Revision history of "Showfoto/Curves Adjust/bg"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 17:29, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (7,356 bytes) (+22). . (Created page with "Category:Дом & Хоби/bg Category:Фотография/bg Category:Уроци/bg")
 • (cur | prev) 17:28, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (7,334 bytes) (+39). . (Created page with "Сега снимката изглежда много по- добре от оригинала. Надявам се урокът да е бил полезен.")
 • (cur | prev) 17:28, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (7,295 bytes) (+199). . (Created page with "За някои, този резултат може да е напълно достатъчен, но други са доста взискателни и биха казали, ...")
 • (cur | prev) 17:26, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (7,096 bytes) (+43). . (Created page with "Сега е много по- добре- заведението се вижда, а хората вече не са бликнали (преосветени/ ярки).")
 • (cur | prev) 17:26, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (7,053 bytes) (+279). . (Created page with "След като сенките бяха настроени с "Curves" и цветовете станаха по- ясни, можем да използваме метода, ...")
 • (cur | prev) 17:24, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (6,774 bytes) (+132). . (Created page with "Успяхме да изсветлим сенките и сега заведението се вижда по- ясно, но все пак, изображението изгле...")
 • (cur | prev) 17:20, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (6,642 bytes) (+11). . (Created page with "Натиснете <menuchoice>OK</menuchoice> и вижте резултата:")
 • (cur | prev) 17:20, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (6,631 bytes) (+242). . (Created page with "В този случай, исках да направя по- тъмните зони на снимката- по- ярки. Добавих контролна точка в ля...")
 • (cur | prev) 17:19, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (6,389 bytes) (+125). . (Created page with "Движейки контролните точки нагоре, определената част от снимката става по- ярка. Обратното- движе...")
 • (cur | prev) 17:19, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (6,264 bytes) (+253). . (Created page with "Разликата между двата инструмента е в подходите им. В "Curves", началната хистограма има една диагона...")
 • (cur | prev) 16:43, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (6,011 bytes) (+70). . (Created page with "Ще се отвори нов попъп с диалогов прозорец, подобен на този на инструмента "Levels". Виждате хистогра...")
 • (cur | prev) 16:42, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (5,941 bytes) (+94). . (Created page with "Как трябва да постъпим? Можем да ползваме инструмента <menuchoice>Curves Tool</menuchoice> от менюто <menuchoice>Colors</menu...")
 • (cur | prev) 16:41, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (5,847 bytes) (+23). . (Created page with "Както разбрахме, каквито и настройки да правим с "Levels"- винаги ще нарушаваме хистограмата и ще губ...")
 • (cur | prev) 16:40, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (5,824 bytes) (+171). . (Created page with "Защо се случва това? Защото снимката и ситуацията, която изобразява са с "High Dynamic Range", т.е. присъств...")
 • (cur | prev) 16:39, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (5,653 bytes) (+369). . (Created page with "Както виждате, някои части на снимката се пренасищат, ако използваме "Levels". Това означава, че има з...")
 • (cur | prev) 16:37, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (5,284 bytes) (+150). . (Created page with "Проблемът с тази снимка е, че има зони, които са прекалено тъмни. Хората на снимката се виждат ясно...")
 • (cur | prev) 16:36, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (5,134 bytes) (+70). . (Created page with "Нека започнем. За този урок ще боравим с дадената по- долу снимка, любезно предоставена от Джос ва...")
 • (cur | prev) 16:35, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (5,064 bytes) (+300). . (Created page with "Това е втората част от уроци, имащи за цел да ви запознаят с инструментите на "KDE" (а именно '''ShowFoto''' ...")
 • (cur | prev) 16:31, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,764 bytes) (+74). . (Created page with "{{Note|Оригиналното изображение, използвано в този урок, можете да намерите [http://userbase.kde.org/File:Curves_adjust....")
 • (cur | prev) 16:30, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,690 bytes) (+9). . (Created page with "''Унай Гаро (uga) - Лято 2008''")
 • (cur | prev) 16:30, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,681 bytes) (+4,681). . (Created page with "==Фото KDE Урок 1-2 - Настройки с Curves==")