Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Titles/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "== Титри ==")
(Created page with "вам слід розташувати три кліпи титрів на трьох різних доріжках, але зробити так, щоб усі три афі...")
 
(66 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Титри ==
 
== Титри ==
  
Titles are text elements that can be added to the timeline and appear over the top of other clips. Titles are created in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects and Files/Project Tree|Project Bin]] and then dragged to the timeline like other video clips.
+
Титри — текстові елементи, які можна додати на монтажний стіл і які буде показано над іншими кліпами. Титри можна створити у [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects and Files/Project Tree|контейнері проєкту]] і потім додати на монтажний стіл, подібно до інших відеокліпів.
  
If you want titles to overlay other footage, you put title clips on video track 1 and have the other footage on video track 2.  You also need to retain the affine transition that is automatically added to the title clips if you want the footage visible underneath.  
+
Якщо ви хочете, щоб титри накладалися на інший зняти матеріал, вам слід розташувати кліпи титрів на відеодоріжці 1, а знятий матеріал — на відеодоріжці 2.  Вам також слід зберегти афінне перетворення, яке буде автоматично додано до кліпів титрів, якщо ви хочете бачити відзнятий матеріал під ними.  
  
To create a title, choose <menuchoice>Add Title Clip</menuchoice> from the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu|Project Menu]] or from the Right-Click menu in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|Project Bin]]
+
Щоб створити титри, виберіть пункт <menuchoice>Додати кліп титрів</menuchoice> з [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu|меню «Проєкт»]] або контекстного меню [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|контейнера проєкту]].
 
<span id="How to Save a Title"></span>
 
<span id="How to Save a Title"></span>
=== How to Save a Title ===
+
=== Як зберегти титри ===
  
Open the title in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|Project Bin]] by double-clicking it or right-click then choose <menuchoice>Clip Properties</menuchoice>.
+
Відкрийте титри у [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|контейнері проєкту]] подвійним клацанням на відповідному пункті або клацніть правою кнопкою миші на пункті і виберіть пункт меню <menuchoice>Властивості кліпу</menuchoice>.
  
[[File:Title_clip_in_proj_tree.png|center|100px]]
+
[[File:Title_clip_in_proj_tree.png|center|300px]]
  
Click the <menuchoice>Save As</menuchoice> button on the tool bar
+
Натисніть кнопку <menuchoice>Зберегти як</menuchoice> на панелі інструментів.
  
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey;"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey;"
 
| [[File:Kdenlive Title editor toolbar.png]]  
 
| [[File:Kdenlive Title editor toolbar.png]]  
 
|-
 
|-
| Title Editor toolbar when title editor is wide enough for the whole toolbar to display.<br />The toolbar items are: '''Selection Tool''', '''Add Text''', '''Add Rectangle''', '''Add Image''', '''Open Document''', '''Save As'''
+
| Панель редактора титрів, якщо вікно редактора кліпів є достатньо широким для показу усієї панелі інструментів.<br />Пункти панелі інструментів: '''Інструмент вибору''', '''Додати текст''', '''Додати прямокутник''', '''Додати зображення''', '''Відкрити документ''', '''Зберегти як'''
 
|}
 
|}
  
  
or select <menuchoice>Save as</menuchoice> from the toolbar overflow menu which can be found under the <menuchoice>>></menuchoice> button on the toolbar - see picture.  
+
або виберіть пункт <menuchoice>Зберегти як</menuchoice> з накладного меню панелі інструментів, яке можна розгорнути за допомогою натискання кнопки <menuchoice>>></menuchoice> на панелі інструментів — див. знімок вікна.  
  
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey;"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey;"
| [[File:Title_Clip_editor_with_menu.png|center|500px]]
+
| [[File:Title_Clip_editor_with_menu_uk.png|center|500px]]
 
|-
 
|-
| '''Title Editor''' toolbar when title editor is not wide enough for the whole toolbar to display. The toolbar items that do not fit can be accessed from the <menuchoice>>></menuchoice> button that appears at the end of the toolbar.
+
| Панель інструментів '''Редактора титрів''', якщо вікно редактора є недостатньо широким для показу панелі інструментів. Доступ до пунктів панелі інструментів, які не вмістилися до вікна, можна отримати за допомогою кнопки <menuchoice>>></menuchoice>, яку розташовано у кінці панелі інструментів.
 
|}
 
|}
Choose a save location within your project.
+
Виберіть місце для зберігання у параметрах вашого проєкту.
  
The titles are saved as <tt>.kdenlivetitle</tt> type documents.
+
Титри зберігаються як документи типу <tt>.kdenlivetitle</tt>.
 
<span id="How to Load a Title"></span>
 
<span id="How to Load a Title"></span>
=== How to Load a Title ===   
+
=== Як завантажити титри ===   
  
Choose <menuchoice>Add Title Clip</menuchoice> from the '''Add Clip''' drop down (see picture)
+
Виберіть пункт <menuchoice>Додати кліп з титрами</menuchoice> у спадному списку '''Додати кліп''' (див. рисунок)
  
[[File:Add clip drop down.png|center|100px]]
+
[[File:Add clip drop down_uk.png|center|300px]]
  
Click the '''Open Document''' button on the Title Clip editor toolbar or choose '''Open document''' from the <menuchoice>>></menuchoice> menu and load up a title saved earlier.
+
Натисніть кнопку '''Відкрити документ''' на панелі інструментів редактора титрів кліпу або виберіть пункт '''Відкрити документ''' з меню <menuchoice>>></menuchoice> і завантажте збережені раніше титри.
  
=== How to edit an existing title ===
+
=== Як редагувати наявні титри ===
  
Right-click the title clip in the Project Tree and select <menuchoice>Clip properties</menuchoice>.
+
Клацніть правою кнопкою миші на кліпі титрів на панелі контейнера проєкту і виберіть пункт <menuchoice>Властивості кліпу</menuchoice>.
 
<span id="Template Titles - User-Defined"></span>
 
<span id="Template Titles - User-Defined"></span>
=== Template Titles - User-Defined ===
+
=== Шаблонні титри — визначені користувачем ===
  
''Template Titles'' allow you to create a template for other titles in your project. You create the template title with the settings that all the titles in the project should have and then base subsequent titles on the template. If you decide to change the look of your titles, you only need change the template title and the titles based on this template will automatically update to reflect any formatting changes you made to the template title.
+
''Шаблони титрів'' надають вам змогу створити шаблон для інших титрів для інших частин вашого проєкту. Ви можете створити шаблон титрів із параметрами, які є спільними для інших титрів проєкту, а потім використати їх як основу для наступних титрів. Якщо ви захочете змінити вигляд ваших титрів, вам достатньо буде просто змінити шаблон титрів — титри, засновані на цьому шаблоні буде автоматично оновлено так, щоб у них було використано усі зміни у форматі, які було внесено до шаблона титрів.
  
'''To create a template title'''  
+
'''Щоб створити шаблон титрів,'''  
  
Choose <menuchoice>Add Title Clip</menuchoice> from the <menuchoice>Add Clip</menuchoice> drop down and create a title with the text ''%s'' in it and formatted how you desire it. Save this title as described above.  
+
Виберіть пункт <menuchoice>Додати кліп титрів</menuchoice> у спадному списку <menuchoice>Додати кліп</menuchoice> і створіть титри із текстом «'%s», форматованим так, як вам того хочеться. Збережіть титри у описаний вище спосіб.  
  
[[File:Template_title1.png|center|250px]]
+
[[File:Template_title1_uk.png|center|250px]]
  
'''To use the template title'''  
+
'''Щоб скористатися шаблонними титрами,'''  
  
Choose <menuchoice>Add Template Title</menuchoice> from the <menuchoice>Add Clip</menuchoice> drop down and choose the title with the ''%s'' in it that you just saved.
+
Виберіть пункт <menuchoice>Додати шаблон кліпу з титрами</menuchoice> зі спадного списку <menuchoice>Додати кліп</menuchoice> і виберіть титри із ''%s'', які щойно було збережено.
  
Right-click this clip in the Project Tree and select <menuchoice>Clip Properties</menuchoice>,
+
Клацніть правою кнопкою на пункті цього кліпу на панелі контейнера проєкту і виберіть <menuchoice>Властивості кліпу</menuchoice>,
  
 
[[File:Title_clip_properties.png|center|200px]]
 
[[File:Title_clip_properties.png|center|200px]]
  
Enter the text that this title should display into the text field in the dialog that appears.
+
Введіть текст, який має з'явитися у титрах, у текстове поле діалогового вікна, яке буде відкрито.
  
 
[[File:Title_template2.png|center|250px]]
 
[[File:Title_template2.png|center|250px]]
  
Drag the title to the timeline.
+
Перетягніть титри на монтажний стіл.
  
The ''%s'' in the template will be replaced with the text that you enter in the <menuchoice>Clip Properties -> Text</menuchoice>.
+
''%s'' у шаблоні буде замінено на текст, який ви введете за допомогою пункту меню <menuchoice>Властивості кліпу -> Текст</menuchoice>.
  
 
[[File:Title_template3.png|400px]]
 
[[File:Title_template3.png|400px]]
  
A known issue with template titles is that text centering does not work correctly for text replacing the %s -  see [http://kdenlive.org/forum/title-template-aligning-doesnt-work this] forum post.
+
Відомою вадою шаблонних титрів є те, що центрування тексту не працює належним чином для тексту, який замінює %s — див. [http://kdenlive.org/forum/title-template-aligning-doesnt-work цей допис на форумі].
  
=== Template Titles - Built In ===
+
=== Шаблонні титри — вбудовані ===
  
'''Kdenlive''' has some built-in title templates that can be accessed from the <menuchoice>Template</menuchoice> drop-down list found on the bottom of the '''Title Clip''' window - see below.
+
У '''Kdenlive''' передбачено декілька вбудованих шаблонів титрів, доступ до яких можна отримати за допомогою спадного списку <menuchoice>Шаблон</menuchoice>, який розташовано у нижній частині вікна '''Кліп титрів''' — див. нижче.
  
[[File:Kdenlive_Template_Title1.png|700px]]
+
[[File:Kdenlive_Template_Title1_uk.png|700px]]
  
To install more built-in title templates choose  [[Kdenlive/Manual/Settings_Menu/Download_New_Title_Templates|Download New Title Templates]] from the <menuchoice>Settings</menuchoice> menu.
+
Щоб встановити додаткові вбудовані шаблони, скористайтеся пунктом [[Kdenlive/Manual/Settings_Menu/Download_New_Title_Templates|Отримати нові шаблони титрів]] з меню <menuchoice>Параметри</menuchoice>.
  
The .kdenlivetitle files that supply these templates are installed to /usr/share/kde4/apps/kdenlive/titles/
+
Файли .kdenlivetitle із даними шаблонів встановлюються до теки /usr/share/kde4/apps/kdenlive/titles/
  
=== Import an Image into the title ===
+
=== Імпортування зображення до титрів ===
  
On the Toolbar overflow  menu ('''>>''') shown in the picture below, the second menu item - (labeled only with <keycap>Alt + I</keycap> in ver 0.9.2 - fixed in ver 0.9.4) -  is the '''Add Image''' Button. Selecting this brings up a file chooser where you can choose an image to be inserted into your title.
+
У меню панелі інструментів ('''>'''), показаному на зображенні нижче є кнопка '''Додати зображення'''. Натискання цієї кнопки відкриває діалогове вікно вибору файла, за допомогою якого ви можете вибрати зображення, яке слід вставити до ваших титрів.
  
[[File:Kdenlive_Add_image_to_title.png]]
+
[[File:Kdenlive_Add_image_to_title_uk.png]]
  
=== Draw Rectangle Toolbar Item ===
+
=== Пункт малювання прямокутника на панелі інструментів ===
  
The 1st menu item shown in the picture above - (labeled only with <keycap>Alt + R</keycap> in ver 0.9.2 - fixed in ver 0.9.4) - is the '''Add Rectangle''' button. After selecting this, drag the mouse to draw a rectangle. Use the rectangle toolbar (shown below) to change the fill color, border color and border width of the rectangle.
+
Першим пунктом на панелі інструментів, показаній вище (із клавіатурним скороченням <keycap>Alt + R</keycap>) є кнопка '''Додати прямокутник'''. Після її натискання намалюйте прямокутник перетягуванням вказівника миші на панелі кадру із затиснутою лівою кнопкою миші. Скористайтеся бічною панеллю параметрів прямокутника (показано нижче) для зміни кольору заповнення, рамки та ширини рамки прямокутника.
  
[[File:Kdenlive_Alt-R_title_menu.png]]
+
[[File:Kdenlive_Alt-R_title_menu_uk.png]]
  
The rectangles can be placed behind text by selecting them and the changing the Z-index (top right corner) to a lower value.
+
Прямокутник можна розмістити під текстом: позначте прямокутник, а потім змініть Z-індекс (верхній правий кут вікна) на менший.
  
[[File:Kdenlive_Rectangle_on_title.png|700px]]
+
[[File:Kdenlive_Rectangle_on_title_uk.png|700px]]
  
=== To make the title scroll vertically ===
+
=== Вертикальне гортання у титрах ===
  
Put a long title onto the title window. Zoom out so you can see it all. The text should run off the top (or bottom) of the viewable area.
+
Вставте довгі титри у вікно титрів. Зменшіть масштаб, щоб титри було повністю видно. Текст має йти від верхнього краю (або нижнього краю) видимої області.
  
Select the <menuchoice>Animation</menuchoice> tab and click <menuchoice>Edit start</menuchoice>. Now drag the start rectangle to above the viewable area.
+
Перейдіть на вкладку <menuchoice>Анімація</menuchoice> і натисніть кнопку <menuchoice>Змінити початок</menuchoice>. Далі, перетягніть прямокутник початку до верхньої частини видимої області.
  
Select <menuchoice>Edit end</menuchoice> and drag the end rectangle to below the viewable area.
+
Натисніть кнопку <menuchoice>Змінити кінець</menuchoice> і перетягніть прямокутник кінця у нижню частину видимої області.
  
Click <menuchoice>OK</menuchoice> and preview the scrolling title.
+
Натисніть кнопку <menuchoice>Гаразд</menuchoice>, щоб переглянути гортання титрів.
  
[[File:Scrolling titles.png]]
+
[[File:Scrolling titles_uk.png]]
  
The  text in the above title scrolls up the screen. It is as if the camera starts on the "start rectangle" and then pans down to the "end rectangle"
+
Текст поступово повзтиме вгору екраном. Усе відбуватиметься так, наче текст починають знімати у «початковому прямокутнику», а потім поступово рухають камеру до «кінцевого прямокутника».
  
To make the text scroll faster, change the duration field highlighted in red in the image above to a smaller value. To make the text scroll slower, change the duration to a larger value.  
+
Щоб гортання тексту відбувалося швидше, змініть значення у полі тривалості у верхній правій вікна, наведеного на знімку вище, на менше. Щоб гортання відбувалося повільніше, збільшіть значення.  
  
Note: changing the length of the title clip on the timeline does not change the scrolling speed. If the length of the clip on the timeline is longer than the duration specified in the title editor, the titles will pause on the screen between the time the title's duration expires until the end of the clip.
+
Зауваження: зміна тривалості відтворення кліпу на монтажному столі не змінить швидкості гортання. Якщо тривалість кліпу на монтажному столі перевищує тривалість, яку вказано у редакторі титрів, титрування буде призупинено на моменті завершення гортання титрів, аж до кінця кліпу.
  
If the length of the clip on the timeline is shorter than the duration specified in the title editor, the scrolling will not complete before the title clip finishes.
+
Якщо тривалість кліпу на монтажному столі є меншою за тривалість показу титрів, яку визначено у редакторі, гортання буде зупинено на моменті, коли завершиться відтворення кліпу.
  
Note: the above description of title behaviour with respect to duration only applies to titles that don't get edited after they have been placed on the timeline. If you expand the length of a title clip on the timeline and then edit the title (by double-clicking it in the Project Tree), its apparent duration will become the length that it currently has on the timeline (i.e., the scrolling will not pause at the end anymore) but the duration displayed in the title editor will not have changed.
+
Зауваження: наведений вище опис поведінки титрів щодо тривалості стосується лише титрів, які не було редаговано після того, як їх було розташовано на монтажному столі. Якщо ви збільшите тривалість кліпу титрів на монтажному столі, а потім почнете редагування титрів (подвійним клацанням на пункті титрів на панелі контейнера проєкту), видиму тривалість буде змінено та ту, яку ви бачите на монтажному столі (тобто, гортання не буде призупинено на кінці кліпу титрів), але тривалість, яку буде показано у редакторі титрів, не зміниться.
  
=== To make the title scroll Horizontally ===
+
=== Горизонтальне гортання у титрах ===
  
Use the instructions for vertical scrolling - just put the start and stop rectangles off to the sides of the screen rather than the top and bottom
+
Скористайтеся настановами щодо вертикального гортання, але розташуйте початковий і кінцевий прямокутники з боків екрана, а не згори і знизу.
  
=== How to fade titles in and/or out ===
+
=== Згасання і поява титрів ===
  
To make titles fade in and out, you modify the transition which gets automatically added between the title and the track below. The modifications consist of adding keyframes into the transition and adjusting the opacity of the transitions at these keyframes. In version 0.9.3 it is an [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions/Affine|affine]] transition that is automatically added between the title and the track below. In ver 0.9.2 it is  a [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions/Composite|composite]] transition.
+
Щоб титри поступово з'являлися або згасали, вам слід внести зміни до переходу, який буде автоматично додано між кліпом титрів та відеодоріжкою під ним. Зміни мають стосуватися додавання ключових кадрів до переходу і коригування непрозорості переходів у доданих ключових кадрах. У версії 0.9.3 автоматично додається [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions/Affine|афінний]] перехід між титрами та відеодоріжкою. У версії 0.9.2 додавався [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions/Composite|композиційний]] перехід.
  
In the image below we have four keyframes (labeled 1 to 4). The first keyframe is the one currently displayed and we can see that the opacity on this keyframe is zero. The opacity at keyframes 2 and 3 is 100%. The opacity at the 4th keyframe is zero percent. The overall effect is that the title fades in between keyframe 1 and keyframe 2. And then it fades out between keyframe 3 and keyframe 4 .
+
На наведеному нижче знімку маємо чотири ключових кадри (пронумерованих від 1 до 4). Першим ключових кадром є поточний показаний кадр, і ми можемо бачити, що його непрозорість дорівнює нулеві. Непрозорість ключових кадрів 2 і 3 дорівнює 100%. Непрозорість четвертого ключового кадру є також нульовою. У результаті матимемо поступову появу титрів між ключовим кадром 1 і ключовим кадром 2. Далі, титри згасатимуть між ключовим кадром 3 і ключовим кадром 4 .
  
 
[[File:Kdenlive Fade titles anotated.png]]
 
[[File:Kdenlive Fade titles anotated.png]]
  
=== How to fade in more than one title sequentially ===
+
=== Як зробити так, щоб послідовно з'являлися декілька титрів ===
  
To create a title sequence like this ...
+
Щоб створити послідовність титрів, ось таку:
  
 
{{#evp:youtube|IIV87bFjfo0}}
 
{{#evp:youtube|IIV87bFjfo0}}
  
you put three titles on three different tracks but you make all three affine transitions go to the same empty video track (instead of the tracks directly below them, which is the default). See timeline screenshot below.
+
вам слід розташувати три кліпи титрів на трьох різних доріжках, але зробити так, щоб усі три афінні переходи виконувалися до однієї порожньої відеодоріжки (а не доріжки безпосередньо під ними, як це робиться типово). Див. знімок монтажного столу, який наведено нижче.
  
 
[[File:Kdenlive 3 fade in titles.png ]]
 
[[File:Kdenlive 3 fade in titles.png ]]
  
=== FAQ ===
+
=== Поширені питання і відповіді на них ===
  
Q: How to duplicate a title clip to modify it slightly.
+
Питання: Якщо здублювати кліп титрів, щоб можна було його трошки змінити?
  
A: You can save a copy of the title (see [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Titles#How_to_Save_a_Title|How to Save a Title]]) and then create a new title based on that saved version as described [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Titles#How_to_Load_a_Title|above]], Or you could use the  [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Titles#Template_Titles_-_User_Defined|template titles]] functionality to base the two slightly different titles on the one template.
+
Відповідь: Ви можете зберегти копію титрів (див. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Titles#How_to_Save_a_Title|Як зберегти титри]]), а потім створити нові титри на основі збереженої версії, як це описано [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Titles#How_to_Load_a_Title|вище]], Ви також можете скористатися можливістю створення [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Titles#Template_Titles_-_User_Defined|шаблонних титрів]] для створення двох трохи різних титрів на основі одного шаблона.
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Motion| nextpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Motion| nextpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors
| prevtext=Motion | nexttext=Monitors
+
| prevtext=Рух | nexttext=Монітори
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Back to menu
+
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Повернутися до меню
 
}}
 
}}
  
[[Category:Kdenlive]]
+
[[Category:Kdenlive/uk]]

Latest revision as of 14:28, 8 August 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська • ‎中文(台灣)‎

Титри

Титри — текстові елементи, які можна додати на монтажний стіл і які буде показано над іншими кліпами. Титри можна створити у контейнері проєкту і потім додати на монтажний стіл, подібно до інших відеокліпів.

Якщо ви хочете, щоб титри накладалися на інший зняти матеріал, вам слід розташувати кліпи титрів на відеодоріжці 1, а знятий матеріал — на відеодоріжці 2. Вам також слід зберегти афінне перетворення, яке буде автоматично додано до кліпів титрів, якщо ви хочете бачити відзнятий матеріал під ними.

Щоб створити титри, виберіть пункт Додати кліп титрів з меню «Проєкт» або контекстного меню контейнера проєкту.

Як зберегти титри

Відкрийте титри у контейнері проєкту подвійним клацанням на відповідному пункті або клацніть правою кнопкою миші на пункті і виберіть пункт меню Властивості кліпу.

Title clip in proj tree.png

Натисніть кнопку Зберегти як на панелі інструментів.

Kdenlive Title editor toolbar.png
Панель редактора титрів, якщо вікно редактора кліпів є достатньо широким для показу усієї панелі інструментів.
Пункти панелі інструментів: Інструмент вибору, Додати текст, Додати прямокутник, Додати зображення, Відкрити документ, Зберегти як


або виберіть пункт Зберегти як з накладного меню панелі інструментів, яке можна розгорнути за допомогою натискання кнопки >> на панелі інструментів — див. знімок вікна.

Title Clip editor with menu uk.png
Панель інструментів Редактора титрів, якщо вікно редактора є недостатньо широким для показу панелі інструментів. Доступ до пунктів панелі інструментів, які не вмістилися до вікна, можна отримати за допомогою кнопки >>, яку розташовано у кінці панелі інструментів.

Виберіть місце для зберігання у параметрах вашого проєкту.

Титри зберігаються як документи типу .kdenlivetitle.

Як завантажити титри

Виберіть пункт Додати кліп з титрами у спадному списку Додати кліп (див. рисунок)

Add clip drop down uk.png

Натисніть кнопку Відкрити документ на панелі інструментів редактора титрів кліпу або виберіть пункт Відкрити документ з меню >> і завантажте збережені раніше титри.

Як редагувати наявні титри

Клацніть правою кнопкою миші на кліпі титрів на панелі контейнера проєкту і виберіть пункт Властивості кліпу.

Шаблонні титри — визначені користувачем

Шаблони титрів надають вам змогу створити шаблон для інших титрів для інших частин вашого проєкту. Ви можете створити шаблон титрів із параметрами, які є спільними для інших титрів проєкту, а потім використати їх як основу для наступних титрів. Якщо ви захочете змінити вигляд ваших титрів, вам достатньо буде просто змінити шаблон титрів — титри, засновані на цьому шаблоні буде автоматично оновлено так, щоб у них було використано усі зміни у форматі, які було внесено до шаблона титрів.

Щоб створити шаблон титрів,

Виберіть пункт Додати кліп титрів у спадному списку Додати кліп і створіть титри із текстом «'%s», форматованим так, як вам того хочеться. Збережіть титри у описаний вище спосіб.

Template title1 uk.png

Щоб скористатися шаблонними титрами,

Виберіть пункт Додати шаблон кліпу з титрами зі спадного списку Додати кліп і виберіть титри із %s, які щойно було збережено.

Клацніть правою кнопкою на пункті цього кліпу на панелі контейнера проєкту і виберіть Властивості кліпу,

Title clip properties.png

Введіть текст, який має з'явитися у титрах, у текстове поле діалогового вікна, яке буде відкрито.

Title template2.png

Перетягніть титри на монтажний стіл.

%s у шаблоні буде замінено на текст, який ви введете за допомогою пункту меню Властивості кліпу -> Текст.

Title template3.png

Відомою вадою шаблонних титрів є те, що центрування тексту не працює належним чином для тексту, який замінює %s — див. цей допис на форумі.

Шаблонні титри — вбудовані

У Kdenlive передбачено декілька вбудованих шаблонів титрів, доступ до яких можна отримати за допомогою спадного списку Шаблон, який розташовано у нижній частині вікна Кліп титрів — див. нижче.

Kdenlive Template Title1 uk.png

Щоб встановити додаткові вбудовані шаблони, скористайтеся пунктом Отримати нові шаблони титрів з меню Параметри.

Файли .kdenlivetitle із даними шаблонів встановлюються до теки /usr/share/kde4/apps/kdenlive/titles/

Імпортування зображення до титрів

У меню панелі інструментів (>), показаному на зображенні нижче є кнопка Додати зображення. Натискання цієї кнопки відкриває діалогове вікно вибору файла, за допомогою якого ви можете вибрати зображення, яке слід вставити до ваших титрів.

Kdenlive Add image to title uk.png

Пункт малювання прямокутника на панелі інструментів

Першим пунктом на панелі інструментів, показаній вище (із клавіатурним скороченням Alt + R) є кнопка Додати прямокутник. Після її натискання намалюйте прямокутник перетягуванням вказівника миші на панелі кадру із затиснутою лівою кнопкою миші. Скористайтеся бічною панеллю параметрів прямокутника (показано нижче) для зміни кольору заповнення, рамки та ширини рамки прямокутника.

Kdenlive Alt-R title menu uk.png

Прямокутник можна розмістити під текстом: позначте прямокутник, а потім змініть Z-індекс (верхній правий кут вікна) на менший.

Kdenlive Rectangle on title uk.png

Вертикальне гортання у титрах

Вставте довгі титри у вікно титрів. Зменшіть масштаб, щоб титри було повністю видно. Текст має йти від верхнього краю (або нижнього краю) видимої області.

Перейдіть на вкладку Анімація і натисніть кнопку Змінити початок. Далі, перетягніть прямокутник початку до верхньої частини видимої області.

Натисніть кнопку Змінити кінець і перетягніть прямокутник кінця у нижню частину видимої області.

Натисніть кнопку Гаразд, щоб переглянути гортання титрів.

Scrolling titles uk.png

Текст поступово повзтиме вгору екраном. Усе відбуватиметься так, наче текст починають знімати у «початковому прямокутнику», а потім поступово рухають камеру до «кінцевого прямокутника».

Щоб гортання тексту відбувалося швидше, змініть значення у полі тривалості у верхній правій вікна, наведеного на знімку вище, на менше. Щоб гортання відбувалося повільніше, збільшіть значення.

Зауваження: зміна тривалості відтворення кліпу на монтажному столі не змінить швидкості гортання. Якщо тривалість кліпу на монтажному столі перевищує тривалість, яку вказано у редакторі титрів, титрування буде призупинено на моменті завершення гортання титрів, аж до кінця кліпу.

Якщо тривалість кліпу на монтажному столі є меншою за тривалість показу титрів, яку визначено у редакторі, гортання буде зупинено на моменті, коли завершиться відтворення кліпу.

Зауваження: наведений вище опис поведінки титрів щодо тривалості стосується лише титрів, які не було редаговано після того, як їх було розташовано на монтажному столі. Якщо ви збільшите тривалість кліпу титрів на монтажному столі, а потім почнете редагування титрів (подвійним клацанням на пункті титрів на панелі контейнера проєкту), видиму тривалість буде змінено та ту, яку ви бачите на монтажному столі (тобто, гортання не буде призупинено на кінці кліпу титрів), але тривалість, яку буде показано у редакторі титрів, не зміниться.

Горизонтальне гортання у титрах

Скористайтеся настановами щодо вертикального гортання, але розташуйте початковий і кінцевий прямокутники з боків екрана, а не згори і знизу.

Згасання і поява титрів

Щоб титри поступово з'являлися або згасали, вам слід внести зміни до переходу, який буде автоматично додано між кліпом титрів та відеодоріжкою під ним. Зміни мають стосуватися додавання ключових кадрів до переходу і коригування непрозорості переходів у доданих ключових кадрах. У версії 0.9.3 автоматично додається афінний перехід між титрами та відеодоріжкою. У версії 0.9.2 додавався композиційний перехід.

На наведеному нижче знімку маємо чотири ключових кадри (пронумерованих від 1 до 4). Першим ключових кадром є поточний показаний кадр, і ми можемо бачити, що його непрозорість дорівнює нулеві. Непрозорість ключових кадрів 2 і 3 дорівнює 100%. Непрозорість четвертого ключового кадру є також нульовою. У результаті матимемо поступову появу титрів між ключовим кадром 1 і ключовим кадром 2. Далі, титри згасатимуть між ключовим кадром 3 і ключовим кадром 4 .

Kdenlive Fade titles anotated.png

Як зробити так, щоб послідовно з'являлися декілька титрів

Щоб створити послідовність титрів, ось таку:

The #evp parser function was deprecated in EmbedVideo 2.0. Please convert your parser function tag to #ev.

вам слід розташувати три кліпи титрів на трьох різних доріжках, але зробити так, щоб усі три афінні переходи виконувалися до однієї порожньої відеодоріжки (а не доріжки безпосередньо під ними, як це робиться типово). Див. знімок монтажного столу, який наведено нижче.

Kdenlive 3 fade in titles.png

Поширені питання і відповіді на них

Питання: Якщо здублювати кліп титрів, щоб можна було його трошки змінити?

Відповідь: Ви можете зберегти копію титрів (див. Як зберегти титри), а потім створити нові титри на основі збереженої версії, як це описано вище, Ви також можете скористатися можливістю створення шаблонних титрів для створення двох трохи різних титрів на основі одного шаблона.


This page was last edited on 8 August 2019, at 14:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.