Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Clip Menu/Stabilize/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "У цьому підручнику показано, як скористатися можливістю стабілізації у версії vstab:")
(Created page with "У відео автор каже, що він не знає, для чого призначено параметр «shutter angle» (1:35) ... Кут затвора («Shutt...")
 
(19 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
====Стабілізація====
 
====Стабілізація====
  
This menu item is available from [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree#Project Tree - Right Click Menu|right-click]] on a clip in the Project Tree or under the [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu|Project]] menu when a clip is selected in the Project Tree.
+
Цим пунктом меню можна скористатися за допомогою [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree#Project Tree - Right Click Menu|контекстного меню]] пункту кліпу на панелі контейнера проєкту або за допомогою [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu|меню «Проєкт»]], якщо кліп позначено на панелі контейнера проєкту.
  
This feature applies image stabilization algorithms to the clip which can reduce the shakiness of a bit of footage.
+
За допомогою цієї можливості можна застосувати алгоритми стабілізації зображення, які дещо зменшують тремтіння зображення на знятому матеріалі.
  
In versions 0.9.8 and earlier of Kdenlive, there were two different methods of stabilization available: vstab and transcode. In version 0.9.10, the vstab method was removed leaving us with just the "transcode"  method (based on [http://public.hronopik.de/vid.stab/ this] work).
+
У версіях '''Kdenlive''' 0.9.8 та раніших було передбачено два різних способи стабілізації: vstab та transcode. У версії 0.9.10 спосіб vstab було вилучено. Лишився лише спосіб «transcode» (заснований на [http://public.hronopik.de/vid.stab/ цій] роботі).
  
 
У цьому відео показано порівняння між способами стабілізації vstab та transcode.
 
У цьому відео показано порівняння між способами стабілізації vstab та transcode.
Line 17: Line 17:
 
===== Стабілізація =====
 
===== Стабілізація =====
  
[[File:Kdenlive stabilise transcode.png|frame|left|Transcode Dialog in version 0.9.2]]
+
[[File:Kdenlive stabilise transcode.png|frame|left|Діалогове вікно перекодування у версії 0.9.2]]
This menu item was called  ''stabilize (transcode)'' in versions 0.9.2 and earlier.
+
Цей пункт меню мав назву ''Стабілізувати (transcode)'' у версіях 0.9.2 і старіших.
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
Line 28: Line 28:
 
Зважаючи на підказки у цьому вікні та документацію [http://public.hronopik.de/vid.stab/features.php?lang=en тут], ось що означають усі ці параметри:
 
Зважаючи на підказки у цьому вікні та документацію [http://public.hronopik.de/vid.stab/features.php?lang=en тут], ось що означають усі ці параметри:
  
'''optzoom''' = use optimal zoom  (calculated from transforms). Causes video to zoom until 90% of transformations are hidden. Default is checked. Hint: You can further zoom in with the zoom option.
+
'''optzoom''' = використовувати оптимальне масштабування (обчислене на основі перетворень). Призводить до масштабування відео аж до рівня, коли 90% перетворень буде приховано. Типово, цей пункт позначено. Підказка: ви можете додатково збільшити масштаб за допомогою параметра «zoom».
  
'''accuracy''' = accuracy of shakiness detection. Should be >= shakiness factor. 1: low (fast processing). 15: high (slow processing).  Default: 4. Recommended: 8.
+
'''accuracy''' = точність визначення тремтіння. Має бути >= коефіцієнта «shakiness». 1: низький рівень (швидка обробка). 15: високий рівень (повільна обробка).  Типове значення —: 4. Рекомендоване значення — 8.
  
'''algo''' = algorithm used. Checked = small measurement fields. Default = checked. Unchecked means use brute force algorithm. The brute force algorithm is deprecated and this option is not available after version 0.9.3.
+
'''algo''' = використаний алгоритм. Позначено = малі поля вимірювання. Типове значення = позначено. Зняття позначки означає використання алгоритму простого перебирання. Алгоритм простого перебирання вважається застарілим, цим пунктом не можна скористатися, починаючи з версії 0.9.3.
  
 
'''maxangle''' = максимальний кут обертання у радіанах. Типове значення = -1, тобто без обмежень.
 
'''maxangle''' = максимальний кут обертання у радіанах. Типове значення = -1, тобто без обмежень.
  
'''relative''' Unchecked = absolute transform (don't use this). Checked = relative transform. Default is checked. This option is not available in version 0.9.3 - it uses relative transform.  
+
'''relative''' — Не позначено = абсолютне перетворення (не використовуйте). Позначено = відносне перетворення. Типово позначено. Цього пункту немає у версії 0.9.3 — у ній використовується відносне перетворення.  
  
'''zoom''' - Additional zoom during transform. Percentage to zoom > 0 = zoom in, < 0 = zoom out. The zoom specified here is in addition to the optimum zoom calculated by the program when optzoom is checked. Default = 0.
+
'''zoom''' — додаткове масштабування під час перетворення. Значення масштабу у відсотках > 0 = збільшити, < 0 = зменшити. Масштаб, який тут вказано, буде додано до оптимального масштабу, обчислено програмою, якщо позначено пункт optzoom. Типове значення = 0.
  
'''shakiness''' How shaky is the video? And how quick is the camera? 1: little (fast processing). 10: very strong/quick (slow processing). Default = 4. Note: large values may also reduce the accuracy. This is due to the internals of the movement-detection. Typically you don't need a value greater than 7.
+
'''shakiness''' — наскільки високим є тремтіння у відео? І наскільки швидкою є камера? 1: низьке тремтіння (швидка обробка). 10: дуже сильне тремтіння/швидка камера (повільна обробка). Типове значення = 4. Зауваження: великі значення можуть призвести до зниження точності. Причиною є внутрішні алгоритми виявлення руху. Типово, не слід використовувати значення, які є більшими за 7.
  
'''invert''' Invert the transform. Default = unchecked. Inverting the transform is pointless - leave unchecked. This option is not available in version 0.9.3.  
+
'''invert''' — інвертувати перетворення. Типове значення = не позначено. Інвертування перетворення не має сенсу — не позначайте цей пункт. Цей пункт було вилучено у версії 0.9.3.  
  
'''sharpen''' Sharpen transformed image. Amount of sharpening: 0: no sharpening. Uses filter unsharp with 5x5 matrix. Default = 0.8.
+
'''sharpen''' — збільшити різкість перетвореного зображення. Потужність збільшення різкості: 0: не збільшувати різкість. Використовує матрицю 5x5 для фільтрування областей зменшеної різкості. Типове значення = 0.8.
  
'''stepsize''' Step size of search process. Region around minimum is scanned with 1 pixel resolution. Default = 6.
+
'''stepsize''' — розмір кроку у процесі пошуку. Буде виконано сканування сусідньої області із роздільною здатністю у 1 піксель. Типове значення розміру = 6.
  
'''show''' 0 = draw nothing, 1 or 2 = show fields and transforms. Use 1 or 2 to preview what the process is going to do.   [http://public.hronopik.de/vid.stab/files/skiing_veryshaky_visualized8_short.ogv example]. Default = 0. Non-zero values of this parameter are not relevant in the '''Kdenlive''' implementation - use zero. This option is not available in version 0.9.3.
+
'''show''' 0 = нічого не малювати, 1 або 2 = показувати поля і перетворення. Скористайтеся значенням 1 або 2, щоб попередньо переглянути результати обробки. [http://public.hronopik.de/vid.stab/files/skiing_veryshaky_visualized8_short.ogv Приклад]. Типове значення = 0. Ненульовими значеннями цього параметра не можна скористатися у '''Kdenlive''' — слід завжди лишати нульове значення. Цей параметр вилучено у версії 0.9.3.
  
'''mincontrast''' Below this contrast, the field is discarded. Range 0-1. Default = 0.3. You may want to use a smaller value for a really low contrast clip.
+
'''mincontrast''' — якщо контрастність буде нижчою за вказану, поле буде відкинуто. Діапазон значень — 0–1. Типове значення = 0.3. Вам варто використовувати менше значення для малоконтрастних кліпів.
  
'''smoothing''' Controls the amount of smoothing/stabilization. The larger the value for smoothing, the more camera movements are compensated. The resulting clip has a lower change in camera speed.  
+
'''smoothing''' — керує рівнем згладжування або стабілізації. Чим більшим буде значення згладжування, тим більше рухів камери буде компенсовано. У результаті зміни у швидкості руху камери будуть меншими. З технічної точки зору, кількість кадрів для фільтрування за нижніми частотами = (smoothing * 2) + 1. Наприклад, якщо у кліпі 25 кадрів за секунду, значення 12 для параметра smoothing означатиме, що згладжування відбуватиметься за діапазоном у одну секунду — 12 кадрів до поточного кадру + поточний кадр (1) + 12 кадрів після поточного кадру. Типове значення =10.
Technically it is the number of frames for lowpass filtering = (smoothing * 2) + 1.  
 
For example, with a with 25 fps clip, a value of 12 for the smoothing factor means we would smooth over one second - 12 frames behind the current frame + the current frame (1) + 12 frames after the current frame. Default =10.
 
  
Demo of the difference [http://public.hronopik.de/vid.stab/files/skiing_veryshaky_short_vs_longsmoothing_above.ogv here] (top:3, bottom: 30).
+
Демонстрацію відмінностей наведено [http://public.hronopik.de/vid.stab/files/skiing_veryshaky_short_vs_longsmoothing_above.ogv тут] (вгорі: 3, внизу: 30).
  
'''maxshift''' Maximal number of pixels to translate image. Default = -1. No limit.
+
'''maxshift''' — максимальна відстань перенесення зображення у пікселях. Типове значення = –1 — без обмежень.
  
'''crop''' Unchecked means the border of the transformed frames contains the pixels from previous frames. Checked = black background. Default = unchecked.
+
'''crop''' — якщо цей пункт не буде позначено, на межі перетворених кадрів лишатимуться пікселі з попередніх кадрів. Якщо пункт буде позначено, лишатиметься чорне тло. Типове значення = не позначено.
  
 
Приклад використання стабілізації від автора — Georg Martius.
 
Приклад використання стабілізації від автора — Georg Martius.
Line 81: Line 79:
 
{{#ev:youtube|SWCoqZLJNgY}}
 
{{#ev:youtube|SWCoqZLJNgY}}
  
The "shutter angle" setting that the narrator says he does not know what it does (1:35) ... Shutter angle is an angle that images could be maximum rotated for stabilization. see [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterVideostab here].
+
У відео автор каже, що він не знає, для чого призначено параметр «shutter angle» (1:35) ... Кут затвора («Shutter angle») — це максимальний кут, на який можна обертати зображення для стабілізації. Див. [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterVideostab тут].
  
  

Latest revision as of 11:35, 26 July 2019

Other languages:
English • ‎русский • ‎українська

Стабілізація

Цим пунктом меню можна скористатися за допомогою контекстного меню пункту кліпу на панелі контейнера проєкту або за допомогою меню «Проєкт», якщо кліп позначено на панелі контейнера проєкту.

За допомогою цієї можливості можна застосувати алгоритми стабілізації зображення, які дещо зменшують тремтіння зображення на знятому матеріалі.

У версіях Kdenlive 0.9.8 та раніших було передбачено два різних способи стабілізації: vstab та transcode. У версії 0.9.10 спосіб vstab було вилучено. Лишився лише спосіб «transcode» (заснований на цій роботі).

У цьому відео показано порівняння між способами стабілізації vstab та transcode.


Стабілізація
Діалогове вікно перекодування у версії 0.9.2

Цей пункт меню мав назву Стабілізувати (transcode) у версіях 0.9.2 і старіших.


Діалогове вікно перекодування у версіях 19.08 та новіших

У версії 0.9.3 графічний інтерфейс було спрощено.

Зважаючи на підказки у цьому вікні та документацію тут, ось що означають усі ці параметри:

optzoom = використовувати оптимальне масштабування (обчислене на основі перетворень). Призводить до масштабування відео аж до рівня, коли 90% перетворень буде приховано. Типово, цей пункт позначено. Підказка: ви можете додатково збільшити масштаб за допомогою параметра «zoom».

accuracy = точність визначення тремтіння. Має бути >= коефіцієнта «shakiness». 1: низький рівень (швидка обробка). 15: високий рівень (повільна обробка). Типове значення —: 4. Рекомендоване значення — 8.

algo = використаний алгоритм. Позначено = малі поля вимірювання. Типове значення = позначено. Зняття позначки означає використання алгоритму простого перебирання. Алгоритм простого перебирання вважається застарілим, цим пунктом не можна скористатися, починаючи з версії 0.9.3.

maxangle = максимальний кут обертання у радіанах. Типове значення = -1, тобто без обмежень.

relative — Не позначено = абсолютне перетворення (не використовуйте). Позначено = відносне перетворення. Типово позначено. Цього пункту немає у версії 0.9.3 — у ній використовується відносне перетворення.

zoom — додаткове масштабування під час перетворення. Значення масштабу у відсотках > 0 = збільшити, < 0 = зменшити. Масштаб, який тут вказано, буде додано до оптимального масштабу, обчислено програмою, якщо позначено пункт optzoom. Типове значення = 0.

shakiness — наскільки високим є тремтіння у відео? І наскільки швидкою є камера? 1: низьке тремтіння (швидка обробка). 10: дуже сильне тремтіння/швидка камера (повільна обробка). Типове значення = 4. Зауваження: великі значення можуть призвести до зниження точності. Причиною є внутрішні алгоритми виявлення руху. Типово, не слід використовувати значення, які є більшими за 7.

invert — інвертувати перетворення. Типове значення = не позначено. Інвертування перетворення не має сенсу — не позначайте цей пункт. Цей пункт було вилучено у версії 0.9.3.

sharpen — збільшити різкість перетвореного зображення. Потужність збільшення різкості: 0: не збільшувати різкість. Використовує матрицю 5x5 для фільтрування областей зменшеної різкості. Типове значення = 0.8.

stepsize — розмір кроку у процесі пошуку. Буде виконано сканування сусідньої області із роздільною здатністю у 1 піксель. Типове значення розміру = 6.

show — 0 = нічого не малювати, 1 або 2 = показувати поля і перетворення. Скористайтеся значенням 1 або 2, щоб попередньо переглянути результати обробки. Приклад. Типове значення = 0. Ненульовими значеннями цього параметра не можна скористатися у Kdenlive — слід завжди лишати нульове значення. Цей параметр вилучено у версії 0.9.3.

mincontrast — якщо контрастність буде нижчою за вказану, поле буде відкинуто. Діапазон значень — 0–1. Типове значення = 0.3. Вам варто використовувати менше значення для малоконтрастних кліпів.

smoothing — керує рівнем згладжування або стабілізації. Чим більшим буде значення згладжування, тим більше рухів камери буде компенсовано. У результаті зміни у швидкості руху камери будуть меншими. З технічної точки зору, кількість кадрів для фільтрування за нижніми частотами = (smoothing * 2) + 1. Наприклад, якщо у кліпі 25 кадрів за секунду, значення 12 для параметра smoothing означатиме, що згладжування відбуватиметься за діапазоном у одну секунду — 12 кадрів до поточного кадру + поточний кадр (1) + 12 кадрів після поточного кадру. Типове значення =10.

Демонстрацію відмінностей наведено тут (вгорі: 3, внизу: 30).

maxshift — максимальна відстань перенесення зображення у пікселях. Типове значення = –1 — без обмежень.

crop — якщо цей пункт не буде позначено, на межі перетворених кадрів лишатимуться пікселі з попередніх кадрів. Якщо пункт буде позначено, лишатиметься чорне тло. Типове значення = не позначено.

Приклад використання стабілізації від автора — Georg Martius.

Обабіч

Усування смикань

Оригінал

Стабілізувати (vstab) — версія <=0.9.8

Цю реалізацію засновано на цьому коді. Нею не можна скористатися у версіях kdenlive >= 0.9.10.

У цьому підручнику показано, як скористатися можливістю стабілізації у версії vstab:

У відео автор каже, що він не знає, для чого призначено параметр «shutter angle» (1:35) ... Кут затвора («Shutter angle») — це максимальний кут, на який можна обертати зображення для стабілізації. Див. тут.This page was last edited on 26 July 2019, at 11:35. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.