Revision history of "Showfoto/Levels Adjust/bg"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 18:30, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,745 bytes) (+22). . (Created page with "Category:Дом & Хоби/bg Category:Фотография/bg Category:Уроци/bg")
 • (cur | prev) 18:30, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,723 bytes) (-1). . (Created page with "Натиснете <menuchoice>OK</menuchoice> и всичко е готово. 12px")
 • (cur | prev) 18:29, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,724 bytes) (+78). . (Created page with "Другите два слайдъра отбелязват зоната на хистограмата, която искаме да оставим като крайна. Про...")
 • (cur | prev) 18:29, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,646 bytes) (+195). . (Created page with "В инструмента има четири слайдъра. Първите два отбелязват началото и края на пътеката от хистогр...")
 • (cur | prev) 18:28, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,451 bytes) (+30). . (Created page with "Както виждате, изходната хистограма е покрита цялостно. Как става това? Лесно:")
 • (cur | prev) 18:27, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,421 bytes) (+94). . (Created page with "{|class="tablecenter" style="border:1px solid darkgray;" |550px |} {|class="tablecenter" style="border:1px solid darkgray;" |[[Image:PhotoTut1_4.png|55...")
 • (cur | prev) 18:27, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,327 bytes) (+85). . (Created page with "Ще се появи попъп, с инструмент за настройване на хистограмата. Той е съставен от няколко компоне...")
 • (cur | prev) 18:25, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,242 bytes) (+78). . (Created page with "Може ли да направим това в случая? Разбира се, при това- много лесно. Изберете менюто <menuchoice>Color</menuch...")
 • (cur | prev) 18:24, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,164 bytes) (+54). . (Created page with "Обикновено, хубавите снимки покриват по- голямата част от хистограмата- от черно, до бяло.")
 • (cur | prev) 18:23, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (4,110 bytes) (+205). . (Created page with "Виждате, че хистограмата на снимката е концентрирана в лявата част. Следователно, снимката е пред...")
 • (cur | prev) 18:22, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (3,905 bytes) (+229). . (Created page with "Горе, вдясно, можете да видите ''хистограмата'' на изображението (в момента е избрана линейната хис...")
 • (cur | prev) 18:18, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (3,676 bytes) (+22). . (Created page with "Защо е тъмна? Нека отворим снимката в '''Showfoto''' (редакторът на '''DigiKam'''):")
 • (cur | prev) 18:18, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (3,654 bytes) (+90). . (Created page with "Ясно се вижда, че снимката е тъмна. Може би е заснета по време на презентация и залата е била тъмна....")
 • (cur | prev) 18:17, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (3,564 bytes) (+60). . (Created page with "Нека разгледаме снимката от Академия 2008, предоставена ни от Себастиан Кюглер:")
 • (cur | prev) 18:16, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (3,504 bytes) (+182). . (Created page with "Този метод е може би най- разпространеният и прост начин да настроите дадена снимка. Толкова е опр...")
 • (cur | prev) 18:15, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (3,322 bytes) (+63). . (Created page with "{{Note| Оригиналът на снимката, използвана в урока можете да намерите [http://userbase.kde.org/File:Levels_adjust.JPG тук].}}")
 • (cur | prev) 18:14, 2 January 2011Manol.Denev (Talk | contribs). . (3,259 bytes) (+3,259). . (Created page with "==Фото KDE Урок 1-1 - Настройки с "Levels"== ''Унай Гарро (uga) - Лято 2008''")