Revision history of "Kdenlive/Manual/Effects/Colour Correction/RGB adjustment/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 07:36, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,380 bytes) (+28). . (Created page with ";Зберегти яскравість:")
 • (cur | prev) 07:36, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,352 bytes) (+528). . (Created page with "{{Note_(uk)|<menuchoice>Додати сталу</menuchoice> просто посуває «куб» простору кольорів RGB. Це означає, що на од...")
 • (cur | prev) 07:32, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,824 bytes) (+650). . (Created page with "<menuchoice>Простий</menuchoice> означає, що обробка відбувається за окремими каналами без врахування вза...")
 • (cur | prev) 18:09, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,174 bytes) (+64). . (Created page with ":Виправляє значення яскравості, щоб повзунки впливали лише на колір.")
 • (cur | prev) 18:08, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,110 bytes) (-1). . (Created page with "Це фільтр frei0r [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterFrei0r-coloradj_rgb coloradj_RGB]")
 • (cur | prev) 18:07, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,111 bytes) (+46). . (Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Colour_Correction | prevtext=Виправлення кольорів | index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Man...")
 • (cur | prev) 18:07, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,065 bytes) (+126). . (Created page with "Для візуалізації дій цього додатка, застосуйте його до градієнта сірого і спостерігайте за рез...")
 • (cur | prev) 18:06, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,939 bytes) (+112). . (Created page with "{{Note_(uk)|Щоб застосувати декілька дій із наведеного вище списку, скористайтеся каскадом екземпля...")
 • (cur | prev) 18:04, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,827 bytes) (+79). . (Created page with ":* <menuchoice>Множення</menuchoice> множить канал на значення від 0,3333 і 3,0 (іноді називають «підсиленням» а...")
 • (cur | prev) 18:03, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,748 bytes) (+45). . (Created page with ":* <menuchoice>Змінити гамму</menuchoice> змінює значення гамми каналу від 0,3333 до 3,0.")
 • (cur | prev) 18:03, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,703 bytes) (+111). . (Created page with ":* <menuchoice>Додати сталу</menuchoice> додає фіксоване значення від -150 до +150 (це значення іноді називають...")
 • (cur | prev) 18:02, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,592 bytes) (+57). . (Created page with ":Ці параметри визначають зміну у кожному з трьох каналів кольорів.")
 • (cur | prev) 18:01, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,535 bytes) (+137). . (Created page with "Цей фільтр призначено для простого виправлення кольорів вручну за каналом RGB або шляхом додава...")
 • (cur | prev) 17:58, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,398 bytes) (+12). . (Created page with "====Коригування RGB====")
 • (cur | prev) 08:18, 9 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,386 bytes) (0). . (Created page with ";Дія:")
 • (cur | prev) 08:18, 9 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,386 bytes) (+8). . (Created page with "Параметри:")
 • (cur | prev) 18:58, 27 June 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,378 bytes) (+2,378). . (Created page with "Category:Kdenlive/uk")