Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da);'''Omfang af skrumpning/forøgelse:'''
Omfanget af skrumplingen/forøgelsen.
 h English (en);'''Shrink/grow amount:'''
:How far the shrinking/growing will extend.
 h Russian (ru);'''Shrink/grow amount:'''
:Насколько далеко  shrinking/growing будет распространяться.
 h Ukrainian (uk);'''Стиснути/Розтягнути/Розмити:'''
:Визначає, наскільки великим буде стискання, розтягування чи розмивання.