Revision history of "KPager/pl"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:44, 27 May 2014GregKoval talk contribs 635 bytes +51 Created page with "==Funkcje== * Natychmiastowy dostęp do każdego pulpitu * Ikony pokazujące rozmieszczenie aplikacji na poszczególnych pulpitach * Aplikacje mogą być przenoszone między p..."
  • curprev 12:19, 27 May 2014GregKoval talk contribs 584 bytes +27 Created page with "KPager pozwala na przełączanie pomiędzy wirtualnymi pulpitami X11. Zazwyczaj znajduje się na pasku zadań i może być uruchamiany przez tę ikonę."
  • curprev 12:14, 27 May 2014GregKoval talk contribs 557 bytes +557 Created page with "'''KPager daje natychmiastowy dostęp do wszystkich pulpitów'''"