюються ''гілки випусків''. Назви для цих гілок формуються таким чином: {{path|kbibtex/}}''номер версії'', де вмістом рядка ''номер версії'' може бути щось таке: {{path|0.6}}. Самі випуски у такій гілці визначаються позначеними внесками («мітками»), наприклад {{path|v0.5.1}}. Гілок для випусків із виправленнями вад не створюється, наприклад, немає гілки {{path|kbibtex/0.6.1}}.
 
Для випусків створюються ''гілки випусків''. Назви для цих гілок формуються таким чином: {{path|kbibtex/}}''номер версії'', де вмістом рядка ''номер версії'' може бути щось таке: {{path|0.6}}. Самі випуски у такій гілці визначаються позначеними внесками («мітками»), наприклад {{path|v0.5.1}}. Гілок для випусків із виправленнями вад не створюється, наприклад, немає гілки {{path|kbibtex/0.6.1}}.
  
For bugs or features that require multiple commits and where individual commits may break {{path|master}} or a release branch, so-called ''feature branches'' are used. These branches are supposed to track {{path|master}} (typical for features) or a release branch (typical for bugs). Branches for bugs are meant to be merged into the release branch where the bug was reported for as well as into the master branch (for future releases). Feature branches are merged into the master branch, in selected cases into releases branches where no release has been tagged yet, and only in rare cases back-ported to release branches with published releases. An example for a feature branch would be {{path|feature/zotero}}, which may contain the code for an improved Zotero support. Names for bug report-related branches are {{path|bugs/}}''bugsystemnumber'' (for example {{path|bugs/kde338375}}) , where ''bugsystem'' would be {{path|kde}} or the name of a Linux distribution and ''number'' the actual bug number. Feature branches start with {{path|feature/}} followed by a short descriptive name for this feature (all lowercase, no spaces). Merged branches will be delete after some time.
+
Для виправлення вад або реалізації можливостей, які потребують декількох внесків до коду і для яких окремі внески можуть призвести до непрацездатності коду у {{path|master}} або гілці випуску, використовуються так звані «гілки можливостей». Ці гілки має бути синхронізовано з {{path|master}} (типово для можливостей) або гілкою випуску (типово для виправлення вад). Гілки для виправлення вад призначено для злиття з гілкою випуску, щодо якої було створено повідомлення щодо вади, і з гілкою master (для майбутніх випусків). Гілки можливостей зливаються з гілкою master, у вибраних випадках із гілками випусків, де ще немає жодної мітки випуску, і лише іноді зворотно портуються до гілок випусків, де є мітки оприлюднених випусків програми. Прикладом гілки можливостей є гілка {{path|feature/zotero}}, у якій міститься код покращеної підтримки Zotero. Назвами гілок, які пов'язано зі звітами щодо вад, є {{path|bugs/}}'номер у системі стеження за вадами'' (наприклад {{path|bugs/kde338375}}) , де ''системою стеження за вадами'' може бути {{path|kde}} або назва дистрибутива Linux, а ''номером'' є номер повідомлення щодо вади. Назви гілок можливостей мають починатися з {{path|feature/}}, за яким має бути коротка описова назва можливості (малими літерами, без пробілів). Об'єднані гілки за деякий час буде вилучено.
  
 
== Збирання з коду ==
 
== Збирання з коду ==
  
The following instructions provide information how to compile KBibTeX on the command line. Instructions are similar but differ slightly between KDE4-based builds (e.g. branch {{path|kbibtex/0.5}}) and KDE Frameworks 5-based builds (e.g. branch {{path|master}}). When compiling KBibTeX from inside of an IDE like KDevelop or Qt Creator, those settings have to be applied as well.
+
Наведені нижче настанови стосуються збирання KBibTeX з командного рядка. Настанови для збирання на основі KDE4 (наприклад, для гілки {{path|kbibtex/0.5}}) і на основі KDE Frameworks 5 (наприклад, для гілки {{path|master}}) дещо відрізняються. Якщо ви збиратимете KBibTeX з комплексного середовища для розробки, наприклад KDevelop або Qt Creator, слід також застосувати вказані нижче параметри.
  
 
=== Запуск CMake ===
 
=== Запуск CMake ===
Line 45: Line 57:
  
 
# <code>CMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH</code> визначає місце, де зберігатиметься зібрана програма. Існує декілька варіантів значень для цього параметра:
 
# <code>CMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH</code> визначає місце, де зберігатиметься зібрана програма. Існує декілька варіантів значень для цього параметра:
## The location of your KDE installation, for example {{Path|/usr}}. The commands <code>kde4-config --prefix</code> (compiling for KDE4) or <code>kf5-config --prefix</code> (compiling for KDE Frameworks 5) print this location. Requires root permissions (e. g. via sudo). Caution: This choice will interfere with the package management.
+
## Каталог, куди встановлено вашу версію KDE, наприклад {{Path|/usr}}. Команди <code>kde4-config --prefix</code> (збирання для KDE4) or <code>kf5-config --prefix</code> (збирання для KDE Frameworks 5) виводять цю адресу. Потрібні права доступу адміністратора (наприклад, за допомогоюо sudo). Попередження: цей варіант не варто використовувати разом із системою для керування пакунками.
## A directory outside the package management's control, for example {{Path|/usr/local}}. Requires setting some environment variables as explained below. This installation stays available across reboots and is available to all users. Requires root permissions (e. g. via sudo).
+
## Каталог поза каталогами системи керування пакунками, наприклад {{Path|/usr/local}}. Потребує встановлення певних змінних середовища, пояснення щодо яких наведено нижче. Встановлена до цього каталогу версія зможе пережити перезавантаження системи і буде доступною для усіх користувачів. Потребує прав доступу адміністратора (ці права можна отримати за допомогою, наприклад, команди sudo).
## A user-writable directory like {{Path|/tmp/usr}} or {{Path|~/usr}}. Similar to above choice, it requires setting some environment variables, but no root permissions. Many distributions are configured to clean {{Path|/tmp}} on reboot.
+
## Доступний для запису користувачам каталог, наприклад {{Path|/tmp/usr}} або {{Path|~/usr}}. Подібний до попереднього варіант, потребує встановлення змінних середовища, але не потребує прав доступу адміністратора. У багатьох дистрибутивах налаштовано спорожнення каталогу {{Path|/tmp}} під час перезавантаження системи.
# <code>CMAKE_BUILD_TYPE</code> determines the amount of debug information included in the final code. Regular users may set it to <code>release</code>, developers to <code>debug</code>, and for step-by-step debugging <code>debugfull</code> works best. All available options are discussed in the [https://techbase.kde.org/Development/CMake/Addons_for_KDE#Buildtypes CMake documentation in TechBase].
+
# <code>CMAKE_BUILD_TYPE</code> визначає обсяг діагностичних даних, які буде включено до остаточного коду. Звичайним користувачам варто встановити значення <code>release</code>, розробникам — <code>debug</code>, а для покрокової діагностики найкращим варіантом є <code>debugfull</code>. Докладний опис усіх доступних варіантів наведено у [https://techbase.kde.org/Development/CMake/Addons_for_KDE#Buildtypes документації з CMake на TechBase].
  
 
Приклад команди повністю:
 
Приклад команди повністю:
Line 55: Line 67:
 
=== Компіляція ===
 
=== Компіляція ===
  
GNU Make is the default choice for source code compilation. The number of parallel processes should be specified to shorten the time to finish on multi-core systems. The priority of the compilation tasks may get reduced.
+
GNU Make є типовим вибором для збирання початкових кодів. Для пришвидшення збирання коду на багатопроцесорних системах слід вказати кількість паралельних процесів збирання. Пріоритетність завдань зі збирання варто робити дещо нижчою за типову.
  
 
{{Input|nice -n 16 make -j$(nproc)}}
 
{{Input|nice -n 16 make -j$(nproc)}}
Line 69: Line 81:
 
Команда
 
Команда
 
{{Input|make install}}
 
{{Input|make install}}
встановить KBibTeX до каталогу, який було вказано як префікс встановлення раніше.
+
встановить KBibTeX до каталогу, який було вказано як префікс встановлення раніше. Залежно від вибору префікса для встановлення, цю команду доведеться виконувати у межах sudo або іншої обгортки для зміни прав доступу.
 +
 
 +
Якщо як префікс встановлення не було вказано каталог, куди встановлено інші пакунки KDE, слід визначити змінні середовища тимчасово у межах активного сеансу оболонки, остаточно у налаштуваннях оболонки або створити невеличкий скрипт оболонки, який встановлюватиме значення цих змінних, а потім запускатиме нетипово встановлену програму KBibTeX.
  
Якщо як префікс встановлення не було вказано каталог, куди встановлено інші пакунки KDE, слід визначити такі змінні середовища:
+
# '''Лише для KDE4''': встановіть таке значення змінної <code>KDEDIRS</code>, щоб до нього було включено каталог встановлення KDE і каталог встановлення KBibTeX, наприклад {{Path|/usr:/tmp/usr}}
 +
# '''Лише для KF5''': встановіть значення змінної середовища <code>QT_PLUGIN_PATH</code> так, щоб до неї було включено каталог додатків у каталозі бібліотеки каталогу, куди встановлено KBibTeX, наприклад {{Path|/usr/lib/plugins:/usr/lib/qt5/plugins:/tmp/usr/lib64/plugins/}}
 +
# Встановіть для змінної <code>LD_LIBRARY_PATH</code> значення, яке вказуватиме на каталог бібліотек у каталозі встановлення KBibTeX, наприклад, {{Path|/tmp/usr/lib64}}
 +
# Встановіть для змінної <code>XDG_DATA_DIRS</code> значення так, щоб до нього було включено каталоги спільних даних каталогу, до якого встановлено KDE, каталог встановлення KBibTeX та інші відповідні префікси, наприклад {{Path|/usr/share:/usr/local/share:/tmp/usr/share}}
  
# '''Only for KDE4''': Set variable <code>KDEDIRS</code> to include the KDE installation directory and KBibTeX's installation directory, for example {{Path|/usr:/tmp/usr}}
+
Запустіть <code>kbuildsycoca4</code> (KDE4) або <code>kbuildsycoca5</code> (KDE Frameworks 5), щоб повідомити підсистему KDE про появу нових бібліотек.
# '''Only for KF5''': Set variable <code>QT_PLUGIN_PATH</code> to include the plugin directory inside the library directory of KBibTeX's installation directory, for example {{Path|/usr/lib/plugins:/usr/lib/qt5/plugins:/tmp/usr/lib64/plugins/}}
+
# Set variable <code>LD_LIBRARY_PATH</code> to the library directory inside KBibTeX's installation directory, for example {{Path|/tmp/usr/lib64}}
+
# Set variable <code>XDG_DATA_DIRS</code> to include the shared data directories of the KDE installation directory, KBibTeX's installation directory, and other relevant prefixes, for example {{Path|/usr/share:/usr/local/share:/tmp/usr/share}}
+
  
Run <code>kbuildsycoca4</code> (KDE4) or <code>kbuildsycoca5</code> (KDE Frameworks 5) to make the KDE subsystem aware of the new libraries.
+
{{attention_(uk)|KBibTeX складається із самої програми та декількох бібліотек. Щоб уникнути проблем із користуванням програмою, вам слід вилучити усі інші встановлені екземпляри KBibTeX (наприклад, ті, які встановлено за допомогою системи керування пакунками дистрибутива Linux) і вилучити усі інші бібліотеки KBibTeX (тобто ті файли, які зберігаються у каталозі {{Path|/usr}}), які відповідають зразку {{Path|*kbibtex*.so*}}.}}
  
 
Тепер KBibTeX можна запустити, як це показано у прикладі:
 
Тепер KBibTeX можна запустити, як це показано у прикладі:
Line 90: Line 104:
 
=== Створення гілки для роботи над можливістю чи усування вади ===
 
=== Створення гілки для роботи над можливістю чи усування вади ===
  
In below example, replace {{path|xxxx}} with a short and concise name for a feature to be developed (as discussed above). Branches for bugs are created similarly, but follow the scheme {{path|bugs/kdeNNNN}}, where NNNN is the bug number in [https://bugs.kde.org KDE's bug tracker]. Bugs in other bug trackers such as [https://gna.org/bugs/?group=kbibtex Gna!] or your distribution may use a different prefix such as {{path|bugs/gnaNNNN}} or {{path|bugs/gentooNNNN}}.
+
У наведеномуни ничже прикладі замініть {{path|xxxx}} короткою і точною назвою можливості, яка розроблятиметься (як це обговорювалося вище). Гілки для виправлення вад створюються аналогічним чином, але для їхніх назв використовується схема {{path|bugs/kdeNNNN}}, де NNNN — номер вади у [https://bugs.kde.org системі стеження за вадами KDE]. Для вад у інших системах стеження за вадами, зокрема [https://gna.org/bugs/?group=kbibtex Gna!] або системі стеження за вадами у вашому дистрибутивів, використовується інший префікс, наприклад {{path|bugs/gnaNNNN}} або {{path|bugs/gentooNNNN}}.
  
 
{{Input|1=git branch --track feature/xxxx origin/master && git checkout feature/xxxx}}
 
{{Input|1=git branch --track feature/xxxx origin/master && git checkout feature/xxxx}}
Line 96: Line 110:
 
=== Запис локальної гілки можливості чи вади ===
 
=== Запис локальної гілки можливості чи вади ===
  
To minimize polluting the official KBibTeX repository or when you do not have write access, you may push your local branches to another Git repository to allow others to inspect your changes. In below example, {{path|personalpublicclone}} is your personal, public Git repository where you want to push to.
+
З метою мінімізації захаращення офіційного сховища KBibTeX або для випадків, коли у вас немає права запису до сховища, ви можете записувати ваші локальні гілки до іншого сховища Git, щоб інші розробники змогли вивчити внесені вами зміни. У наведеному нижче прикладі {{path|personalpublicclone}} є вашим власним відкритим сховищем Git, до якого ви можете записувати дані.
  
 
Для оприлюднення внесених вами змін скористайтеся такою командою:
 
Для оприлюднення внесених вами змін скористайтеся такою командою:
Line 102: Line 116:
 
{{Input|git push personalpublicclone feature/xxxx:feature/xxxx}}
 
{{Input|git push personalpublicclone feature/xxxx:feature/xxxx}}
  
Others can add your repository to their local clone of KBibTeX's git and clone your branch (assuming in this example it is located on KDE's Git server):
+
Інші розробники зможуть додати ваше сховище до власного локального клону сховища git KBibTeX, клонувати вашу гілку (у нашому прикладі ми припускаємо, що гілку розташовано на серверіgit KDE):
  
 
{{Input|git remote add someonespublicclone git@git.kde.org:clones/kbibtex/NAME/kbibtex # цю команду слід віддати один раз
 
{{Input|git remote add someonespublicclone git@git.kde.org:clones/kbibtex/NAME/kbibtex # цю команду слід віддати один раз
Line 124: Line 138:
 
== Створення випуску ==
 
== Створення випуску ==
  
{{Info|This section describes how to create releases based on KDE4 (kdelibs4). It will not work for KDE Frameworks 5.}}
+
{{Info_(uk)|У цьому розділі описано процес створення випусків на основі KDE4 (kdelibs4). Наведені інструкції не працюватимуть для KDE Frameworks 5.}}
To create a release, use the Ruby scripts from the {{path|git.kde.org:releaseme.git}} repository. KBibTeX's package generation is configured through files {{path|kbibtex.rb}} and {{path|kbibtexrc}}. Configure those files or invoke {{path|kbibtex.rb}} with the correct arguments, such as:
+
Для створення випуску скористайтеся скриптами мовою Ruby зі сховища {{path|git.kde.org:releaseme.git}}. Створення пакунка KBibTeX налаштовується за допомогою файлів {{path|kbibtex.rb}} і {{path|kbibtexrc}}. Виконайте редагування цих файлів і викличте {{path|kbibtex.rb}} із відповідними аргументами, ось так:
  
 
{{Input|1=./kbibtex.rb --src=file:///${HOME}/git/kbibtex --version=0.6.0 --no-doc --no-l10n}}
 
{{Input|1=./kbibtex.rb --src=file:///${HOME}/git/kbibtex --version=0.6.0 --no-doc --no-l10n}}

Latest revision as of 13:56, 19 November 2018

Other languages:
English • ‎français • ‎українська

Різноманітні корисні ресурси

Нижче наведено посилання на інші сторінки інтернету та ресурси, які пов'язано із розробкоюю KBibTeX.

Як якомога швидше отримати і зібрати KBibTeX з Git

Швидким і простим способом отримати, зібрати і запустити KBibTeX з Git, тобто скористатися найсвіжішим кодом з гілки master, є використання run-kbibtex.sh, скрипту на Bash зі сховища пов'язаних із KBibTeX речей Томаса Фішера.

Щоб запустити скрипт, або зробіть його придатним до виконання і використовуйте команду
./run-kbibtex.sh
, або викликайте його командою
bash run-kbibtex.sh

Типово, скрипт виконає клонування сховища Git KBibTeX до тимчасового каталогу, збере програму, встановить її до тимчасового каталогу і запустити цю тимчасово встановлену версію KBibTeX.

Для роботи скрипту не потрібні права доступу root або sudo. Скрипт не вносить жодних постійних змін до вашої системи. Для збирання KBibTeX вам слід попередньо встановити різноманітні інструменти та бібліотеки для розробки, тобто скористатися для цього системою керування пакунками вашого дистрибутива.

Передбачено файл README.txt, у якому наведено докладніший опис цього скрипту.

Отримання початкового коду програми

Початкові коди KBibTeX доступні з інфраструктури Git KDE, назва сховища — kbibtex. Спосіб клонування сховища Git описано у рецептах щодо Git на TechBase. Якщо коротко, слід віддати таку команду у терміналі:

git clone git://anongit.kde.org/kbibtex

Переглянути код KBibTeX можна за допомогою сервера git KDE.

Гілки

Основна розробка відбувається у «основній гілці» (має назву master). Розробники намагаються зробити так, щоб ця гілка була працездатною і майже стабільною, але її стабільність не гарантовано. Ви можете скористатися цією гілкою для того, щоб мати доступ до найновіших можливостей.

Для випусків створюються гілки випусків. Назви для цих гілок формуються таким чином: kbibtex/номер версії, де вмістом рядка номер версії може бути щось таке: 0.6. Самі випуски у такій гілці визначаються позначеними внесками («мітками»), наприклад v0.5.1. Гілок для випусків із виправленнями вад не створюється, наприклад, немає гілки kbibtex/0.6.1.

Для виправлення вад або реалізації можливостей, які потребують декількох внесків до коду і для яких окремі внески можуть призвести до непрацездатності коду у master або гілці випуску, використовуються так звані «гілки можливостей». Ці гілки має бути синхронізовано з master (типово для можливостей) або гілкою випуску (типово для виправлення вад). Гілки для виправлення вад призначено для злиття з гілкою випуску, щодо якої було створено повідомлення щодо вади, і з гілкою master (для майбутніх випусків). Гілки можливостей зливаються з гілкою master, у вибраних випадках із гілками випусків, де ще немає жодної мітки випуску, і лише іноді зворотно портуються до гілок випусків, де є мітки оприлюднених випусків програми. Прикладом гілки можливостей є гілка feature/zotero, у якій міститься код покращеної підтримки Zotero. Назвами гілок, які пов'язано зі звітами щодо вад, є bugs/'номер у системі стеження за вадами (наприклад bugs/kde338375) , де системою стеження за вадами може бути kde або назва дистрибутива Linux, а номером є номер повідомлення щодо вади. Назви гілок можливостей мають починатися з feature/, за яким має бути коротка описова назва можливості (малими літерами, без пробілів). Об'єднані гілки за деякий час буде вилучено.

Збирання з коду

Наведені нижче настанови стосуються збирання KBibTeX з командного рядка. Настанови для збирання на основі KDE4 (наприклад, для гілки kbibtex/0.5) і на основі KDE Frameworks 5 (наприклад, для гілки master) дещо відрізняються. Якщо ви збиратимете KBibTeX з комплексного середовища для розробки, наприклад KDevelop або Qt Creator, слід також застосувати вказані нижче параметри.

Запуск CMake

Збирання KBibTeX налаштовується за допомогою CMake. Для збирання проекту передбачено декілька параметрів:

 1. CMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH визначає місце, де зберігатиметься зібрана програма. Існує декілька варіантів значень для цього параметра:
  1. Каталог, куди встановлено вашу версію KDE, наприклад /usr. Команди kde4-config --prefix (збирання для KDE4) or kf5-config --prefix (збирання для KDE Frameworks 5) виводять цю адресу. Потрібні права доступу адміністратора (наприклад, за допомогоюо sudo). Попередження: цей варіант не варто використовувати разом із системою для керування пакунками.
  2. Каталог поза каталогами системи керування пакунками, наприклад /usr/local. Потребує встановлення певних змінних середовища, пояснення щодо яких наведено нижче. Встановлена до цього каталогу версія зможе пережити перезавантаження системи і буде доступною для усіх користувачів. Потребує прав доступу адміністратора (ці права можна отримати за допомогою, наприклад, команди sudo).
  3. Доступний для запису користувачам каталог, наприклад /tmp/usr або ~/usr. Подібний до попереднього варіант, потребує встановлення змінних середовища, але не потребує прав доступу адміністратора. У багатьох дистрибутивах налаштовано спорожнення каталогу /tmp під час перезавантаження системи.
 2. CMAKE_BUILD_TYPE визначає обсяг діагностичних даних, які буде включено до остаточного коду. Звичайним користувачам варто встановити значення release, розробникам — debug, а для покрокової діагностики найкращим варіантом є debugfull. Докладний опис усіх доступних варіантів наведено у документації з CMake на TechBase.

Приклад команди повністю:

cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/tmp/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=debug ../kbibtex

Компіляція

GNU Make є типовим вибором для збирання початкових кодів. Для пришвидшення збирання коду на багатопроцесорних системах слід вказати кількість паралельних процесів збирання. Пріоритетність завдань зі збирання варто робити дещо нижчою за типову.

nice -n 16 make -j$(nproc)

Для використання ninja наведена вище інструкція cmake має містити аргумент -GNinja. Поєднання cmake і ninja може виглядати так:

cmake -GNinja -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/tmp/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=debug ../kbibtex && ninja

Встановлення

У KBibTeX використано технологію KDE KParts, для реалізації якої вам доведеться встановити деякі бібліотеки. Ви не зможете належним чином користуватися KBibTeX, якщо не виконаєте настанови щодо наступних кроків.

Команда

make install

встановить KBibTeX до каталогу, який було вказано як префікс встановлення раніше. Залежно від вибору префікса для встановлення, цю команду доведеться виконувати у межах sudo або іншої обгортки для зміни прав доступу.

Якщо як префікс встановлення не було вказано каталог, куди встановлено інші пакунки KDE, слід визначити змінні середовища тимчасово у межах активного сеансу оболонки, остаточно у налаштуваннях оболонки або створити невеличкий скрипт оболонки, який встановлюватиме значення цих змінних, а потім запускатиме нетипово встановлену програму KBibTeX.

 1. Лише для KDE4: встановіть таке значення змінної KDEDIRS, щоб до нього було включено каталог встановлення KDE і каталог встановлення KBibTeX, наприклад /usr:/tmp/usr
 2. Лише для KF5: встановіть значення змінної середовища QT_PLUGIN_PATH так, щоб до неї було включено каталог додатків у каталозі бібліотеки каталогу, куди встановлено KBibTeX, наприклад /usr/lib/plugins:/usr/lib/qt5/plugins:/tmp/usr/lib64/plugins/
 3. Встановіть для змінної LD_LIBRARY_PATH значення, яке вказуватиме на каталог бібліотек у каталозі встановлення KBibTeX, наприклад, /tmp/usr/lib64
 4. Встановіть для змінної XDG_DATA_DIRS значення так, щоб до нього було включено каталоги спільних даних каталогу, до якого встановлено KDE, каталог встановлення KBibTeX та інші відповідні префікси, наприклад /usr/share:/usr/local/share:/tmp/usr/share

Запустіть kbuildsycoca4 (KDE4) або kbuildsycoca5 (KDE Frameworks 5), щоб повідомити підсистему KDE про появу нових бібліотек.

Warning.png
 
Увага
KBibTeX складається із самої програми та декількох бібліотек. Щоб уникнути проблем із користуванням програмою, вам слід вилучити усі інші встановлені екземпляри KBibTeX (наприклад, ті, які встановлено за допомогою системи керування пакунками дистрибутива Linux) і вилучити усі інші бібліотеки KBibTeX (тобто ті файли, які зберігаються у каталозі /usr), які відповідають зразку *kbibtex*.so*.


Тепер KBibTeX можна запустити, як це показано у прикладі:

/tmp/usr/bin/kbibtex

Настанови з роботи у git

Обговоренню використання git для керування початковим кодом програм присвячено багато сторінок TechBase, UserBase та Community. У цьому розділі наведено декілька прикладів використання git у контексті KBibTeX.

Створення гілки для роботи над можливістю чи усування вади

У наведеномуни ничже прикладі замініть xxxx короткою і точною назвою можливості, яка розроблятиметься (як це обговорювалося вище). Гілки для виправлення вад створюються аналогічним чином, але для їхніх назв використовується схема bugs/kdeNNNN, де NNNN — номер вади у системі стеження за вадами KDE. Для вад у інших системах стеження за вадами, зокрема Gna! або системі стеження за вадами у вашому дистрибутивів, використовується інший префікс, наприклад bugs/gnaNNNN або bugs/gentooNNNN.

git branch --track feature/xxxx origin/master && git checkout feature/xxxx

Запис локальної гілки можливості чи вади

З метою мінімізації захаращення офіційного сховища KBibTeX або для випадків, коли у вас немає права запису до сховища, ви можете записувати ваші локальні гілки до іншого сховища Git, щоб інші розробники змогли вивчити внесені вами зміни. У наведеному нижче прикладі personalpublicclone є вашим власним відкритим сховищем Git, до якого ви можете записувати дані.

Для оприлюднення внесених вами змін скористайтеся такою командою:

git push personalpublicclone feature/xxxx:feature/xxxx

Інші розробники зможуть додати ваше сховище до власного локального клону сховища git KBibTeX, клонувати вашу гілку (у нашому прикладі ми припускаємо, що гілку розташовано на серверіgit KDE):

git remote add someonespublicclone git@git.kde.org:clones/kbibtex/NAME/kbibtex # цю команду слід віддати один раз
git fetch someonespublicclone feature/xxxx && git checkout feature/xxxx # під час кожного сеансу отримання оновлень
git remote rm someonespublicclone && git checkout master && git branch -D feature/xxxx # команда, щоб вилучити гілку

Створення гілок і міток випусків

Для створення гілки випуску з master і надсилання її до origin віддайте такі команди:

git checkout -b kbibtex/0.6 master && git push origin kbibtex/0.6

Для створення випуску у гілці випуску віддайте такі команди:

git checkout kbibtex/0.6 # перейти до відповідної гілки
git pull --ff-only # отримати найсвіжіші оновлення з початкового сховища
git status # перевірити, чи все гаразд
git tag -s -u GPGKEY -m "Tagging 0.6" v0.6 # actual tagging, GnuPG signed
git push --tags # явним чином надіслати мітку до початкового сховища

Створення випуску

Dialog-information.png
 
Інформація
У цьому розділі описано процес створення випусків на основі KDE4 (kdelibs4). Наведені інструкції не працюватимуть для KDE Frameworks 5.


Для створення випуску скористайтеся скриптами мовою Ruby зі сховища git.kde.org:releaseme.git. Створення пакунка KBibTeX налаштовується за допомогою файлів kbibtex.rb і kbibtexrc. Виконайте редагування цих файлів і викличте kbibtex.rb із відповідними аргументами, ось так:

./kbibtex.rb --src=file:///${HOME}/git/kbibtex --version=0.6.0 --no-doc --no-l10n

Отримання файлів перекладу інтерфейсу і документації є найдовшим етапом у цьому процесі.

Криптографічні хеші можна створити і записати ось так:

sha512sum kbibtex-0.6.0.tar.xz >kbibtex-0.6.0.tar.xz.sha512
gpg --default-key GPGKEY --output kbibtex-0.6.0.tar.xz.sha512.asc --detach-sign --armor kbibtex-0.6.0.tar.xz.sha512
gpg --default-key GPGKEY --output kbibtex-0.6.0.tar.xz.asc --detach-sign --armor kbibtex-0.6.0.tar.xz

This page was last modified on 19 November 2018, at 13:56. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.