Revision history of "KPager/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:44, 27 May 2014GregKoval (talk | contribs). . (635 bytes) (+51). . (Created page with "==Funkcje== * Natychmiastowy dostęp do każdego pulpitu * Ikony pokazujące rozmieszczenie aplikacji na poszczególnych pulpitach * Aplikacje mogą być przenoszone między p...")
  • (cur | prev) 12:19, 27 May 2014GregKoval (talk | contribs). . (584 bytes) (+27). . (Created page with "KPager pozwala na przełączanie pomiędzy wirtualnymi pulpitami X11. Zazwyczaj znajduje się na pasku zadań i może być uruchamiany przez tę ikonę.")
  • (cur | prev) 12:14, 27 May 2014GregKoval (talk | contribs). . (557 bytes) (+557). . (Created page with "'''KPager daje natychmiastowy dostęp do wszystkich pulpitów'''")