Difference between revisions of "KDEConnect/uk"

(Created page with "=== KDE Connect аварійно завершує роботу або перезапускається при спробі встановлення зв'язку із інш...")
(Created page with "'''GSConnect''' є незалежним проєктом, який реалізує протокол '''KDE Connect''' у GNOME і використовує ту саму пр...")
 
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 61: Line 61:
 
== Робота KDE Connect з OpenVPN ==
 
== Робота KDE Connect з OpenVPN ==
  
There may be a variety of reasons for using '''KDE Connect''' with a VPN. Maybe you have left home and want to run a command, or maybe you’re on a public wifi network where your devices aren’t allowed to communicate and you want to use the remote control to give a presentation.
+
У користування '''KDE Connect''' з VPN може бути декілька причин. Наприклад, у вас може виникнути потреба віддати команду домашній системі віддалено, ви можете працювати у відкритій мережі wifi, де ваші пристрої не можуть обмінюватися даними, або ви хочете скористатися пристроєм дистанційного керування для презентації.
  
 
=== Налаштовування OpenVPN ===
 
=== Налаштовування OpenVPN ===
  
If you have your own server with a public-facing IP address, you can set up '''OpenVPN''' yourself. It is not the easiest piece of software to set up, but by following a setup tutorial such as this one, you should be able to manage: https://openvpn.net/howto.html
+
Якщо у вас є власний сервер із загальнодоступною  IP-адресою, ви можете налаштувати '''OpenVPN''' власноруч. Налаштувати це програмне забезпечення непросто, але його можна виконати за такими настановами: https://openvpn.net/howto.html
  
In order to allow UDP broadcast packets, which are what '''KDE Connect''' uses to automatically discover two devices, '''OpenVPN''' needs to be set up for bridging (TAP device). If you use a tun device, you can still manually connect by IP address.
+
Щоб уможливити передавання даних трансляційними пакетами UDP, які '''KDE Connect''' використовує для автоматичного виявлення двох пристроїв, '''OpenVPN''' має бути налаштовано для роботи з містками (пристрій TAP). Якщо ви користуєтеся tun, ви можете встановити з'єднання вручну за IP-адресою.
  
If you want to rent a pre-configured '''OpenVPN''' service rather than set up your own, it should work, but the same considerations about the server settings need to be taken into account.
+
Якщо ви хочете скористатися орендованою попередньо налаштованою службою '''OpenVPN''', а не налаштовувати власну, усе має спрацювати, але слід зважати на ті самі вимоги щодо параметрів сервера.
  
Once the server is running, you can use the official '''OpenVPN''' client to connect the desktop to the server. There is no official '''OpenVPN''' client for Android, but the '''OpenVPN for Android''' client works well: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blinkt.openvpn
+
Щойно сервер запрацює, ви можете скорситатися офіційним клієнтом '''OpenVPN''' для з'єднання вашого комп'ютера із сервером. Офіційних клієнтів '''OpenVPN''' для Android не існує, але відомо, що добре працює клієнт '''OpenVPN for Android''': https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blinkt.openvpn
  
Once both devices are connected, test that they are able to communicate over the VPN by trying to do a network ping between them.
+
Щойно два пристрої буде з'єднано, перевірте, чи можуть вони обмінюватися даними за допомогою VPN, скориставшись надсиланням між ними луна-сигналу.
  
 
=== Налаштовування KDE Connect ===
 
=== Налаштовування KDE Connect ===
  
If your '''OpenVPN''' instance is set up for bridging, '''KDE Connect''' should work just like on a local network.
+
Якщо ваш екземпляр '''OpenVPN''' налаштовано на роботу з містками, '''KDE Connect''' має працювати так, як він працює у локальній мережі.
  
If you are using '''OpenVPN''' with a tun device, you will have to manually add your devices by IP. Then, once you connect to the VPN, '''KDE Connect''' should automatically detect your device and either connect or be ready for pairing!
+
Якщо ви користуєтеся '''OpenVPN''' із тунельованим пристроєм (tun), вам доведеться додавати ваші пристрої вручну за IP-адресою. Далі, щойно буде встановлено з'єднання із VPN, '''KDE Connect''' має автоматично виявити ваш пристрій і або встановити з'єднання, або бути готовим до прив'язування!
  
 
==Доступні додатки ==
 
==Доступні додатки ==
Line 180: Line 180:
 
тут має бути пояснення
 
тут має бути пояснення
  
===Presentation control===
+
===Керування презентаціями===
It is possible to control presentations using the previous/next slide button. When the device is locked, you can use the volume up/down button to do that. You can also highlight something using the laserpointer. Just move your phone and the blue circle will follow! Using the hamburger menu, you can toggle fullscreen (F5) or quit the presentation (Esc).
+
Можна керувати презентаціями за допомогою кнопки «Попередній/Наступний слайд». Якщо пристрій заблоковано, ви можете користуватися для цього кнопками збільшення або зменшення гучності. Ви також можете підсвічувати щось за допомогою лазерної указки. Просто пересувайте ваш телефон, і синє коло пересуватиметься разом із ним! За допомогою кнопки меню із трьома горизонтальними смужками ви можете перемикати повноекранний режим (F5) або виходити з режиму презентації (Esc).
  
 
== Усування вад ==
 
== Усування вад ==
Line 187: Line 187:
 
=== Маємо два пристрої із запущеним KDE Connect в одній мережі, але вони не бачать один одного ===
 
=== Маємо два пристрої із запущеним KDE Connect в одній мережі, але вони не бачать один одного ===
  
'''KDE Connect''' uses dynamic ports in the range 1714-1764 for UDP and TCP. So if you are behind a firewall, make sure to open this port range for both TCP and UDP. Otherwise, make sure your network is not blocking UDP broadcast packets.
+
'''KDE Connect''' використовує динамічні порти у діапазоні 1714-1764 для UDP і TCP. Тому, якщо ви працюєте за брандмауером, не забудьте відкрити цей діапазон портів для TCP і UDP. Якщо це не так, переконайтеся, що ваша мережа не блокує трансляційні пакети UDP.
  
 
==== ufw ====
 
==== ufw ====
Line 211: Line 211:
 
==== Брандмауер Fedora ====
 
==== Брандмауер Fedora ====
  
In Fedora, there is an utility for configuring the firewall. Open Firewall Configuration (the program's filename is <code>firewall-config</code>), and in '''Zones''' ➔ '''Services''' check the kde-connect service.
+
У Fedora передбачено власну програму для налаштовування брандмауера. Відкрийте «Налаштування брандмауера» (назва файла програми — <code>firewall-config</code>), і на сторінці '''Зони''' ➔ '''Служби''' позначте службу kde-connect.
  
Make sure you have chosen the '''Permanent''' Configuration in the drop-down at the top, otherwise these settings will be reset upon reboot.
+
Переконайтеся, що у верхньому спадному списку вибрано '''Сталі (Permanent)''' налаштування. Якщо ви цього не зробите, параметри буде скинуто під час перезавантаження системи.
  
 
==== iptables ====
 
==== iptables ====
Line 229: Line 229:
 
===  KDE Connect аварійно завершує роботу або перезапускається при спробі встановлення зв'язку із іншим пристроєм ===
 
===  KDE Connect аварійно завершує роботу або перезапускається при спробі встановлення зв'язку із іншим пристроєм ===
  
Sometimes, a corrupt config file may cause '''KDE Connect''' to crash when trying to pair with a device. In that case, deleting the config  ~/.config/kdeconnect might help.
+
Іноді, пошкоджений файл налаштувань може призвести до того, що '''KDE Connect''' аварійно завершує роботу при спробі встановити зв'язок із пристроєм. У цьому випадку, може допомогти вилучення файла налаштувань <tt>~/.config/kdeconnect</tt>.
  
===  Can I run KDE Connect without a display server? ===
+
===  Чи можна користуватися KDE Connect без графічного сервера? ===
  
Yes, you can pass the command line argument `-platform offscreen` to the daemon (eg: `killall -9 kdeconnectd; /usr/lib/libexec/kdeconnectd -platform offscreen`)
+
Так, ви можете передати аргумент командного рядка до фонової служби (приклад: `killall -9 kdeconnectd; /usr/lib/libexec/kdeconnectd -platform offscreen`)
  
 
=== GSConnect ===
 
=== GSConnect ===
  
'''GSConnect''' is an independent project which implements the '''KDE Connect''' protocol into GNOME and uses the same Android app. If you are running '''GSConnect''', please visit that project's [https://github.com/andyholmes/gnome-shell-extension-gsconnect/wiki GitHub page] first for support. If you and the '''GSConnect''' team determine the issue is the Android app or protocol, feel free to report those in the '''KDE Connect''' bug tracker.
+
'''GSConnect''' є незалежним проєктом, який реалізує протокол '''KDE Connect''' у GNOME і використовує ту саму програму для Android. Якщо ви працюєте з '''GSConnect''', будь ласка, спочатку відвідайте [https://github.com/andyholmes/gnome-shell-extension-gsconnect/wiki сторінку GitHub проєкту], щоб дізнатися про адреси підтримки. Якщо вами і командою '''GSConnect''' буде визначено, що проблеми пов'язано із програмою для Android або протоколом, будь ласка, повідомте про цю ваду за допомогою системи стеження за вадами '''KDE Connect'''.
  
===  My problem is not in this list :( ===
+
===  Вашої проблеми немає у цьому списку :( ===
  
In case you find a bug and want to report it, you can do so in the [https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kdeconnect KDE bug tracker].
+
Якщо вами виявлено ваду у програмі, і ви хочете повідомити нам про неї, скористайтеся [https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kdeconnect системою стеження за вадами KDE].

Latest revision as of 13:31, 7 March 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎català • ‎français • ‎українська

Для чого призначено KDE?

KDE Connect — проєкт, за допомогою якого усі ваші пристрої зможуть обмінюватися даними. Ось лише декілька речей, які уможливлює KDE Connect:


  • Отримання сповіщень з телефону на вашому робочому комп'ютері та можливість відповідати на повідомлення з комп'ютера
  • Керування відтворенням музики на вашому комп'ютері з телефону
  • Використання телефону як пульту дистанційного керування комп'ютером
  • Запускати попередньо визначені програми на вашому комп'ютері за допомогою з'єднаних із комп'ютером пристроїв. Див. список прикладів програм-команд, щоб дізнатися про це більше.
  • Бачити рівень заряду акумулятора вашого телефону на вашому комп'ютері
  • Наказати вашому телефону задзвонити, щоб його було простіше знайти
  • Спільно використовувати файли і посилання на усіх ваших пристроях
  • Переглядати файли на телефоні з вашого комп'ютера
  • Керувати гучністю відтворення звуку на комп'ютері за допомогою телефону
  • Надсилати SMS з вашого комп'ютера

Встановлення

Найімовірніше, компонент стільниці KDE Connect у вашому дистрибутиві є пакунком зі сховища пакунків дистрибутива. Якщо це не так, попросіть розробників дистрибутива створити відповідний пакунок.

Незважаючи на поширену думку, ви можете користуватися KDE Connectу всіх стільничних середовищах. Оскільки більшість розробників програми користуються Плазмою, може так статися, що якоюсь із можливостей не можна скористатися у інших стільничних середовищах. Якщо ви виявили таку можливість, будь ласка, повідомте про це як про ваду. Існує декілька способів зробити користування KDE Connect у середовищах, відмінних від Плазми, зручнішим. Якщо ви користуєтеся GNOME, варто встановити GSConnect, розширення оболонки GNOME. У середовищах із підтримкою AppIndicator (Budgie, Cinnamon, LXDE, Pantheon, Unity), варто встановити indicator-kdeconnect.

Програму для Android можна знайти у Google Play Store та сховищі вільних і відкритих програм F-Droid.

У 2014 році частина розробників працювала над клієнтською версією KDE Connect для iOS (див. початковий код), але через проблеми із розробкою та різні технічні та організаційні фактори малоймовірно, що офіційну підтримку iOS буде реалізовано невдовзі.

Крім того, KDE Connect можна отримати з [1]. Ми працюємо над тим, щоб програми можна було встановити на інші телефони на основі Linux (Мобільна Плазма, PostmarketOS тощо).

Див. сторінку пакунків KDE Connect.


Огляд

Це сторінка документації до KDEConnect. Можете також скористатися сторінкою вікі спільноти, де наведено пояснення щодо призначення та встановлення KDEConnect.

KDE Connect складається з двох частин — програми для робочої станції (комп'ютера) та програми для телефону.

Пов'язування двох пристроїв між собою

По-перше, вам слід запустити KDE Connect на вашому комп'ютері і телефоні. Після цього на екрані обох пристроїв ви зможете бачити назву пристрою, з яким ви хочете пов'язати інший пристрій. Якщо це так, переконайтеся, що пристрої з'єднано із тією самою мережею, і що не існує брандмауера, який заважає пристроям «бачити» один одного. Докладніше про вирішення проблем можна дізнатися з цієї сторінки у вікі спільноти.

KDE Connect computer sync.png
KDE Connect android sync.jpg

Тепер можна надіслати запит щодо пов'язування пристроїв на одному з пристроїв. На іншому пристрої з'явиться запит щодо підтвердження запиту з пов'язування. Підтвердіть дію. І усе! Тепер ваші пристрої пов'язано.

Хоча у типовому випадку пов'язується комп'ютер із телефоном, ви також можете пов'язати між собою два комп'ютери.

Інтеграція із браузером

Інтеграція з браузером у Плазмі робить KDE Connect ще потужнішим. За її допомогою ви можете керувати відтворенням даних, наприклад, на Youtube або Netflix з телефону або надсилати адреси вкладок браузера на телефон. Незважаючи на назву, програмами для інтеграції можна користуватися і у середовищах, відмінних від Плазми.

Зміна назв пристроїв

Змінити назву пристрою можна лише на самому пристрої. Отже, якщо вам хочеться змінити назву вашого комп'ютера, вам доведеться скористатися програмою на цьому комп'ютері. Якщо ви хочете змінити назву вашого телефону або планшета, вам слід внести зміни за допомогою програми KDE Connect. Після перейменування назва пристрою має автоматично оновитися на інших з'єднаних з ним пристроях.

KDEConnectRename.png

Робота KDE Connect з OpenVPN

У користування KDE Connect з VPN може бути декілька причин. Наприклад, у вас може виникнути потреба віддати команду домашній системі віддалено, ви можете працювати у відкритій мережі wifi, де ваші пристрої не можуть обмінюватися даними, або ви хочете скористатися пристроєм дистанційного керування для презентації.

Налаштовування OpenVPN

Якщо у вас є власний сервер із загальнодоступною IP-адресою, ви можете налаштувати OpenVPN власноруч. Налаштувати це програмне забезпечення непросто, але його можна виконати за такими настановами: https://openvpn.net/howto.html

Щоб уможливити передавання даних трансляційними пакетами UDP, які KDE Connect використовує для автоматичного виявлення двох пристроїв, OpenVPN має бути налаштовано для роботи з містками (пристрій TAP). Якщо ви користуєтеся tun, ви можете встановити з'єднання вручну за IP-адресою.

Якщо ви хочете скористатися орендованою попередньо налаштованою службою OpenVPN, а не налаштовувати власну, усе має спрацювати, але слід зважати на ті самі вимоги щодо параметрів сервера.

Щойно сервер запрацює, ви можете скорситатися офіційним клієнтом OpenVPN для з'єднання вашого комп'ютера із сервером. Офіційних клієнтів OpenVPN для Android не існує, але відомо, що добре працює клієнт OpenVPN for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blinkt.openvpn

Щойно два пристрої буде з'єднано, перевірте, чи можуть вони обмінюватися даними за допомогою VPN, скориставшись надсиланням між ними луна-сигналу.

Налаштовування KDE Connect

Якщо ваш екземпляр OpenVPN налаштовано на роботу з містками, KDE Connect має працювати так, як він працює у локальній мережі.

Якщо ви користуєтеся OpenVPN із тунельованим пристроєм (tun), вам доведеться додавати ваші пристрої вручну за IP-адресою. Далі, щойно буде встановлено з'єднання із VPN, KDE Connect має автоматично виявити ваш пристрій і або встановити з'єднання, або бути готовим до прив'язування!

Доступні додатки

Стеження за акумулятором

Показ рівня заряду в акумуляторі телефону поряд із рівнем заряду акумулятора комп'ютера.

Якщо увімкнено цей додаток, віджет KDE Connect у лотку панелі стільниці вашого комп'ютера показуватиме рівень заряду акумулятора телефону.

KDEConnectBattery.png

Буфер обміну даними

Спільне використання буфера обміну даними на різних пристроях.

За допомогою цього додатка ви можете просто скопіювати текст на вашому комп'ютері і негайно отримати до нього доступ на вашому телефоні, і навпаки. Втім, цей спосіб копіювання не працює для зображень.

Успадкування зберігача екрана

Успадкування зберігача екрана, коли пристрій з'єднано із комп'ютером.

Цей додаток забезпечує незапуск вашого зберігача екрана, доки пристрій з'єднано із комп'ютером.

Приймач для керування відтворенням мультимедійних даних

За допомогою цієї можливості ви можете віддалено керувати відтворенням вашої музики або відео: призупиняти і поновлювати відтворення, переходити до наступної або попередньої композиції, пересувати позицію відтворення на 5 секунд вперед або назад. Ви також можете вказати програму для відтворення мультимедійних даних, якою ви керуватимете, а також визначити керування гучністю у програмі або у всій системі.

Керування відтворенням мультимедійних даних за допомогою KDE Connect в Android

Призупинення відтворення мультимедійних даних під час дзвінків

Призупинення відтворення музики або відео під час дзвінків. Потужна можливість у поєднанні із інтеграцією Плазми із браузером. Наприклад, якщо ви дивитеся якесь відео на Youtube, відтворення буде призупинено, якщо вам хтось зателефонує.

Ви можете налаштувати програму так, щоб відтворення призупинялося, коли ви приймаєте дзвінок або у момент, коли ваш телефон починає дзвонити. Ви також можете визначити, слід лише призупинити відтворення звуку чи/або взагалі вимкнути звук у системі.

Луна

Надсилання і отримання сигналів.

Цей додаток призначено для перевірок з'єднання із вказаним пристроєм. Якщо вибрати його пункт на пристрої, який має отримати сигнал, з'явиться повідомлення «Пінг!».

На вашому комп'ютері ви можете надіслати луна-сигнал за допомогою параметрів KDE Connect або віджета у системному лотку.

На вашому телефоні ви можете надіслати луна-сигнал за допомогою верхнього меню з трьома рисками у програмі KDE Connect.

Надсилання луна-сигналу на ваш комп'ютер у системі android

Отримання сповіщень

Показ сповіщень з телефону на вашому комп'ютері та підтримання синхронізації сповіщень.

Цей додаток надасть вам змогу стежити за подіями на вашому телефоні! Будь-які отримані вами сповіщення на вашому телефоні буде показано на вашому комп'ютері. На деякі сповіщень, зокрема на сповіщення від систем миттєвого обміну повідомленнями, зокрема Telegram, можна одразу відповісти за допомогою самої панелі сповіщення на комп'ютері.

Навігатор віддаленою файловою системою

За допомогою цього додатка ви можете отримати доступ до сховища даних вашого телефону! Якщо додаток увімкнено, пункт пристрою з'явиться у Dolphin і ви зможете здійснювати навігацію зовнішніми та внутрішніми сховищами даних.

KDEConnectBrowse.png
KDEConnectViewBrowser.png

Дзвінок на вашому телефоні

Цим додатком можна також скористатися для перевірки з'єднання із вказаним пристроєм. Ініціювавши дзвінок на вашому телефоні віддалено, ви можете швидко знайти його!

KDEConnectRing.png

Запуск команд

За допомогою KDE Connect ви можете віддавати заздалегідь визначені команди на вашому комп'ютері, натискаючи кнопки вашого телефону! Настанови щодо додавання команд наведено на userbase. Набір корисних команд наведено тут.

Надсилання сповіщень

Тут усе очевидно: сповіщення з вашого комп'ютера буде показано на вашому телефоні.

Цей додаток надасть вам змогу стежити за подіями на вашому комп'ютері! Усі сповіщення, які ви отримуватимете на вашому комп'ютері, буде показано на вашому телефоні.

Спільне використання та отримання даних

Цей додаток забезпечує інтеграцію вашого комп'ютера і програми для перегляду файлів із телефоном: ви зможете клацнути правою кнопкою миші на файлі або посиланні і надіслати його безпосередньо на ваш телефон!

Для файлів у контекстному меню буде показано пункт «Надіслати на телефон за допомогою KDEConnect», за допомогою якого файл можна надіслати на телефон безпосередньо. Процес надсилання буде завершено показом сповіщення.

Для посилань у контекстному меню буде показано пункт «Відкрити на телефоні», за допомогою якого можна буде автоматично відкрити посилання у типовому браузері телефону. Доволі зручно!

тут має бути пояснення

Інтеграція з телефоном

тут має бути пояснення

Віртуальне введення

Якщо увімкнено цей додаток, увімкнувши на вашому телефоні віддалене введення, ви можете перетворити його сенсорний екран та сенсорну панель керування вашим комп'ютером. Одинарне торкання екрана буде еквівалентне до одинарного клацання кнопкою миші.

За допомогою піктограми клавіатури у верхньому правому куті екрана ви зможете вводити дані на телефоні і передавати їх на ваш комп'ютер.

тут має бути пояснення

Керування презентаціями

Можна керувати презентаціями за допомогою кнопки «Попередній/Наступний слайд». Якщо пристрій заблоковано, ви можете користуватися для цього кнопками збільшення або зменшення гучності. Ви також можете підсвічувати щось за допомогою лазерної указки. Просто пересувайте ваш телефон, і синє коло пересуватиметься разом із ним! За допомогою кнопки меню із трьома горизонтальними смужками ви можете перемикати повноекранний режим (F5) або виходити з режиму презентації (Esc).

Усування вад

Маємо два пристрої із запущеним KDE Connect в одній мережі, але вони не бачать один одного

KDE Connect використовує динамічні порти у діапазоні 1714-1764 для UDP і TCP. Тому, якщо ви працюєте за брандмауером, не забудьте відкрити цей діапазон портів для TCP і UDP. Якщо це не так, переконайтеся, що ваша мережа не блокує трансляційні пакети UDP.

ufw

Якщо ви користуєтеся брандмауером ufw, відкрити потрібні порти можна за допомогою такої команди:

sudo ufw allow 1714:1764/udp
sudo ufw allow 1714:1764/tcp
sudo ufw reload

firewalld

Якщо ви користуєтеся брандмауером firewalld, відкрити потрібні порти можна такими командами:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=1714-1764/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=1714-1764/udp
sudo systemctl restart firewalld.service

Брандмауер Fedora

У Fedora передбачено власну програму для налаштовування брандмауера. Відкрийте «Налаштування брандмауера» (назва файла програми — firewall-config), і на сторінці ЗониСлужби позначте службу kde-connect.

Переконайтеся, що у верхньому спадному списку вибрано Сталі (Permanent) налаштування. Якщо ви цього не зробите, параметри буде скинуто під час перезавантаження системи.

iptables

Якщо ви користуєтеся брандмауером iptables, відкрити потрібні порти можна такими командами:

sudo iptables -I INPUT -i <yourinterface> -p udp --dport 1714:1764 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT -i <yourinterface> -p tcp --dport 1714:1764 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

sudo iptables -A OUTPUT -o <yourinterface> -p udp --sport 1714:1764 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A OUTPUT -o <yourinterface> -p tcp --sport 1714:1764 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

KDE Connect аварійно завершує роботу або перезапускається при спробі встановлення зв'язку із іншим пристроєм

Іноді, пошкоджений файл налаштувань може призвести до того, що KDE Connect аварійно завершує роботу при спробі встановити зв'язок із пристроєм. У цьому випадку, може допомогти вилучення файла налаштувань ~/.config/kdeconnect.

Чи можна користуватися KDE Connect без графічного сервера?

Так, ви можете передати аргумент командного рядка до фонової служби (приклад: `killall -9 kdeconnectd; /usr/lib/libexec/kdeconnectd -platform offscreen`)

GSConnect

GSConnect є незалежним проєктом, який реалізує протокол KDE Connect у GNOME і використовує ту саму програму для Android. Якщо ви працюєте з GSConnect, будь ласка, спочатку відвідайте сторінку GitHub проєкту, щоб дізнатися про адреси підтримки. Якщо вами і командою GSConnect буде визначено, що проблеми пов'язано із програмою для Android або протоколом, будь ласка, повідомте про цю ваду за допомогою системи стеження за вадами KDE Connect.

Вашої проблеми немає у цьому списку :(

Якщо вами виявлено ваду у програмі, і ви хочете повідомити нам про неї, скористайтеся системою стеження за вадами KDE.


This page was last edited on 7 March 2020, at 13:31. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.