Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Effects/Alpha manipulation/Alpha shapes/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "==== Прозорі форми ====")
(Created page with "Зауважте, що області із непрозорістю 0 - 500 мають бути на мінус 50% непрозорими. Але досягти непроз...")
 
(47 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
 
==== Прозорі форми ====
 
==== Прозорі форми ====
  
This is the Frei0r filter [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterFrei0r-alphaspot alphaspot] <br>
+
Це фільтр Frei0r [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterFrei0r-alphaspot alphaspot] <br>
  
see also [http://www.piksel.no/trac/browser/src/filter/alpha0ps/readme Frei0r-alphaspot readme] file
+
Див. також файл [http://www.piksel.no/trac/browser/src/filter/alpha0ps/readme Frei0r-alphaspot readme]
  
 
[[File:Alpha shapes.png|800px]]
 
[[File:Alpha shapes.png|800px]]
  
Use this in combination with a [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions/Composite|composite transition]] to place areas of transparency onto an overlaying clip such that the underlying clip shows through in places defined by geometric shapes. By default the area of transparency is outside the shape that is is drawn. Inside the shape is an area of opacity where the overlaying clip is visible.
+
Скористайтеся цим у поєднанні із [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions/Composite|композитним переходом]], щоб розташувати області прозорості на кліпі-накладці так, щоб кліп під ним було видно крізь області, які визначено певними геометричними формами. Типово, область прозорості буде розташовано ззовні від форми, яку ви намалюєте. Всередині форми буде розташовано область непрозорості, де буде видно вміст кліпу-накладки.
  
===== Shape Options =====
+
===== Параметри форми =====
  
This controls the shape of the area of opacity that the effect will create.
+
Це визначає форму області непрозорості, яку буде створено у результаті застосування ефекту.
  
Shape options are Rectangle, Ellipse, Triangle Diamond.
+
Варіантами форми є прямокутник, еліпс, трикутник і ромб.
  
===== Tilt =====
+
===== Нахил =====
  
This controls the angle the shape appears on the screen. The units are in 1000ths of a full rotation. eg a factor of 250 is one quarter of a circle turn and 500 is a 180 turn. ie 1000 tilt units = 360 degrees
+
Керує кутом розміщення форми на екрані. Значенням є число у тисячних повного оберту. Наприклад, коефецієнт 250 означає чверть кола, а 500 — оборот у 180 градусів. Тобто 1000 одиниць нахилу = 360 градусів.
  
===== Position X and Y =====
+
===== Позиція за X та Y =====
  
This defines the position of the shape on the screen
+
Визначає позицію форми на екрані
  
===== Size X and Y =====
+
===== Розмір за X та Y =====
  
Defines the size of the shape
+
Визначає розмір форми
  
===== Transition Width =====
+
===== Ширина переходу =====
  
Defines the width of a border on the shape where the transparency grades from inside to outside the shape
+
Визначає ширину примежової області форми із проміжними значенням прозорості від внутрішньої до зовнішньої частини форми.
  
===== Operations =====
+
===== Обробка =====
  
Operations define what is to happen when you have more than one Alpha effect on the clip.
+
Обробка визначає, що має статися якщо для кліпу використано декілька ефектів прозорості.
  
Operations are Write On Clear, Max, Min, Add, Subtract.
+
Варіантами обробки є «перезапис», «максимальне значення», «мінімальне значення», «додавання» і «віднімання».
  
*Write On Clear = existing alpha mask is overwritten
+
*перезапис = наявну маску прозорості буде перезаписано
  
*Max = maximum( existing alpha mask, mask generated by this filter)
+
*максимальне значення = максимум(наявна маска прозорості; маска, яку створено цим фільтром)
  
*Min = minimum(existing alpha mask, mask generated by this filter)
+
*мінімальне значення = мінімум(наявна маска прозорості; маска, яку створено цим фільтром)
  
*Add = existing alpha mask + mask generated by this filter
+
*додавання = наявна маска прозорості + маска, яку створено цим фільтром
  
*Subtract = existing alpha mask - mask generated by this filter
+
*віднімання = наявна маска прозорості - маска, яку створено цим фільтром
  
See the worked examples below to understand what these operations do.
+
Наочний результат застосування варіантів обробки наведено у прикладах нижче.
  
===== Min and Max and Operations - Worked examples =====
+
===== Обробка із мінімальним та максимальним значеннями — робочі приклади =====
  
 
[[File:Example composite transition.png]]
 
[[File:Example composite transition.png]]
  
These examples are performed on a simple composite transition with a video file on Video track 1 and a color clip (yellow) on Video track 2.
+
Ці приклади було виконано для простого композитного переходу із відеофайлом на доріжці відео 1 і кольоровим кліпом (жовтим) на доріжці відео 2.
  
Alpha shapes effect draws areas of opacity onto the image. The addition of this filter (with the default settings of Min = 0 and Max =1000) makes the whole frame transparent except for an area of opaqueness where the top image can be seen.
+
Ефект форм прозорості додає на зображення області непрозорості. Використання цього фільтра (типовими параметрами якого є мінімальне значення = 0 і максимальне значення =1000) робить увесь кадр прозорим, окрім області непрозорості, у якій можна буде бачити верхнє зображення.
  
The Max and Min controls adjust the opacity of the image inside and outside of the shape respectively. A setting of 1000 is 100% opaque. A setting of zero is  0 % Opaque (ie 100% Transparent).
+
Максимальне і мінімальне значення коригують непрозорість зображення всередині і назовні форми, відповідно. Значення 1000 означає 100% непрозорість. Нульове значення відповідає непрозорості у 0% (тобто 100% прозорості).
  
'''Max control'''
+
'''Максимальне значення'''
  
 
[[File:Alpha shapes max control2.png]]
 
[[File:Alpha shapes max control2.png]]
  
The Max control regulates how opaque it is inside the shape. At Max= 1000 it is completely opaque inside the shape and none of the background image shows through
+
Максимальне значення визначає, наскільки непрозорим є зображення всередині форми. При максимальному значенні 1000 зображення є повністю непрозорим всередині форми — зображення тла буде повністю невидимим.
  
  
 
[[File:Alpha shapes max control.png]]
 
[[File:Alpha shapes max control.png]]
  
At Max = 500 it is semi transparent inside the shape and you can see the background bleeding through.
+
При максимальному значенні = 500 кадр є напівпрозорим всередині форми, і ви можете частково бачити тло.
  
  
 
[[File:Alpha shapes max control3.png]]
 
[[File:Alpha shapes max control3.png]]
  
At Max = 0 inside the shape is completely transparent - the same as the rest of the foreground image - and you can see all background.
+
При максимальному значенні = 0 всередині форма є повністю прозорою, як і решта зображення переднього плану — ви можете бачити усе тло.
  
'''Min Control'''
+
'''Мінімальне значення'''
  
 
[[File:Alpha shapes min control.png]]
 
[[File:Alpha shapes min control.png]]
  
The Min control adjusts how opaque it is outside the shape. When Min = 0 outside the shape is completely transparent (opacity of zero) and at Min = 500 we see some of the foreground appear outside the shape.
+
Мінімальне значення коригує непрозорість зовні форми. Якщо мінімальне значення = 0, ззовні форма є повністю прозорою (непрозорість дорівнює 0), а при мінімальному значенні 500, ззовні форми частково видно зображення переднього плану.
  
 
[[File:Alpha shapes min control2.png]]
 
[[File:Alpha shapes min control2.png]]
  
At Min = 1000 the opacity outside the shape is 100% and none of the background appears.
+
При мінімальному значенні = 1000 непрозорість зовні форми дорівнює 100%, тло не видно.
  
'''Combining Alpha Shapes - Operations'''
+
'''Комбінування форм прозорості — обробка'''
  
 
[[File:Triangle alpha shape.png]]
 
[[File:Triangle alpha shape.png]]
  
In this example I have a Triangle Alpha shape defined as shown and this is at the top of the effect stack with operation write on clear
+
У цьому прикладі маємо визначену трикутну прозору форму над стосом ефектів із обробкою «перезапис».
  
 
[[File:Triangle alpha shape2.png]]
 
[[File:Triangle alpha shape2.png]]
  
Which appears like this on its own
+
Який окремо виглядає так:
  
 
[[File:Rectange alpha shape.png]]
 
[[File:Rectange alpha shape.png]]
  
And I have rectangle alpha shape as shown which is at the bottom of the effect stack. Note the Max = 500 - i.e. 50% opacity inside the rectangle
+
Також маємо показану прямокутну форму, розташовану внизу стосу ефектів. Зауважте, що максимальне значення = 500 — тобто маємо 50% непрозорості всередині прямокутника.
  
 
[[File:Rectange alpha shape2.png]]
 
[[File:Rectange alpha shape2.png]]
  
Which appears like this when on its own.
+
Окремо, це виглядає так:
  
In the images below I demonstrate the effect of different alpha operations on the rectangle alpha shape.
+
На наведених нижче зображення продемонстровано ефект різних обробок прозорості для прямокутної форми прозорості.
  
 
[[File:Write on clear.png]]
 
[[File:Write on clear.png]]
  
Write on Clear - existing alpha mask is overwritten
+
«Перезапис» — наявну маску прозорості перезаписано.
  
 
[[File:Operation add.png]]
 
[[File:Operation add.png]]
  
add = existing alpha mask + mask generated by this filter.  
+
додати = наявна маска прозорості + маска, яку створено цим фільтром.  
  
Note that areas with 1000 + 500 opacity would be 150% opaque. But you cant get 150% opaque so they look the same as the 100% opaque areas
+
Зауважте, що області із непрозорістю 1000 + 500 будуть на 150% непрозорими. Але досягти непрозорості у 150% неможливо, тому вони виглядатимуть як непрозорі на 100% області.
  
 
[[File:Operation subtract.png]]
 
[[File:Operation subtract.png]]
  
subtract = existing alpha mask - mask generated by this filter
+
віднімання = наявна маска прозорості - маска, яку створено цим фільтром.
  
Note that areas with 0 - 500 opacity would be minus 50% opaque. But you cant get -50% opaque so they look the same as the 0% opaque areas
+
Зауважте, що області із непрозорістю 0 - 500 мають бути на мінус 50% непрозорими. Але досягти непрозорості у -50% неможливо, тому вони виглядатимуть як області із непрозорістю у 0%.
  
 
[[File:Operation max.png]]
 
[[File:Operation max.png]]
  
max = maximum( <existing alpha mask> , <mask generated by this filter>)
+
максимум = максимум( <наявна маска прозорості> , <маска, яку створено цим фільтром>)
  
 
[[File:Operation min.png]]
 
[[File:Operation min.png]]
  
min = minimum( <existing alpha mask> , <mask generated by this filter>)
+
мінімум = мінімум( <наявна маска прозорості> , <маска, яку створено цим фільтром>)
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation
| prevtext=Alpha manipulation
+
| prevtext=Дії з прозорістю
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Back to menu
+
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Повернутися до меню
 
}}
 
}}
  
 
[[Category:Kdenlive/uk]]
 
[[Category:Kdenlive/uk]]

Latest revision as of 09:34, 29 July 2019

Other languages:
English • ‎русский • ‎українська

Прозорі форми

Це фільтр Frei0r alphaspot

Див. також файл Frei0r-alphaspot readme

Alpha shapes.png

Скористайтеся цим у поєднанні із композитним переходом, щоб розташувати області прозорості на кліпі-накладці так, щоб кліп під ним було видно крізь області, які визначено певними геометричними формами. Типово, область прозорості буде розташовано ззовні від форми, яку ви намалюєте. Всередині форми буде розташовано область непрозорості, де буде видно вміст кліпу-накладки.

Параметри форми

Це визначає форму області непрозорості, яку буде створено у результаті застосування ефекту.

Варіантами форми є прямокутник, еліпс, трикутник і ромб.

Нахил

Керує кутом розміщення форми на екрані. Значенням є число у тисячних повного оберту. Наприклад, коефецієнт 250 означає чверть кола, а 500 — оборот у 180 градусів. Тобто 1000 одиниць нахилу = 360 градусів.

Позиція за X та Y

Визначає позицію форми на екрані

Розмір за X та Y

Визначає розмір форми

Ширина переходу

Визначає ширину примежової області форми із проміжними значенням прозорості від внутрішньої до зовнішньої частини форми.

Обробка

Обробка визначає, що має статися якщо для кліпу використано декілька ефектів прозорості.

Варіантами обробки є «перезапис», «максимальне значення», «мінімальне значення», «додавання» і «віднімання».

  • перезапис = наявну маску прозорості буде перезаписано
  • максимальне значення = максимум(наявна маска прозорості; маска, яку створено цим фільтром)
  • мінімальне значення = мінімум(наявна маска прозорості; маска, яку створено цим фільтром)
  • додавання = наявна маска прозорості + маска, яку створено цим фільтром
  • віднімання = наявна маска прозорості - маска, яку створено цим фільтром

Наочний результат застосування варіантів обробки наведено у прикладах нижче.

Обробка із мінімальним та максимальним значеннями — робочі приклади

Example composite transition.png

Ці приклади було виконано для простого композитного переходу із відеофайлом на доріжці відео 1 і кольоровим кліпом (жовтим) на доріжці відео 2.

Ефект форм прозорості додає на зображення області непрозорості. Використання цього фільтра (типовими параметрами якого є мінімальне значення = 0 і максимальне значення =1000) робить увесь кадр прозорим, окрім області непрозорості, у якій можна буде бачити верхнє зображення.

Максимальне і мінімальне значення коригують непрозорість зображення всередині і назовні форми, відповідно. Значення 1000 означає 100% непрозорість. Нульове значення відповідає непрозорості у 0% (тобто 100% прозорості).

Максимальне значення

Alpha shapes max control2.png

Максимальне значення визначає, наскільки непрозорим є зображення всередині форми. При максимальному значенні 1000 зображення є повністю непрозорим всередині форми — зображення тла буде повністю невидимим.


Alpha shapes max control.png

При максимальному значенні = 500 кадр є напівпрозорим всередині форми, і ви можете частково бачити тло.


Alpha shapes max control3.png

При максимальному значенні = 0 всередині форма є повністю прозорою, як і решта зображення переднього плану — ви можете бачити усе тло.

Мінімальне значення

Alpha shapes min control.png

Мінімальне значення коригує непрозорість зовні форми. Якщо мінімальне значення = 0, ззовні форма є повністю прозорою (непрозорість дорівнює 0), а при мінімальному значенні 500, ззовні форми частково видно зображення переднього плану.

Alpha shapes min control2.png

При мінімальному значенні = 1000 непрозорість зовні форми дорівнює 100%, тло не видно.

Комбінування форм прозорості — обробка

Triangle alpha shape.png

У цьому прикладі маємо визначену трикутну прозору форму над стосом ефектів із обробкою «перезапис».

Triangle alpha shape2.png

Який окремо виглядає так:

Rectange alpha shape.png

Також маємо показану прямокутну форму, розташовану внизу стосу ефектів. Зауважте, що максимальне значення = 500 — тобто маємо 50% непрозорості всередині прямокутника.

Rectange alpha shape2.png

Окремо, це виглядає так:

На наведених нижче зображення продемонстровано ефект різних обробок прозорості для прямокутної форми прозорості.

Write on clear.png

«Перезапис» — наявну маску прозорості перезаписано.

Operation add.png

додати = наявна маска прозорості + маска, яку створено цим фільтром.

Зауважте, що області із непрозорістю 1000 + 500 будуть на 150% непрозорими. Але досягти непрозорості у 150% неможливо, тому вони виглядатимуть як непрозорі на 100% області.

Operation subtract.png

віднімання = наявна маска прозорості - маска, яку створено цим фільтром.

Зауважте, що області із непрозорістю 0 - 500 мають бути на мінус 50% непрозорими. Але досягти непрозорості у -50% неможливо, тому вони виглядатимуть як області із непрозорістю у 0%.

Operation max.png

максимум = максимум( <наявна маска прозорості> , <маска, яку створено цим фільтром>)

Operation min.png

мінімум = мінімум( <наявна маска прозорості> , <маска, яку створено цим фільтром>)


This page was last edited on 29 July 2019, at 09:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.