Revision history of "Plasma/Krunner/ca"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • (cur | prev) 20:44, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,396 bytes) (+12). . (Created page with "'''KRunner''' també pot permetre que premeu caràcters especials si els podeu especificar l'hexadecimal unicode per al caràcter, precedit per un signe <code>#</code>.")
 • (cur | prev) 20:42, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,384 bytes) (+3). . (Created page with "Exemples: {|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey" | Entrada || Sortida |- |<code> spell linux </code> || Suggested words: Linux, lynx, ... |}")
 • (cur | prev) 20:41, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,381 bytes) (+11). . (Created page with "'''KRunner''' pot saber si l'ortografia és correcta i/o suggerir correccions. La paraula clau per omissió per iniciar el corrector ortogràfic és <code>spell</code> i es pot ...")
 • (cur | prev) 20:39, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,370 bytes) (+4)
 • (cur | prev) 20:38, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,366 bytes) (-1). . (Created page with "Si teniu ubicacions marcades en el '''Marble''' (en OpenStreetMap), '''KRunner''' pot obrir el mapa directament.")
 • (cur | prev) 20:37, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,367 bytes) (+8). . (Created page with "Exemples: {|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey" | Entrada || Sortida |- |<code> 1 dòlars </code> || 0.629008 lliures esterlines (GBP), 0.761557 euros (EUR)... |- ...")
 • (cur | prev) 20:31, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,359 bytes) (+5). . (Created page with "'''KRunner''' també coneix les monedes. Les conversions entre monedes es fa cercant el tipus de canvi des de la pàgina web del [http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html...")
 • (cur | prev) 20:29, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,354 bytes) (+14). . (Created page with "Exemples: {|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey" | Entrada || Sortida |- |<code> 30 F </code> || -1.11111 graus Celsius (°C), 273.039 kelvins (K)... |- |<code> 27....")
 • (cur | prev) 20:26, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,340 bytes) (+41). . (Created page with "Atès que '''KRunner''' entén la majoria de les unitats, podeu utilitzar-ho per convertir molt ràpidament. Tingueu en compte que la conversió d'unitats no requereix d'un signe...")
 • (cur | prev) 20:25, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,299 bytes) (+3). . (Created page with "Exemples: {|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey" | Entrada || Sortida |- |<code> = 2.5 kg * 10 m/s^2 </code> || 25 N |- |<code> 220 V / 10 A = </code> || 22 ohms |}")
 • (cur | prev) 20:24, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,296 bytes) (+18). . (Created page with "'''KRunner''' maneja de manera intel·ligent les unitats com a part dels càlculs. Proveu els següents exemples per veure com.")
 • (cur | prev) 20:23, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,278 bytes) (+3). . (Created page with "Exemples: {|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey" | Entrada || Sortida |- |<code> = solve( x^2 + 4*x - 21 = 0 ) </code>|| [7, -3] |}")
 • (cur | prev) 20:22, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,275 bytes) (+22). . (Created page with "També podeu utilitzar '''KRunner''' per resoldre funcions polinòmiques per trobar les seves arrels.")
 • (cur | prev) 20:21, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,253 bytes) (+3). . (Created page with "Exemples: {|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey" | Entrada || Sortida |- |<code> = integrate( -x/y^2, y ) </code> || -x/y |- |<code> diff( log(x) ) = </code> || 1/x |}")
 • (cur | prev) 20:21, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,250 bytes) (+19). . (Created page with "'''KRunner''' també pot manejar matemàtiques simbòliques i dur a terme la integració i la diferenciació en les expressions.")
 • (cur | prev) 20:19, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,231 bytes) (+3). . (Created page with "Exemples: {|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey" | Entrada || Sortida |- |<code> 32*12 = </code> || 384 |- |<code> = sqrt(4) + 32*sin(30*pi/180) </code> || 18 |}")
 • (cur | prev) 20:18, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,228 bytes) (+14). . (Created page with "'''KRunner''' té una calculadora molt versàtil que es pot cridar per iniciar o finalitzar un càlcul amb un signe <code>=</code>. A més de l'aritmètica bàsica, podeu cridar ...")
 • (cur | prev) 20:08, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,214 bytes) (-4). . (Created page with "No és un executor per interactuar amb Korganizer i obtenir esdeveniments, però no sembla funcionar al SC 4.8.")
 • (cur | prev) 20:05, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,218 bytes) (-9). . (Created page with "Exemples: {|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey" | Entrada || Sortida |- |<code> time UTC </code> || L'hora actual a UTC és... |- |<code> time oslo </code> || L'ho...")
 • (cur | prev) 20:01, 11 April 2012Abella (talk | contribs). . (17,227 bytes) (+11). . (Created page with "Fins i tot podeu obtenir la data i hora en un altre lloc, especificant la zona horària o la ciutat llistades a la base de dades TZ.")
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)