All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 17 translations.

NameCurrent message text
 h Catalan (ca)* Compatible amb l'estàndard de protocols de correu IMAP, POP3 i [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP].
* Compatible amb l'autenticació a través de NTLM (Microsoft Windows) i GSSAPI (Kerberos).
* Compatible amb text pla i accés segur, utilitzant SSL i TLS.
* Integració dels jocs de caràcters internacionals.
* Revisió ortogràfica (a mesura que escriviu i sota demanda).
* Suport natiu per OpenPGP inclòs, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], i S/MIME.
* Lectura i escriptura de correu electrònic HTML.
* Habilitat de mostrar només text pla en un missatge de correu HTML.
* Permet rebre i acceptar invitacions.
* Integració amb les eines contra el correu brossa més populars, per exemple, SpamAssassin, Bogofilter, etc.
* Es pot mostrar un mesurador de probabilitat de correu brossa.
* Capacitats de cerca i filtre de gran abast.
* [[Special:myLanguage/Kmail/Import Options|Opcions d'importació]] per a molts altres clients/formats.
* La cerca en carpetes IMAP està totalment suportada.
* Altament integrat amb els altres components de Kontact.
* Contrasenya encriptada desada en el [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]].
 h Danish (da)* Understøtter de alle udbredte mail-protokoller IMAP, POP3 og [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP].
* Understøtter autentifikation via NTLM (Microsoft Windows) og GSSAPI (Kerberos)
* Understøtter login såvel med ren tekst som med SSL og TLS
* Integration af internationale tegnsæt
* Stavekontrol (mens du skriver eller på kommando)
* Indbygget understøttelse af inline OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]] og S/MIME
* Læse og skrive HTML mail
* Kan vise ren tekst alene fra en HTML mail
* Lader dig modtage og acceptere invitationer
* Integration med populære spam-checkere, fx SpamAssassin og Bogofilter.
* Kan vise en sandsynlighed for, at en mail er spam
* Kraftfuld søge- og filtrere-funktion
* [[Special:myLanguage/Kmail/Import Options|Importtmuligheder]] fra mange andre klienter og formater.
* Fuld understøttelse af søgning i IMAP-mapper
* Meget integreret med andre komponenter af [[Special:myLanguage/Kontact|Kontact]]
* Gemmer krypterede passwords i [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]]
* Flere [[Special:myLanguage/Kmail/Backup Options|Muligheder for backup]]
 h German (de)* Unterstützt die Standard E-Mail Protokolle IMAP, POP3 und [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP]. 
* Unterstützt die Authentifizierung über NTLM (Microsoft Windows) und GSSAPI (Kerberos).
* Unterstützt Klartext und sichere Logins unter Verwendung von SSL und TLS. 
* Integration von internationalen Zeichensätzen.
* Rechtschreibprüfung (während dem Schreiben und auf Klick).
* Native Unterstützung für Inline OpenPGP, [[Special:MyLanguage/KMail/gpg | PGP/MIME]] und S / MIME. 
* Lesen und Schreiben von HTML E-Mails. 
* Möglichkeit, nur Klartext einer HTML E-Mail anzeigen zu lassen. 
* Ermöglicht den Empfang und das Akzeptieren von Einladungen. 
* Unterstützung für gängige Spamfilter, z.B. SpamAssassin, Bogofilter, etc. integriert.
* Ein optionaler Spam-Wahrscheinlichkeitsmeter kann angezeigt werden. 
* Leistungsstarke Such- und Filterfunktionen. 
* Kann E-Mails aus vielen anderen Programmen importieren. 
* Volle Unterstützung für die Suche in IMAP-Ordnern.
* Sehr gut in andere Kontact Komponenten integriert.
* Passwörter werden verschlüsselt in [[Special:MyLanguage/KDE Wallet Manager | KWallet]] gespeichert.
 h Greek (el)* Υποστηρίζει τα πρότυπα πρωτόκολλα IMAP, POP3 και [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP]
* Υποστηρίζει ταυτοποίηση μέσω NTLM (Microsoft Windows) και GSSAPI (Kerberos) 
* Υποστηρίζει σύνδεση απλού κειμένου και ασφαλή σύνδεση, κάνοντας χρήση SSL και TLS
* Ενσωμάτωση των διεθνών σύνολων χαρακτήρων 
* Ορθογραφικός έλεγχος (κατά την πληκτρολόγηση ή κατόπιν σχετικού αιτήματος του χρήστη)
* Εγγενής υποστήριξη εμβόλιμου OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]] και S/MIME
* Ανάγνωση και εγγραφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε HTML
* Δυνατότητα εμφάνισης μόνο του απλού κειμένου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γραμμένης σε μορφή HTML 
* Δυνατότητα λήψης και αποδοχής προσκλήσεων
* Ενσωμάτωση δημοφιλών ελεγκτών ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, π.χ. SpamAssassin, Bogofilter, κτλ.
* Προαιρετική εμφάνιση μετρητή πιθανότητας ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
* Ενισχυμένες δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσματος
* Δυνατότητα εισαγωγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από άλλα προγράμματα - πελάτες 
* Πλήρης υποστήριξη αναζήτησης σε φακέλους IMAP 
* Υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης στα υπόλοιπα συστατικά του Kontact
* Κρυπτογραφημένη αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης στο [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]]
 h English (en)* Supports the standard mail protocols IMAP, POP3 and [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP].
* Supports authentication via NTLM (Microsoft Windows) and GSSAPI (Kerberos)
* Supports plain text and secure logins, using SSL and TLS.
* Integration of international character sets
* Spell-checking (as-you-type and on demand)
* Native support for inline OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], and S/MIME.
* Reading and writing of HTML mail.
* Ability to display plain text only from an HTML mail.
* Allows you to receive and accept invitations.
* Integration with popular spam checkers, e.g. SpamAssassin, Bogofilter, etc.
* An optional spam probability meter can be displayed
* Powerful search and filter abilities
* [[Special:myLanguage/KMail/Import Options|Import Options]] for many other clients/formats.
* Searching in IMAP folders fully supported
* Highly integrated with other Kontact components
* Encrypted password saving in [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]]
* Several [[Special:myLanguage/KMail/Backup Options|Backup Options]]
 h Spanish (es)* Compatible con los protocolos estándar de correo IMAP, POP3 y [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP].
* Compatible con autenticación vía NTLM (Microsoft Windows) y GSSAPI (Kerberos)
* Puedes autenticarte utilizando texto en claro y de forma segura, utilizando SSL y TLS.
* Integración de conjuntos de caracteres internacionales
* Comprobación ortográfica (mientras escribes y en demanda)
* Compatibilidad nativa para OpenPGP inline, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], y S/MIME.
* Lectura y escritura de correo HTML.
* Capacidad de mostrar solo texto sin formato de un correo HTML.
* Te permite recibir y aceptar invitaciones.
* Integración con filtros de correo no deseado populares, por ejemplo SpamAssassin, Bogofilter, etc.
* Puede mostrar un medidor opcional de la probabilidad de correo no deseado
* Potentes capacidades de búsqueda y filtros
* Puede importar correos de otros muchos clientes
* Totalmente capaz de buscar en directorios IMAP
* Muy integrado con otros componentes de Kontact
* Guardado de contraseña cifrada con [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]]
 h French (fr)* Support des protocoles messagerie standards : IMAP, POP3 et [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP],
* Support de l'authentification via NTLM (Microsoft Windows) et GSSAPI (Kerberos),
* Support de l'identification en clair ou sécurisé, utilisant ''SSL'' et ''TLS'',
* Intégration des jeux de caractères internationaux,
* Correction orthographique (à la frappe ou sur demande),
* Support natif pour OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], et S/MIME,
* Lecture et écriture de courriel HTML,
* Possibilité d'afficher un courriel HTML en texte brut seulement,
* Permet de recevoir et accepter des invitations,
* Intégration avec les anti-pourriels les plus populaires tels que ''SpamAssassin'', ''Bogofilter''...,
* Une jauge de probabilité de pourriel optionelle peut être affichée,
* Recherche puissante et filtrage possible,
* [[Special:myLanguage/Kmail/Import Options|Options d'importation]] pour beaucoup d'autres clients/formats.
* Recherche dans des dossiers IMAP complétement supportée,
* Hautement intégré avec les autres composants ''Kontact'',
* Sauvegarde des mots de passe cryptés dans [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]].
* Plusieurs [[Special:myLanguage/Kmail/Backup Options|Options de sauvegarde]]
 h Indonesian (id)* Mendukung protokol mail standar IMAP, POP3 dan SMTP. 
* Mendukung otentikasi melalui NTLM (Microsoft Windows) dan GSSAPI (Kerberos) 
* Mendukung login dengan teks biasa dan login dengan pengamanan menggunakan SSL dan TLS. 
* Integrasi set karakter internasional 
* Spell-checking (otomatis pada saat pengetikan atau diperiksa kemudian) 
* Mendukung langsung 'inline'  OpenPGP, ''[[KMail / gpg | PGP / MIME ]]'', dan S/MIME. 
* Membaca dan menulis email HTML. 
* Dapat menampilkan hanya teks biasa dari sebuah email HTML. 
* Memungkinkan Anda untuk menerima dan menerima undangan. 
* Integrasi dengan dam program pengecekan spam populer, misalnya SpamAssassin, Bogofilter, dll 
* Dapat menampilkan pencatat probabilitas spam
* Kemampuan yang sangat baik untuk memfilter dan mencari email 
* Dapat mengimpor email dari program email lainnya 
* Mendukung fitur pencarian di folder IMAP 
* Terintegrasi penuh dengan komponen Kontact lain 
* Menyimpan password terenkripsi dengan [[KDE Wallet Manager | KWallet]]
 h Italian (it)* Supporta i protocolli di posta standard IMAP, POP3 e [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP].
* Supporta l'autenticazione tramite NTLM (Microsoft Windows) e GSSAPI (Kerberos).
* Supporta il testo semplice e gli accessi sicuri utilizzando SSL e TLS.
* Integrazione dei set di caratteri internazionali.
* Controllo ortografico (mentre scrivi e a richiesta).
* Supporto nativo per OpenPGP inline, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], e S/MIME.
* Lettura e scrittura di messaggi HTML.
* Permette di ricevere e accettare inviti.
* Integrazione con i comuni sistemi di riconoscimento della spam, per esempio SpamAssassin, Bogofilter, ecc.
* Un contatore opzionale della probabilità spam.
* Potenti funzioni di ricerca e filtro.
* [[Special:myLanguage/Kmail/Import Options|Opzioni di importazione]] per molti altri programmi/formati.
* Supporto completo per la ricerca in cartelle IMAP.
* Altamente integrato con altri componenti di Kontact.
* Salvataggio cifrato della password in [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]].
* Numerose [[Special:myLanguage/Kmail/Backup Options|opzioni di backup]].
 h Dutch (nl)* Ondersteund de standaard mail protocols IMAP, POP3 en [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP].
* Ondersteund authenticatie via NTLM (Microsoft Windows) en GSSAPI (Kerberos).
* Ondersteund platte tekst en beveiligde logins, via SSL en TLS.
* Integratie van internationale tekensets.
* Spellingscontrole (tijdens het typen en op aanvraag).
* Ondersteuning voor inline OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]] en S/MIME.
* Het lezen en schrijven van HTML mails.
* De mogelijkheid tot het tonen van de platte tekst van een HTML mail.
* Je kunt uitnodigingen ontvangen en accepteren.
* Integratie met populaire spam filters, zoals SpamAssassin, Bogofilter, enz.
* Optioneel kan de kans op spam worden weergegeven.
* Krachtige zoek en filter capaciteiten.
* Mails van verschillende andere clients kunnen worden geïmporteerd.
* Zoeken in IMAP mappen is volledig ondersteund.
* Goede integratie met andere Kontact componenten.
* Opslaan van gecodeerde wachtwoorden in [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]].
 h Polish (pl)* obsługa standardowych protokołów IMAP, POP3 i [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP]
* obsługa uwierzytelniania poprzez protokoły NTLM (Microsoft Windows) i GSSAPI (Kerberos)
* obsługa zgłaszania otwartego i zabezpieczonego przy pomocy protokołów SSL i TLS
* wbudowana obsługa międzynarodowych zestawów znaków
* sprawdzanie pisowni (w trakcie pisania i na żądanie)
* wbudowane rozpoznawanie podpisów OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/ MIME]] ​​i S/MIME; 
* odczyt i zapis poczty HTML
* zdolność wyświetlania samego tekstu z wiadomości HTML
* odbieranie i przyjmowanie zaproszeń
* podłączanie popularnych wykrywaczy spamu, np. SpamAssassin, Bogofilter, itp.
* opcjonalne wyświetlanie miernika wiarygodności przekazu
* bogate możliwości wyszukiwania i filtrowania wiadomości
* [[Special:myLanguage/Kmail/Import Options|Opcje importu]] z wielu innych klientów/formatów poczty
* pełna obsługa wyszukiwania w katalogach IMAP
* wysoki poziom integracji z innymi składnikami [[Special:myLanguage/Kontact|Kontact]]
* przechowywanie zaszyfrowanego hasła w [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|Portfelu KDE]]
 h Brazilian Portuguese (pt-br)* Suporte aos protocolos padrões de e-mail IMAP, POP3 e [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP].
* Suporte à autenticação por NTLM (Microsoft Windows) e GSSAPI (Kerberos)
* Suporte a autenticação utilizando texto simples e de forma segura, com uso de SSL e TLS.
* Integração de conjuntos de carateres internacionais
* Correção ortográfica (enquanto você escreve ou por solicitação)
* Suporte nativo ao OpenPGP integrado, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], e S/MIME.
* Leitura e escrita de e-mails em HTML.
* Capacidade de exibir apenas texto sem formatação de um e-mail em HTML.
* Permite-lhe receber e aceitar convites.
* Integração com verificadores de spam populares, como por exemplo o SpamAssassin, Bogofilter, etc.
* Possibilidade de exibir um medidor opcional da probabilidade de ser spam
* Poderosas capacidades de pesquisa e filtros
* Pode importar e-mails de diversos outros clientes
* Suporte total a pesquisa em pastas IMAP
* Altamente integrado com outros componentes do Kontact
* Salvamento de senha com criptografia no [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]]
 h Russian (ru)*Поддерживает стандартные почтовые протоколы IMAP, POP3 и [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP]. 
*Поддерживает аутентификацию через NTLM (Microsoft Windows) и GSSAPI (Kerberos) 
*Поддерживает обычный (plain text) и защищенный вход с помощью SSL или TLS. 
*Поддерживает различные наборы символов (кодировки) 
*Может проверять орфографию (автоматически и по требованию) 
*Встроенная поддержка OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], и S/MIME. 
*Поддерживает HTML. 
*По желанию может игнорировать HTML-теги и обрабатывать только обычный текст в HTML-сообщениях в целях повышения безопасности. 
*Позволяет получать и отправлять приглашения (invitations). 
*Интеграция с популярными спам-фильтрами, такими как SpamAssassin, Bogofilter и тд. 
*Может показывать оценку вероятности того, что то или иное сообщение является спамом. 
*Богатые возможности по поиску и фильтрации сообщений. 
*[[Special:myLanguage/Kmail/Import Options|Может импортировать почту]] из множества других клиентов. 
*Полностью поддерживает поиск в папках IMAP. 
*Великолепно интегрирован с другими компонентами [[Special:myLanguage/Kontact|Kontact]]. 
*Хранение зашифрованных паролей в [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]]
*Сохраняет пароли в [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]].
 h Turkish (tr)* Standart e-posta protokolleri IMAP, POP3 ve [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP] desteği
* NTLM (Microsoft Windows) ve GSSAPI (Kerberos) yoluyla kimlik doğrulaması desteği
* SSL ve TLS kullanarak salt metin ve güvenli oturum açma desteği
* Uluslararası karakter kümeleriyle tümleşik
* Yazım denetimi (yazarken ve isteğe göre)
* OpenPGP için yerel destek, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], ve S/MIME
* HTML kodlu e-posta yazma ve okuma
* Yalnızca HTML e-postadan dahi salt metini görüntüleyebilme özelliği
* Davetiye alma ve kabul etme özelliği
* SpamAssassin ve Bogofilter gibi bilinen spam (istenmeyen e-posta) denetleyicileriyle bütünleştirilebilme özelliği
* Tercihe bağlı, istenmeyen e-posta tehlikesini görüntüleyebilme özelliği
* Etkili arama ve filtreleme özelliği
* Birçok e-posta istemcisinden [[Special:myLanguage/Kmail|içeri aktarabilme]] seçenekleri
* IMAP klasörlerinde arama desteği
* Diğer Kişisel Bilgi bileşenleriyle tamamen uyumlu
* [[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|KWallet]]'ta şifrelenmiş parola kaydetme
* Çeşitli [[Special:myLanguage/Kmail/Backup Options|Yedekleme Seçenekleri]]
 h Ukrainian (uk)* Підтримка стандартних протоколів роботи з електронною поштою: IMAP, POP3 і [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP].
* Підтримка розпізнавання за допомогою NTLM (Microsoft Windows) і GSSAPI (Kerberos)
* Підтримка нешифрованого та шифрованого обміну даними за допомогою SSL в TLS.
* Робота з різним кодовими таблицями символів.
* Підтримка перевірки правопису (на льоту і за запитом).
* Вбудована підтримка OpenPGP, [[Special:MyLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]] і S/MIME.
* Читання і створення повідомлень у форматі HTML.
* Можливість показу лише текстової частини повідомлення у форматі HTML.
* Читання і створення повідомлень у форматі HTML.
* Можливість отримання і підтвердження запрошень.
* Інтеграція з популярними інструментами фільтрування небажаної кореспонденції (спаму), зокрема SpamAssassin, Bogofilter тощо.
* Можливість показу даних індикатора ймовірності спаму.
* Потужні можливості з пошуку і фільтрування.
* [[Special:myLanguage/Kmail/Import Options|Може імпортувати дані]] з багатьох інших клієнтських програм для роботи з електронною поштою та у багатьох форматах.
* Повна підтримка пошуку у теках IMAP.
* Високий рівень інтеграції з іншими компонентами Kontact.
* Зберігання зашифрованих паролів у [[Special:myLanguage/KDE_Wallet_Manager|KWallet]].
* Декілька [[Special:myLanguage/Kmail/Backup Options|варіантів резервного копіювання даних]].
 h Chinese (China) (zh-cn)* 支持基本的邮件协议 IMAP、POP3 和 [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP]。
* 支持 NTLM (Microsoft Windows) 和 GSSAPI (Kerberos)认证
* 支持纯文本和安全登录,使用 SSL 和 TLS。
* 整合国际字符集
* 拼写检查(设定在输入时检查)(as-you-type and on demand)
* 原生支持内嵌的 OpenPGP, [[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]], 和 S/MIME。
* 阅读和书写 HTML 邮件。
* 能够单独显示 HTML 邮件中的纯文本。
* 允许你接收和接受邀请函。
* 整合流行的垃圾邮件检查器比如SpamAssassin, Bogofilter等。
* 可选择显示垃圾邮件指示性概率(spam probability meter)
* 强大的搜索和过滤能力
* 支持从其他客户端导入邮件
* 完全支持IMAP文件夹的搜索
* 与其他Kontact组件高度整合
* 加密密码存储到[[Special:myLanguage/KDE_Wallet_Manager|KDE 钱包]]
 h Chinese (Taiwan) (zh-tw)* 支援基本的郵件協議 IMAP、POP3 和 [http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt SMTP]。
* 支援 NTLM (Microsoft Windows) 和 GSSAPI (Kerberos)認證
* 支援純文本和安全登錄,使用 SSL 和 TLS。
* 整合國際字符集
* 拼寫檢查(設定在輸入時檢查)(as-you-type and on demand)
* 原生支持內嵌的 OpenPGP, ''[[Special:myLanguage/KMail/gpg|PGP/MIME]]'', 和S/MIME。
* 閱讀和書寫 HTML 郵件。
* 能夠單獨顯示 HTML 郵件中的純文本。
* 允許你接收和接受邀請函。
* 整合流行的垃圾郵件檢查器比如SpamAssassin, Bogofilter等。
* 可選擇顯示垃圾郵件指示性概率(spam probability meter)
* 強大的搜索和過濾能力
* 支援從其他客戶端導入郵件
* 完全支援 IMAP 文件夾的搜索
* 與其他 Kontact 組件高度整合
* 加密密碼存儲到[[Special:myLanguage/KDE_Wallet_Manager|KDE 錢包]]