All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 16 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg)* Ако програмата ви изчезне, а на нейно място се появи прозорец, наречен "The KDE crash Handler". Не се плашете! Ще бъдете упътени, за да докладвате за този проблем. Линкът "Learn more about bug reporting" в диалоговия прозорец, ще ви обясни как. Ако изберете да докладвате за проблема, изберете <menuchoice>Report Bug</menuchoice>. Асистентът ще ви преведе през процедурите. За да, можете да докладвате бъгове, трябва да имате инсталирани дебъгинг пакетите.
 h Catalan (ca)* El programa desapareix i apareix una nova finestra anomenada «El gestor de fallades del KDE». No us espanteu! Se us guiarà cap a informar de forma eficient quant a aquesta petada. L'enllaç en el diàleg «Apreneu més quant a informar d'errors» us explicarà el procés. Si decidiu informar el problema, feu clic a <menuchoice>Informe d'errors</menuchoice> i un assistent us guiarà a través dels passos a seguir. El requisit per a informar d'una petada és que tibgueu instal·lats els paquets de depuració de la vostra distribució amb la finalitat de proporcionar una traça enrere vàlida.
 h Danish (da)* Dit program forsvinder og et andet vindue ved navn "The KDE crash Handler" dukker op. Bliv ikke forskrækket! Du vil blive guidet igennem en effektiv rapportering af nedbruddet. Linket "Learn more about bug reporting" i dialogen vil forklare processen. Hvis du vælger at rapportere problemet, så klik på <menuchoice>Rapportér programfejl</menuchoice>; så vil en assistent guide dig igennem processen. Forudsætningen for at kunne rapportere et nedbrud er, at du har installeret din distributions debug-pakker for at kunne danne et brugbart backtrace.
 h German (de)* Ihr Programm verschwindet und ein anderes Fenster mit dem Titel "The KDE Crash Handler" erscheint. Geraten Sie nicht in Panik! Sie werden durch den Fehlerberichtsprozess geführt, um ein effektiven Fehlerbericht zu melden. Der Link im Dialog "Learn more about bug reporting" erklärt Ihnen diesen Prozess. Wenn Sie sich entschieden haben, dieses Problem zu melden, klicken Sie auf <menuchoice>Report Bug</menuchoice> und ein Assistent führt Sie durch die einzelnen Schritte. Die Voraussetzungen um einen Absturz zu melden, sind installierte Debug Pakete, um ein gültiges und hilfreiches Ablaufprotokoll zu erstellen.
 h English (en)* Your program disappears and another window appears named "The KDE crash Handler". Don't get scared! You will be guided to efficiently report this crash. The link in the dialog "Learn more about bug reporting" will explain you the process. If you choose to report the problem, click on <menuchoice>Report Bug</menuchoice> and an assistant will guide you through the steps. The requisite to report a crash is to have your distribution debug packages installed in order to provide a valid backtrace.
 h Spanish (es)* Tu programa desaparece y aparece una nueva ventana llamada "The KDE crash Handler". ¡No te asustes! Serás guiado para informar de forma eficiente acerca de este error. El enlace del diálogo llamado "Aprenda más sobre informes de fallos" te explicará el proceso. Si decidas informar del problema, haz clic en <menuchoice>Informar del fallo</menuchoice> y un asistente te guiará a través de unos pasos. El requisito para informar de un fallo es que tu distribución tenga instalados paquetes de depuración para así proporcionar una traza inversa válida.
 h French (fr)* Votre programme disparaît et une autre fenêtre apparaît, nommée "The KDE crash Handler". N'ayez pas peur ! Vous allez être guidé pour rapporter efficacement ce plantage. Le lien dans la boîte de dialogue "Learn more about bug reporting" vous expliquera le processus. Si vous choisissez de signaler le problème, cliquez sur <menuchoice>Report Bug</menuchoice> et un assistant vous guidera à travers les étapes. La condition requise pour rapporter un plantage est d'avoir installé les paquets de débogage, afin de fournir un backtrace valide.
 h Galician (gl)* O seu programa desaparece e a continuación aparece outra xanela, o ''Xestos de quebras de KDE''. Non se asuste! Daránselle indicacións para informar da quebra facilmente. A ligazón do diálogo que reza «Aprenda máis sobre como informar de erros» levaralle a unha páxina na que se lle explicará o proceso. Se decide informar do problema, prema <menuchoice>Informar do erro</menuchoice> e o asistente guiaralle a través dos pasos necesarios. Para informar dunha quebra necesitará instalar os paquetes de depuración (''debug'') da súa distribución, que fornecen ao xestor de quebras información útil do seu problema, coa que os desenvolvedores poden saber o que levou ao programa a quebrar no seu caso.
 h Indonesian (id)* Program Anda menghilang dan muncul jendela lain bernama "The KDE crash Handler". Jangan takut! Anda akan dipandu untuk melaporkan, secara efisien, <i>crash</i> (kecelakaan) ini. Pranala dalam dialog "Learn more about bug reporting" akan menjelaskan prosesnya kepada Anda. Jika Anda memilih untuk melaporkan masalah ini, klik pada <menuchoice>Report Bug</ menuchoice> dan sebuah program asisten akan memandu Anda tahap demi tahap. Hal ini diperlukan untuk melaporkan sebuah <i>crash</i> yang memiliki paket <i>debug</i> distribusi Anda yang telah terpasang dalam rangka memberikan <i>backtrace</i> yang valid.
 h Italian (it)* il programma scompare ed appare un'altra finestra chiamata "Il gestore degli errori di KDE". Niente paura! Verrai guidato per poter segnalare efficientemente questo crash. Il collegamento nella finestra "Maggiori informazioni sulla segnalazioni" ti spiegherà il processo. Se scegli di segnalare il problema, fai clic su <menuchoice>Segnala un errore</menuchoice> e un assistente ti guiderà attraverso i vari passaggi. Il requisito per segnalare un crash è di avere installato i pacchetti di debug della tua distribuzione in modo da fornire un valido backtrace.
 h Japanese (ja)* プログラムが消え、"The KDE crash Handler" という別のウィンドウが出現した場合。安心して下さい。効率的にクラッシュを報告できるように案内されます。"Learn more about bug reporting" (バグレポートについて詳しく) というダイアログの中にあるリンクが、手順を説明してくれます。問題を報告する場合、<menuchoice>Report Bug</menuchoice> (バグを報告する) をクリックすると、補助機能が手順を案内してくれます。正しいバックトレースを送るためにインストールされる、ディストリビューションのデバッグパッケージが、クラッシュを報告するために必要となります。
 h Brazilian Portuguese (pt-br)* O programa desaparece e outra janela aparece com o nome "Manipulador de estouro do KDE". Não se assuste! Você será orientado de forma eficiente a relatar este acidente. O link na caixa de diálogo "Saiba mais sobre o relatório de erros" irá explicar-lhe o processo. Se você optar por relatar o problema, clique em <menuchoice>Relatar falha</menuchoice> e um assistente irá guiá-lo passo a passo. O requisito para relatar um estouro é ter os pacotes de depuração de distribuição instalados de modo a proporcionar um backtrace válido.
 h Turkish (tr)* Programınız kayolur ve "KDE Çökme Aracı" penceresi görülür. Korkmayın! Bu çökmeyi etkili olarak rapor edebilmeniz için size rehberlik edilecek. Penceredeki "Hata raporlama hakkında daha fazlasını öğrenin" bağlantısı size süreci açıklayacaktır. Eğer problemi raporlamayı seçerseniz <menuchoice>Hatayı Raporla</menuchoice> seçin ve diğer adımlarda size bir yardımcı eşlik etsin. Bir çökme raporu göndermek için gerekli ön koşul, geçerli geri iz sağlanması için dağıtımınızın hata çözme paketlerinin yüklenmiş olmasıdır.
 h Ukrainian (uk)* Вікно вашої програми зникає, замість нього з’являється вікно з назвою «Обробник аварій KDE». Не лякайтеся! Вікно програми, що відкрилося допоможе вам створити дієвий звіт про аварію. За допомогою посилання у цьому діалоговому вікні «Дізнатися більше про звітування» ви можете ознайомитися з діями, які буде виконано. Якщо ви вирішите створити повідомлення про ваду, натисніть кнопку <menuchoice>Повідомити про ваду</menuchoice>. У створенні повідомлення вам допоможе покрокова допоміжна програма. Для визначення даних аварії вам доведеться встановити пакунки зневаджування (вони потрібні для створення зворотного трасування).
 h Chinese (China) (zh-cn)* 你的程序崩溃然后弹出名叫 "KDE 崩溃处理" 的对话框。别怕!你会立刻引导报告这次崩溃。"了解更多有关错误报告"对话框中的链接会解释整个流程。如果你选择汇报问题,点击<menuchoice>报告错误</menuchoice> ,向导随后会一步一步指导你整个流程。崩溃报告必须有安装调试(debug)包来获取有效的追踪信息。
 h Chinese (Taiwan) (zh-tw)* 你的程序崩潰然後彈出名叫"KDE 崩潰處理" 的對話框。別怕!你會立刻引導報告這次崩潰。 "了解更多有關錯誤報告"對話框中的鏈接會解釋整個流程。如果你選擇匯報問題,點擊<menuchoice>報告錯誤</menuchoice> ,嚮導隨後會一步一步指導你整個流程。崩潰報告必須有安裝調試(debug)包來獲取有效的追踪信息。