All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 17 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg)Ако имате въпроси относно използването на KDE под други операционни системи, можете да пробвате методите, посочени дотук. Все пак, ако тези въпроси не са директно свързани с KDE или KDE/GNU/Linux, вероятността да намерите отговори е малка. ''Ако въпросът ви не се отнася пряко към KDE, моля не го задавайте в обикновения мейлинг лист.'' Например, ако имате въпрос от типа "звуковата ми карта не работи"- моля обърнете се към специалисти, занимаващи се с дадената система. Например, за въпроси, свързани с GNU/Linux, можете да погледнете [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] или [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], или [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux].
 h Catalan (ca)Per a preguntes relacionades amb l'ús d'escriptori de Plasma en un determinat sistema operatiu (SO), podeu intentar els mètodes anteriors, però a menys que la qüestió involucri directament al KDE o KDE/GNU/Linux és poc probable trobar la resposta. ''Si la pregunta no involucra directament al KDE, si us plau, no la feu en les llistes de correu «nomals» del KDE''. Un exemple de preguntes que no involucren directament al KDE: ''la meva targeta de so no funciona''. En aquest cas, si us plau, dirigiu les vostres preguntes als llocs dedicats a ajudar als usuaris de dit sistema. Per exemple, per a les preguntes de GNU/Linux potser podreu mirar a [https://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] o [https://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], o a la llista de correu [https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux] esmentada anteriorment.
 h Danish (da)Hvis dit spørgsmål vedrører brug af Plasma-skrivebordet på et bestemt operativsystem (OS), så kan du godt prøve ovenstående metoder, men medmindre spørgsmålet direkte involverer KDE eller KDE/GNU/Linux, så har du ikke store chancer for at få et svar. ''Send ikke dit spørgsmål til de "normale" KDE-postlister, medmindre det direkte involverer KDE''. Et eksempel på et spørgsmål, som ikke direkte involverer KDE er: ''mit lydkort virker ikke''. I sådanne tilfælde bør du sende dit spørgsmål til et sted, som er beregnet til at hjælpe brugere af det system. Har du for eksempel spørgsmål til GNU/Linux, så prøv at se på [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] eller [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], eller du kan prøve postlisten [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux], som blev nævnt ovenfor.
 h German (de)Für Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung vom KDE-Desktop mit einem bestimmten Betriebssystem, können Sie die oben genannten Methoden versuchen, aber falls die Frage nicht direkt KDE oder KDE/GNU/Linux betrifft werden Sie wahrscheinlich keine Antwort finden. ''Wenn Ihre Frage nicht direkt KDE betrifft, bitte diese Frage nicht auf den "normalen" KDE Mailinglisten stellen''. Beispiele für Fragen, die sich nicht direkt auf KDE beziehen: "''Meine Soundkarte funktioniert nicht''". In diesem Fall richten Sie bitte ihre Fragen an die Stellen, die den Nutzern dieses Systems gewidmet sind. Zum Beispiel für GNU/Linux Fragen können Sie versuchen bei [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] oder [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com] oder auf der oben erwähnten [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux KDE-Linux] Mailingliste eine Antwort zu finden.
 h English (en)For questions relating to the desktop use of Plasma with a particular operating system (OS), you can try the above methods, but unless the question directly involves KDE software or KDE/GNU/Linux you are unlikely to find the answer. ''If your question does not directly involve KDE, please do not post the question on the "normal" KDE mailing lists''. An example of questions that do not directly involve KDE is "''my sound card does not work''". In that case, please direct your questions at sites devoted to helping users of that system. For example, for GNU/Linux questions you may try looking at [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] or [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], or the [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux] mailing list mentioned above.
 h Spanish (es)Para preguntas relacionadas con el uso de KDE en un sistema operativo en particular, puedes probar los métodos anteriores, pero a menos que la pregunta involucre directamente a KDE o KDE/GNU/Linux es poco probable que encuentres la respuesta. ''Si tu pregunta no está directamente relacionada con KDE, por favor, no la hagas en la lista de correo "normal"''. Un ejemplo de las preguntas que no están relacionadas con KDE es:  ''mi tarjeta de sonido no funciona''. En ese caso, por favor dirige tus preguntas a los sitios dedicados a ayudar a los usuarios de dicho sistema. Por ejemplo, para preguntas sobre GNU/Linux quizás puedas mirar en [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] o [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], o en la lista de correo [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux] mencionada arriba.
 h French (fr)Pour les questions relatives à l'utilisation du bureau KDE sur un OS en particulier, vous pouvez essayer les méthodes ci-dessus, mais à moins que la question ne concerne directement KDE ou KDE/GNU/Linux il y a peu de chance pour que vous trouviez une réponse. ''Si votre question ne concerne pas directement KDE, s'il vous plaît ne poser pas votre question sur les listes de diffusion «normale» de KDE''. Exemples de questions qui n'impliquent pas directement KDE : ''ma carte son ne fonctionne pas''. Dans ce cas, veuillez poser vos questions sur des sites consacrés à l'aide d'utilisateurs de votre système. Par exemple, pour les questions GNU/Linux, vous pouvez essayez de regarder [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] ou [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], ou la liste de diffusion [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux] mentionnée ci-dessus.
 h Galician (gl)Pode probar os métodos anteriores cando as súas preguntas sexan relativas ao escritorio e os ''aplicativos'' da colección de ''software'' de KDE nun sistema operativo concreto, pero a menos que a pregunta estea directamente ligada á colección de ''software'' de KDE, o máis probábel é que non atope a solución. ''Se a súa pregunta non está directamente relacionada co software de KDE, non empregue as listas de correo de KDE''. Por exemplo, unha pregunta que non ten que ver con KDE podería ser «non me funciona a tarxeta de son». En casos coma ese, empregue os sistemas de axuda do seu sistema operativo concreto. Por exemplo, se as preguntas son relativas a GNU/Linux, existen sitios de axuda coma [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] ou [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], ou a [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux lista de correo kde-linux] (todo en inglés).
 h Indonesian (id)Untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan KDE di <i>desktop</i> dengan sistem operasi tertentu, Anda dapat mencoba beberapa metode di atas, namun jika pertanyaan itu tidak secara langsung berkaitan dengan KDE atau KDE/GNU/Linux, besar kemungkinan Anda tidak akan menemukan jawabannya. '''Jika pertanyaan Anda tidak secara langsung berkaitan dengan KDE, jangan mem-<i>posting</i> pertanyaan pada milis KDE yang "biasa" '''. Contoh pertanyaan yang tidak langsung berkaitan dengan KDE: ''kartu suara saya tidak berfungsi''. Dalam kasus seperti ini, silakan langsung mengajukan pertanyaan tersebut ke situs yang ditujukan untuk membantu pengguna sistem tersebut. Sebagai contoh, pertanyaan yang berkaitan dengan GNU/Linux Anda dapat mencoba memeriksa [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] atau [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], atau milis [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux milis kde-linux] sebagaimana telah disebutkan di atas.
 h Italian (it)Per domande relative all'utilizzo desktop di KDE con un sistema operativo (OS) particolare, puoi provare i metodi segnalati sopra, ma a meno che la questione coinvolga direttamente KDE o KDE/GNU/Linux, è improbabile trovare la risposta. ''Se la tua domanda non coinvolge direttamente KDE, per favore non chiedere sulle "normali" mailing list di KDE''. Esempio di domanda che non riguarda direttamente KDE: ''la mia scheda audio non funziona''. In questo caso per favore invia le tue domande ai siti dedicati all'aiuto degli utenti del tuo sistema. Per esempio, per domande su GNU/Linux, puoi provare a cercare su [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] o [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com] o sulla mailing list [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux] menzionata sopra.
 h Dutch (nl)Voor vragen over het gebruik van KDE met een specifiek OS kunt u bovenstaande methoden proberen, maar tenzij de vraag direct met KDE of KDE/GNU/Linux te maken heeft is het onwaarschijnlijk daar een antwoord te vinden. ''Als uw vraag niet direct over KDE gaat, stel deze dan alstublieft niet op de "normale" KDE mailing lists''. Voorbeelden van vragen die niet direct over KDE gaan zijn: ''mijn geluidskaart werkt niet''. Stel in  dat geval alstublieft uw vragen op sites gericht op gebruikers van uw specifieke systeem. Bijvoorbeeld, voor GNU/Linux vragen kunt u op [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] of [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com] kijken, of de [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux] mailing list een mail sturen.
 h Brazilian Portuguese (pt-br)Para questões relacionadas ao uso do KDE com um sistema operacional específico, você pode tentar os métodos acima, mas a menos que a questão involva diretamente o KDE ou KDE/GNU/Linux, você provavelmente encontrará a resposta: ''Se sua pergunta não involve diretamente o KDE, por favor não coloque sua questão nas listas de correio "normais" do KDE''. Exemplos de questões que não involvem diretamente o KDE: ''minha placa de som não funciona''. Neste caso, direcione por favor suas questões em páginas Web dedicadas a auxiliar usuários do sistema em particular. Por exemplo, para questões relacionadas ao GNU/Linux, você pode tentar dar uma olhada em [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] ou [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], ou a lista de correio [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux] mencionada acima.
 h Russian (ru)Всё сказанное выше касается и вопросов о том, как KDE ведёт себя на конкретной ОС, но вряд ли у вас получится получить внятный ответ, если вопрос не касается непосредственно KDE или KDE/GNU/Linux. '''Если ваш вопрос не касается непосредственно KDE, не отправляйте его в «обычные» списки рассылок KDE'''. Вот пример вопроса, который не касается непосредственно KDE: ''у меня не работает звуковая карта''. В этом случае, задайте ваш вопрос там, где это действительно будет к месту, т.е. на сайтах, призванных помогать пользователям вашей системы. К примеру, ответы на вопросы по GNU/Linux можно поискать на [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] or [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], или в списке рассылке [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux], о котором говорилось выше.
 h Turkish (tr)Özel bir işletim sistemi (OS) ile KDE'nin masaüstü kullanımına dair sorularınızda da yukarıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz ancak soru doğrudan KDE veya KDE/GNU/Linux ile alakalı değilse, yanıtı bulmanız düşük ihtimal olacak. ''Eğer sorunuz doğrudan KDE ile ilgili değilse, lütfen soruyu "normal" KDE posta listelerine göndermeyin''. KDE ile doğrudan alakalı olmayan bir soru örneği olarak "''ses kartım çalışmıyor''" verilebilir. Bu durumda lütfen sorularınızı bu sistemin kullanıcılarına yardım etmek için adanmış sitelere yöneltin. Örneğin GNU/Linux soruları için [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org] veya yukarıda belirtilen [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux] posta listesine bakmayı deneyebilirsiniz.
 h Ukrainian (uk)Ви можете задати питання, що стосуються використання Плазми у певній операційній системі у один з наведених вище способів, але якщо питання напряму не пов’язано із програмним забезпеченням KDE або KDE/GNU/Linux, навряд чи ви отримаєте відповідь. ''Якщо ваше питання напряму не пов’язано з KDE, будь ласка, не надсилайте його до «звичайних» списків листування KDE''. Прикладами питань, які не стосуються безпосередньо KDE є: ''моя звукова картка не працює''. Якщо у вас виникло подібне питання, спрямуйте його на сайти, присвячені підтримці користувачів відповідної системи. Наприклад, питання, пов’язані з GNU/Linux можна задати на [http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org], або [http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com], або у списку листування [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux], згаданому нами раніше.
 h Chinese (China) (zh-cn)有关在特定操作系统上 KDE 桌面应用的问题,您依然可以尝试通过上面介绍的几种方法解决,不过若非这个问题和KDE或KDE/GNU/Linux的关联非常紧密,恐怕您很难就这样找到答案。'''请不要在常规的 KDE邮件列表上张贴跟 KDE 没什么关系的问题'''。比方说:''声卡没声音''。在这种情况下,请将问题发往确实的相关单位。例如GNU/Linux的问题您可以尝试去[http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org],[http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com],或者上面提过的 [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux]邮件列表(译注:对汉语GNU/Linux用户来说,值得推荐的地方则是linuxsir或ubuntu.org.cn等社区)。
 h Chinese (Taiwan) (zh-tw)有關在特定操作系統上 KDE 桌面應用的問題,您依然可以嘗試通過上面介紹的幾種方法解決,不過若非這個問題和KDE或KDE/GNU/Linux的關聯非常緊密,恐怕您很難就這樣找到答案。'''請不要在常規的 KDE郵件列表上張貼跟 KDE 沒什麼關係的問題'''。比方說:''聲卡沒聲音''。在這種情況下,請將問題發往確實的相關單位。例如GNU/Linux的問題您可以嘗試去[http://www.linuxnewbie.org www.linuxnewbie.org],[http://www.linuxnewbie.com www.linuxnewbie.com],或者上面提過的 [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-linux kde-linux]郵件列表。