Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Effects/Alpha manipulation/Color Selection/uk"

(Created page with "===== Додаткові відомості =====")
 
(35 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
  
==== Вибір кольору ====
+
==== Chroma-Key ====
  
The '''Colour Selection''' effect (or '''Color Selection''') is a more advanced version of the [https://userbase.kde.org/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen Chroma Key] effect. Colour Selection allows for some basic feathering (by changing the '''Edge Mode''') and much more fine-grained control over how much & in which way you remove the background.
+
Ефект '''Chroma-Key''' є розширеною версією ефекту [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen|хромакею]]. За допомогою цього ефекту кольору можна виконати базове затушовування (зміною параметра '''Режим країв'''), а також скористатися точнішими інструментами, які визначають розмір і спосіб усування тла.
  
This is better for backgrounds that have less contrast with the foreground, or more complex backgrounds. For simple backgrounds (such as green, blue, red or possibly black), use the [https://userbase.kde.org/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen Chroma Key] effect.
+
Цей ефект працює краще для тла, яке не є надто контрастним щодо переднього плану. Для простих випадків тла (зокрема зеленого, червоного або, ймовірно, чорного), скористайтеся ефектом [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen|хромакею]].
  
===Basic Technique===
+
===Базова методика===
  
Find a clip with a background (preferably multiple, or slighty complex, because the "chroma key effect" can do easy backgrounds such as green or blue). Add the color selection effect to the clip.
+
Знайдіть кліп із тлом (бажано, неоднорідним або якимось складним, оскільки ефект хромакею доволі просто розбирається із зеленим або синім тлом). Додайте ефект «Хрома-кей» до кліпу.
  
After this, either chose the color using the little droplet button. Click on the droplet button, and then click on the background part of the clip you want to remove. Adjust the Delta sliders until the background is removed correctly. This might need to experimenting. If you find it isn't removing the background well, try changing the "selection subspace" and experiment again. If you experimented and cycled through all the "selection subspaces", and the background isn't still removed properly, then it is probably too complicated for kdenlive to remove. At this point you will need to use [[Kdenlive/Manual/Effects/Alpha manipulation/Rotoscoping |Rotoscoping]].
+
Після цього виберіть колір за допомогою кнопки із маленькою крапелькою. Натисніть кнопку із крапелькою, а потім клацніть на тлі кліпу, яке ви хочете вилучити. Скоригуйте повзунки приростів так, щоб належним чином вилучити тло. Це може потребувати певного експериментування. Якщо буде виявлено, що тло не вилучається належним чином, спробуйте змінити підпростір вибору і повторити регулювання приростів. Якщо після перебирання усіх підпросторів вибору тло все ж не вдається вилучити повністю, ймовірно, випадок є надто складним для '''Kdenlive'''. Можете спробувати скористатися для його вилучення [[Kdenlive/Manual/Effects/Alpha manipulation/Rotoscoping|ротоскопією]].
  
If the effect took lots of time to experiment, and you will need to use this effect again, then click on the three horizontal lines in the top right corner, and then click "Save effect". Give the effect a name, and save. You can now search for this specific effect in your effects tab
+
Якщо для експериментального визначення потрібних параметрів потрібно доволі багато часу і ви маєте намір скористатися цим ефектом ще раз, клацніть на кнопці із трьома горизонтальними рисками у верхній частині панелі параметрів ефекту і виберіть пункт '''Зберегти ефект'''. Надайте ефекту назву і збережіть дані. Після цього можна буде просто вибрати відповідний пункт у списку ефектів.
=== All Options===
 
  
[[File:Color_selection_effect.png]]
+
=== Усі параметри===
  
Here is a outline of all the options:
+
[[File:Color_selection_effect_uk.png]]
  
'''Color to select''': the color to select. This is the color that will be transparent/the only colour that is opaque.
+
Ось короткий опис усіх параметрів:
  
'''Invert selection''': When ON (default), the selected color will be transparent. When OFF the selected color will be opaque. Keeping the selected colour opaque may be more effective if the foreground is simple and the background is complicated
+
'''Колір, який слід позначити''': колір, який слід позначити. Це колір, який буде прозорим або єдиний колір, який буде непрозорим.
  
'''Selection Subspace''' options are: RGB (Red Green Blue), ABI and HCI  (Hue Chromacity Intensity)
+
'''Інвертувати вибір''': якщо позначено (типовий варіант), програма зробить прозорим вибраний колір. Якщо пункт не позначено, вибраний колір лишиться непрозорим. Збереження вибраного кольору непрозорим може бути корисним, якщо передній план є простим, а тло є складним зображенням.
  
These different options yield different results. While RGB should yield the sharpest and best results, sometimes (as [https://userbase.kde.org/User:TheMickyRosen-Left I] have seen from experience) the other option, HCI & ABI, can yield much better results then RGB. So if RGB isn't producing good results then try on of the other options. Note:'''Previews of video chroma keyed using HCI will be slow''' since it has to calculate values for every single pixel.
+
Варіантами значення параметра '''Підпростір вибору'''  є: RGB (червоний-зелений-синій), ABI та HCI (відтінок, хроматичність, інтенсивність).
  
'''Edge Mode''' Options are: Hard, Fat, Normal, Skinny, Slope
+
Різні варіанти дають різні результати. Варіант із RGB має дати найрізкіші і найкращі результати, але іноді (з досвіду користувача [[User:TheMickyRosen-Left|TheMickyRosen-Left]]), HCI або ABI може дати кращі результати, ніж RGB. Отже, якщо RGB не дає належних результатів, спробуйте інші варіанти.
  
If the Edge Mode is set to slope, you can use the "slope" slider. This slider determines the smoothness of the edges. The higher the value, the smoother the edges of your color selection will be.
+
{{Note_(uk)|'''Попередній перегляд результатів застосування хромакею з використанням HCI працює доволі повільно''', оскільки для його застосування потрібні обчислення для кожного пікселя зображення.}}
  
"Hard" means there is no featuring (edges are not smooth at all). Any part of the image/video is either fully opaque and fully transparent. This means there will be no blue between the removed parts and the remaining parts whatsoever, and this option is useful if your chroma key turned out to be perfect.
+
'''Режим країв''': можливі варіанти: широчезні, широкі, звичайні, вузькі, нахилені.
  
The remaining options ("Fat", "Normal" and "Skinny") create a gradual transition between transparent and opaque. The fatter the choice, the more the selected areas are filled towards the rim (AKA more featuring for fatter choices). This is useful if your colour selection did not turn out that well.
+
Якщо вибрано режим країв «нахилені», ви можете скористатися повзунком нахилу. Цей повзунок визначає гладкість країв. Чим вищим є значення, тим плавнішими є краї вашої позначеної кольорової ділянки.
  
'''Delta XXXX:'''
+
"Широчезні" означає, що згладжування не застосовуватиметься (краї взагалі не є гладкими). Усі частини зображення або відео є або повністю непрозорими, або повністю прозорими. Це означає, що немає ніякої перехідної зони між тлом і переднім планом. Таке трапляється, якщо ваш хромакей є майже ідеальним.
These three parameters determine the tolerance of the chroma keying. The higher the value, the more of the background is removed. The lower the value, less is removed. A bit of experimenting is required to find the correct values for each clip
+
 
 +
Інші варіанти («широкі», «звичайні» і «вузькі») створюють поступовий перехід між прозорістю та непрозорістю. Чим ближчий варіант до широчезного, тим більше ділянок поблизу краю буде заповнено (більше подробиць для ширших варіантів). Ці варіанти будуть корисними, якщо тло зображення плавно переходить у передній план.
 +
 
 +
'''Приріст XXXX:'''
 +
Ці три параметри визначають чутливість дії із застосування хромакею. Чим більшим є значення, тим більшу частину тла буде вилучено. Використання менших значень призведе до вилучення меншої частини зображення. Для визначення належного значення для окремого кліпу потрібні експерименти.
  
 
===== Додаткові відомості =====
 
===== Додаткові відомості =====
  
See also [[Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen|Blue Screen]] which does color based alpha selection but is a bit simpler.
+
Див. також ефект [[Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation/Blue_Screen|синій екран]], який виконує вибір прозорої ділянки на основі кольору, але у дещо простіший спосіб.
  
This  [http://www.worqx.com/color/index.htm page] covers some Color Theory to help understand Hue, Chroma, Luminance etc.
+
На  [http://www.worqx.com/color/index.htm цій сторінці] викладено деякі основи теорії кольорів, які допоможуть вам у розумінні понять відтінку, гами, яскравості тощо.
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation
| prevtext=Alpha manipulation
+
| prevtext=Робота з прозорістю
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Back to menu
+
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Повернутися до меню
 
}}
 
}}
  
 
[[Category:Kdenlive/uk]]
 
[[Category:Kdenlive/uk]]

Latest revision as of 12:15, 4 August 2019

Other languages:
English • ‎русский • ‎українська

Chroma-Key

Ефект Chroma-Key є розширеною версією ефекту хромакею. За допомогою цього ефекту кольору можна виконати базове затушовування (зміною параметра Режим країв), а також скористатися точнішими інструментами, які визначають розмір і спосіб усування тла.

Цей ефект працює краще для тла, яке не є надто контрастним щодо переднього плану. Для простих випадків тла (зокрема зеленого, червоного або, ймовірно, чорного), скористайтеся ефектом хромакею.

Базова методика

Знайдіть кліп із тлом (бажано, неоднорідним або якимось складним, оскільки ефект хромакею доволі просто розбирається із зеленим або синім тлом). Додайте ефект «Хрома-кей» до кліпу.

Після цього виберіть колір за допомогою кнопки із маленькою крапелькою. Натисніть кнопку із крапелькою, а потім клацніть на тлі кліпу, яке ви хочете вилучити. Скоригуйте повзунки приростів так, щоб належним чином вилучити тло. Це може потребувати певного експериментування. Якщо буде виявлено, що тло не вилучається належним чином, спробуйте змінити підпростір вибору і повторити регулювання приростів. Якщо після перебирання усіх підпросторів вибору тло все ж не вдається вилучити повністю, ймовірно, випадок є надто складним для Kdenlive. Можете спробувати скористатися для його вилучення ротоскопією.

Якщо для експериментального визначення потрібних параметрів потрібно доволі багато часу і ви маєте намір скористатися цим ефектом ще раз, клацніть на кнопці із трьома горизонтальними рисками у верхній частині панелі параметрів ефекту і виберіть пункт Зберегти ефект. Надайте ефекту назву і збережіть дані. Після цього можна буде просто вибрати відповідний пункт у списку ефектів.

Усі параметри

Color selection effect uk.png

Ось короткий опис усіх параметрів:

Колір, який слід позначити: колір, який слід позначити. Це колір, який буде прозорим або єдиний колір, який буде непрозорим.

Інвертувати вибір: якщо позначено (типовий варіант), програма зробить прозорим вибраний колір. Якщо пункт не позначено, вибраний колір лишиться непрозорим. Збереження вибраного кольору непрозорим може бути корисним, якщо передній план є простим, а тло є складним зображенням.

Варіантами значення параметра Підпростір вибору є: RGB (червоний-зелений-синій), ABI та HCI (відтінок, хроматичність, інтенсивність).

Різні варіанти дають різні результати. Варіант із RGB має дати найрізкіші і найкращі результати, але іноді (з досвіду користувача TheMickyRosen-Left), HCI або ABI може дати кращі результати, ніж RGB. Отже, якщо RGB не дає належних результатів, спробуйте інші варіанти.

Note-box-icon.png
Зауваження
Попередній перегляд результатів застосування хромакею з використанням HCI працює доволі повільно, оскільки для його застосування потрібні обчислення для кожного пікселя зображення.


Режим країв: можливі варіанти: широчезні, широкі, звичайні, вузькі, нахилені.

Якщо вибрано режим країв «нахилені», ви можете скористатися повзунком нахилу. Цей повзунок визначає гладкість країв. Чим вищим є значення, тим плавнішими є краї вашої позначеної кольорової ділянки.

"Широчезні" означає, що згладжування не застосовуватиметься (краї взагалі не є гладкими). Усі частини зображення або відео є або повністю непрозорими, або повністю прозорими. Це означає, що немає ніякої перехідної зони між тлом і переднім планом. Таке трапляється, якщо ваш хромакей є майже ідеальним.

Інші варіанти («широкі», «звичайні» і «вузькі») створюють поступовий перехід між прозорістю та непрозорістю. Чим ближчий варіант до широчезного, тим більше ділянок поблизу краю буде заповнено (більше подробиць для ширших варіантів). Ці варіанти будуть корисними, якщо тло зображення плавно переходить у передній план.

Приріст XXXX: Ці три параметри визначають чутливість дії із застосування хромакею. Чим більшим є значення, тим більшу частину тла буде вилучено. Використання менших значень призведе до вилучення меншої частини зображення. Для визначення належного значення для окремого кліпу потрібні експерименти.

Додаткові відомості

Див. також ефект синій екран, який виконує вибір прозорої ділянки на основі кольору, але у дещо простіший спосіб.

На цій сторінці викладено деякі основи теорії кольорів, які допоможуть вам у розумінні понять відтінку, гами, яскравості тощо.


This page was last edited on 4 August 2019, at 12:15. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.