Difference between revisions of "KDevelop5/Manual/Customizing KDevelop/da"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
 
Til tider kan du ønske at ændre '''KDevelops''' udseende eller opførsel, for eksempel hvis du er vant til at bruge andre tastaturgenveje eller fordi dit projekt kræver en anderledes indrykningsstil for kildekode. I de følgende afsnit omtaler vi kort de forskelige måder, hvorpå '''KDevelop''' kan tilpasses sådanne behov.
 
Til tider kan du ønske at ændre '''KDevelops''' udseende eller opførsel, for eksempel hvis du er vant til at bruge andre tastaturgenveje eller fordi dit projekt kræver en anderledes indrykningsstil for kildekode. I de følgende afsnit omtaler vi kort de forskelige måder, hvorpå '''KDevelop''' kan tilpasses sådanne behov.
  
=== Customizing the editor ===
+
=== Indstilling af editoren ===
  
There are a number of useful things one can configure in and around '''KDevelop's''' built-in editor. Of more universal use is to switch on line numbering using the menu entry <menuchoice>Editor -> View -> Show line numbers</menuchoice>, making it easier to match compiler error messages or debug messages with locations in the code. In the same submenu you may also want to switch on the ''Icon border'' - a column to the left of your code in which '''KDevelop''' will show icons such as whether there is a breakpoint on the current line.
+
Der er et antal nyttige ting i og omkring '''KDevelops''' indbyggede editor, som man kan indstille. Det er generelt nyttigt at kunne slå linjenummerering til ved brug af menuen <menuchoice>Editor -> Vis -> Vis linjenumre</menuchoice>; det gør det lettere at matche compilererns fejlmeddelelser eller fejlsøgerens medddelelser med steder i koden. I den samme undermenu kan du også slå ''ikonpanelet'' til &mdash; det er en  søjle til venstre for din kode, hvor '''KDevelop''' vil vise ikone for ting som stoppunkter i den aktuelle linje.
  
=== Customizing code indentation ===
+
=== Indstilling af kodeindrykning ===
  
Many of us like code formatted in a particular way. Many projects also enforce a particular indentation style. Neither may match '''KDevelop's''' default indentation style. However, this can be customized: Go to the <menuchoice>Settings -> Customize KDevelop</menuchoice> menu item, then click on <menuchoice>Source Formatter</menuchoice> on the left. You can choose one of the predefined indentation styles that are widely in use, or define your own one by adding a new style and then editing it. There may not be a way to exactly re-create the style in which your project's sources have been indented in the past, but you can come close by using the settings for a new style; an example is shown in the two pictures below.
+
Mange af os foretrækker at formattere vores kode på en bestemt måde. Mange projekter foreskriver også en bestemt indrykningsstil. Måske matcher ingen af disse '''KDevelops''' standard-indrykningsstil. Denne kan dog tilpasses: Gå til menuen <menuchoice>Indstillinger -> Indstil KDevelop</menuchoice> og klik på <menuchoice>Formattering af kildekode</menuchoice> til venstre. Du kan vælge en af de foruddefinerede indrykningsstile, som er i almindelig brug eller definere din egen ved at tilføje en ny stil og så redigere den. Måske er det ikke muligt at genskabe det stil, som dit projekts kildekode hidtil er blevet indrykket med, men du kan komme tæt på med indstillingerne for en ny stil; et eksempel er vist i de to billeder herunder.
  
 
{|class="tablecenter"
 
{|class="tablecenter"
Line 18: Line 18:
 
|}
 
|}
  
{{Note|1= With '''KDevelop 4.2.2''', you can create a new style for a particular mimetype (e.g. for C++ header files) but this style does not show up among the list of possible styles for other mimetypes (e.g. for C++ source files) although it would of course be useful to use the same style for both kinds of files. You will therefore have to define the style twice, once for header and once for source files. This has been reported as [https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=272335 KDevelop bug 272335].}}
+
{{Note/da|1=Med '''KDevelop''' 4.2.2 kan du lave en ny stil til en bestemt mimetype (fx C++-headerfiler), men denne stil dukker ikke op i listen over mulige stile for andre mimetyper (fx for C++-kildefiler), selvom det selvfølgelig ville være nyttigt at bruge samme stil til begge slags filer. Du skal derfor definere stilen to gange, en for headere og en for kildefiler. Dette er rapporteret som [https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=272335 KDevelop bug 272335].}}
  
  
=== Customizing keyboard shortcuts ===
+
=== Indstilling af tastaturgenveje ===
  
'''KDevelop''' has an almost boundless list of keyboard shortcuts (some of them are listed in the "Useful keyboard shortcuts sections" of several chapters in this manual) that can be changed to your taste through the menu <menuchoice>Settings -> Configure Shortcuts</menuchoice>. At the top of the dialog you can enter a searchword and it only shows those commands that match; you can then edit which key combination is bound to this command.  
+
'''KDevelop''' har en næsten ubegrænset liste af tastaturgenveje (nogle af dem er angivet i afsnittene med "Nyttige tastaturgenveje" i flere af kapitlerne i denne manual), og de kan tilpasses din smag igennem menuen <menuchoice>Indstillinger -> Indstil genveje</menuchoice>. Øverst i dialogen kan du angive et søgeord; så bliver kun kommandoer, som matcher vist; du kan så ændre, hvilken tastaturgenveje, som er bundet til denne kommando.  
  
Two that have been found to be very useful to change are to set <menuchoice>Align</menuchoice> to the <keycap>Tab</keycap> key (many people don't usually enter tabs by hand and rather prefer if the editor chooses the layout of code; with the changed shortcut, hitting <keycap>Tab</keycap> makes '''KDevelop''' indent/outdent/align the code). The second one is putting <menuchoice>Toggle Breakpoint</menuchoice> on <keycap>Ctrl + B</keycap> since this is quite a frequent operation.
+
Der er to ændringer, som har vist sig særligt nyttige. Den ene er at sætte <menuchoice>Justér</menuchoice> til <keycap>Tab</keycap>-tasten (der er mange, som normalt ikke indtaster indrykninger ved håndkraft, men foretrækker at lade editoren vælge kodens layout; med denne ændrede tastaturgenvej, så vil '''KDevelop''' rykke koden ind eller ud eller justere den, når du taster <keycap>Tab</keycap>). Den anden er at knytte <menuchoice>Slå stoppunkt til/fra</menuchoice> til <keycap>Ctrl + B</keycap>, eftersom det er en ret ofte anvendt operation.
  
=== Customizing code auto-completion ===
+
=== Indstilling af automatisk fuldførelse af kode ===
  
Code completion is discussed in [[KDevelop5/Manual/Working_with_source_code#Auto-completion|this manual's section on writing source code]]. In '''KDevelop''', it comes from two sources: the editor, and the parse engine. The editor ('''Kate''') is a component of the larger KDE environment and offers auto-completion based on words it has already seen in other parts of the same document. Such auto-completions can be identified in the tooltip by the icon that precedes it:
+
Automatisk fuldførelse af kode blev omtalt i denne manuals afsnit om at [[KDevelop5/Manual/Working_with_source_code#Auto-completion|skrive kildekode]]. I '''KDevelop''' stammer det fra to kilder: editoren og fortolkningsmotoren. Editoren ('''Kate''') er en komponent i det omgivende KDE-miljø og tilbyder automatisk fuldførelse baseret på ord, som den allerede har set i andre dele af samme dokument. Sådanne automatiske fuldførelser kan identificeres ved det ikon, som står foran dem i værktøjstippet:
  
 
[[Image:kdevelop-20.png|thumb|500px|center]]
 
[[Image:kdevelop-20.png|thumb|500px|center]]
  
The editor's code completion can be customized via <menuchoice>Settings -> Configure Editor -> Editing -> Auto Completion</menuchoice>. In particular, you can select how many characters you need to type in a word before auto-completion kicks in.
+
Editorens fuldførelse af kode kan indstilles i <menuchoice>Indstillinger -> Indstil editor... -> Redigering -> Auto-fuldførelse</menuchoice>. I særdeleshed kan du indstille, hvor mange tegn du skal skrive i et ord, før auto-fuldførelse starter.
  
On the other hand, '''KDevelop's''' own auto-completion is much more powerful as it takes into account semantic information about the context. For example, it knows which member functions to offer when you type <code>object.</code>, etc., as shown here:
+
På den anden side er '''KDevelops''' egne automatiske fuldførelse meget stærkere, da den tager højde for semantisk information om konteksten. For eksempel ved den, hvilke medlemsfunktione, den skal tilbyde dig, når du skriver <code>object.</code> osv., som det ses her:
  
 
[[Image:kdevelop-42.png|thumb|500px|center]]
 
[[Image:kdevelop-42.png|thumb|500px|center]]
  
This context information comes from various language support plugins, which
+
Denne kontekstinformation kommer fra forskellige plugins med sprogunderstøttelse, som kan bruges efter at en given fil er blevet gemt (sådan at filtypen kan tjekkes og det korrekte sprog understøttes). '''KDevelops''' fuldførelse er indstillet til at starte, lige så snart du begynder at skrive i næsten enhver situation, hvor den på nogen måde kan fuldføre noget. Dette kan indstilles i <menuchoice>Indstillinger -> Indstil KDevelop.. -> Sprogunderstøttelse</menuchoice>. Hvis det ikke allerede er sket, så sørg for at <menuchoice>Aktivér automatisk Invocation</menuchoice> er aktiveret (det skulle det være som standard).
can be used after a given file has been saved (so it can check the
 
filetype and use the correct language support).
 
'''KDevelop's''' completion is set to appear as you type, right away, pretty
 
much everywhere that it could possibly complete something. This is
 
configurable in <menuchoice>Settings -> Configure KDevelop -> Language Support</menuchoice>. If it isn't already set (as it should, by default),
 
make sure <menuchoice>Enable Automatic Invocation</menuchoice> is set.
 
  
'''KDevelop''' has two ways to show a completion: <menuchoice>Minimal Automatic
+
'''KDevelop''' har to måder at vise en automatisk fuldførelse: <menuchoice>Minimal automatisk kodefuldførelse</menuchoice> viser blot den basale information i værktøjstippet (dvs. navnerum, klasse-, funktions- eller variabelnavn). Det vil ligne '''Kates''' fuldførelse (bortset fra ikonet). På den anden side vil <menuchoice>Altid fuld fuldførelse</menuchoice> automatisk vise hvert emnes type og for funktioner også deres argumenter. Desuden vil fuld fuldførelse have en ekstra info-boks over markøren, som vil vise dig det aktuelle argument, hvis du er i gang med at udfylde en funktions argumenter. Ved begge '''KDevelops''' kodefuldførelsesmåder skulle de emner, som bedst matcher den aktuelt forventede type blive bragt til toppen af listen og fremhævet med grønt; dette kendes som "best-matches".
Completion</menuchoice> shows just the basic information in completion tooltips (i.e. the namespace, class, function, or variable name). This will look similar to '''Kate''' completion (except for the icons).
 
On the other hand, <menuchoice>Full completion</menuchoice> will additionally show the type for each entry,
 
and in the case of functions, also the arguments they take. Also,
 
if you are currently filling in the arguments to a function, full
 
completion will have an additional info-box above the cursor that will
 
show you the current argument you are working on.
 
'''KDevelop's''' code completion should also bring-to-top and highlight in
 
green any completion items that match the currently expected type in
 
both minimal and full completion, known as "best-matches".
 
  
The three possible choices for the completion level in the configuration dialog are:
+
De tre valgmuligheder for fuldførelsesniveau i indstillingsdialogen er:
  
* <menuchoice>Always minimal completion</menuchoice>: Never show "Full Completion"
+
* <menuchoice>Altid minimal fuldførelse</menuchoice>: Vis aldrig "fuld fuldførelse"
  
* <menuchoice>Minimal automatic completion</menuchoice>: Only show "Full Completion" when auto-completion has been triggered manually (i.e., whenever you hit <keycap>Ctrl+Space</keycap>)
+
* <menuchoice>Minimal automatisk kodefuldførelse</menuchoice>: Vis kun "ful fuldførelse", når automatisk fuldførelse er blevet udløst manuelt (dvs. når du taster <keycap>Ctrl + Mellemrum</keycap>)
  
* <menuchoice>Always full completion</menuchoice>: Always show "Full Completion"
+
* <menuchoice>Altid fuld fuldførelse</menuchoice>: Vis altid "fuld fuldførelse"
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Working_with_version_control_systems | nextpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Appendix A: Building KDevelop from Sources
 
| prevpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Working_with_version_control_systems | nextpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Appendix A: Building KDevelop from Sources
| prevtext=Working with version control systems | nexttext=Appendix A: Building KDevelop from Sources
+
| prevtext=Arbejdet med versionskontrolsystemer | nexttext=Appendiks A: Byg KDevelop fra kildekoden
| index=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual | indextext=Back to menu
+
| index=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual | indextext=Indholdsfortegnelse
 
}}
 
}}
  
[[Category:Development]]
+
[[Category:Udvikling/da]]

Latest revision as of 08:24, 1 October 2017

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Tilpasning af KDevelop

Til tider kan du ønske at ændre KDevelops udseende eller opførsel, for eksempel hvis du er vant til at bruge andre tastaturgenveje eller fordi dit projekt kræver en anderledes indrykningsstil for kildekode. I de følgende afsnit omtaler vi kort de forskelige måder, hvorpå KDevelop kan tilpasses sådanne behov.

Indstilling af editoren

Der er et antal nyttige ting i og omkring KDevelops indbyggede editor, som man kan indstille. Det er generelt nyttigt at kunne slå linjenummerering til ved brug af menuen Editor -> Vis -> Vis linjenumre; det gør det lettere at matche compilererns fejlmeddelelser eller fejlsøgerens medddelelser med steder i koden. I den samme undermenu kan du også slå ikonpanelet til — det er en søjle til venstre for din kode, hvor KDevelop vil vise ikone for ting som stoppunkter i den aktuelle linje.

Indstilling af kodeindrykning

Mange af os foretrækker at formattere vores kode på en bestemt måde. Mange projekter foreskriver også en bestemt indrykningsstil. Måske matcher ingen af disse KDevelops standard-indrykningsstil. Denne kan dog tilpasses: Gå til menuen Indstillinger -> Indstil KDevelop og klik på Formattering af kildekode til venstre. Du kan vælge en af de foruddefinerede indrykningsstile, som er i almindelig brug eller definere din egen ved at tilføje en ny stil og så redigere den. Måske er det ikke muligt at genskabe det stil, som dit projekts kildekode hidtil er blevet indrykket med, men du kan komme tæt på med indstillingerne for en ny stil; et eksempel er vist i de to billeder herunder.

Kdevelop-5.png
Kdevelop-6.png
Note-box-icon.png
Note
Med KDevelop 4.2.2 kan du lave en ny stil til en bestemt mimetype (fx C++-headerfiler), men denne stil dukker ikke op i listen over mulige stile for andre mimetyper (fx for C++-kildefiler), selvom det selvfølgelig ville være nyttigt at bruge samme stil til begge slags filer. Du skal derfor definere stilen to gange, en for headere og en for kildefiler. Dette er rapporteret som KDevelop bug 272335.


Indstilling af tastaturgenveje

KDevelop har en næsten ubegrænset liste af tastaturgenveje (nogle af dem er angivet i afsnittene med "Nyttige tastaturgenveje" i flere af kapitlerne i denne manual), og de kan tilpasses din smag igennem menuen Indstillinger -> Indstil genveje. Øverst i dialogen kan du angive et søgeord; så bliver kun kommandoer, som matcher vist; du kan så ændre, hvilken tastaturgenveje, som er bundet til denne kommando.

Der er to ændringer, som har vist sig særligt nyttige. Den ene er at sætte Justér til Tab-tasten (der er mange, som normalt ikke indtaster indrykninger ved håndkraft, men foretrækker at lade editoren vælge kodens layout; med denne ændrede tastaturgenvej, så vil KDevelop rykke koden ind eller ud eller justere den, når du taster Tab). Den anden er at knytte Slå stoppunkt til/fra til Ctrl + B, eftersom det er en ret ofte anvendt operation.

Indstilling af automatisk fuldførelse af kode

Automatisk fuldførelse af kode blev omtalt i denne manuals afsnit om at skrive kildekode. I KDevelop stammer det fra to kilder: editoren og fortolkningsmotoren. Editoren (Kate) er en komponent i det omgivende KDE-miljø og tilbyder automatisk fuldførelse baseret på ord, som den allerede har set i andre dele af samme dokument. Sådanne automatiske fuldførelser kan identificeres ved det ikon, som står foran dem i værktøjstippet:

Kdevelop-20.png

Editorens fuldførelse af kode kan indstilles i Indstillinger -> Indstil editor... -> Redigering -> Auto-fuldførelse. I særdeleshed kan du indstille, hvor mange tegn du skal skrive i et ord, før auto-fuldførelse starter.

På den anden side er KDevelops egne automatiske fuldførelse meget stærkere, da den tager højde for semantisk information om konteksten. For eksempel ved den, hvilke medlemsfunktione, den skal tilbyde dig, når du skriver object. osv., som det ses her:

Kdevelop-42.png

Denne kontekstinformation kommer fra forskellige plugins med sprogunderstøttelse, som kan bruges efter at en given fil er blevet gemt (sådan at filtypen kan tjekkes og det korrekte sprog understøttes). KDevelops fuldførelse er indstillet til at starte, lige så snart du begynder at skrive i næsten enhver situation, hvor den på nogen måde kan fuldføre noget. Dette kan indstilles i Indstillinger -> Indstil KDevelop.. -> Sprogunderstøttelse. Hvis det ikke allerede er sket, så sørg for at Aktivér automatisk Invocation er aktiveret (det skulle det være som standard).

KDevelop har to måder at vise en automatisk fuldførelse: Minimal automatisk kodefuldførelse viser blot den basale information i værktøjstippet (dvs. navnerum, klasse-, funktions- eller variabelnavn). Det vil ligne Kates fuldførelse (bortset fra ikonet). På den anden side vil Altid fuld fuldførelse automatisk vise hvert emnes type og for funktioner også deres argumenter. Desuden vil fuld fuldførelse have en ekstra info-boks over markøren, som vil vise dig det aktuelle argument, hvis du er i gang med at udfylde en funktions argumenter. Ved begge KDevelops kodefuldførelsesmåder skulle de emner, som bedst matcher den aktuelt forventede type blive bragt til toppen af listen og fremhævet med grønt; dette kendes som "best-matches".

De tre valgmuligheder for fuldførelsesniveau i indstillingsdialogen er:

  • Altid minimal fuldførelse: Vis aldrig "fuld fuldførelse"
  • Minimal automatisk kodefuldførelse: Vis kun "ful fuldførelse", når automatisk fuldførelse er blevet udløst manuelt (dvs. når du taster Ctrl + Mellemrum)
  • Altid fuld fuldførelse: Vis altid "fuld fuldførelse"

This page was last edited on 1 October 2017, at 08:24. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.