Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 6 translations.

NameCurrent message text
 h Czech (cs)*Grafické výkazy 
*Několik karet k lepší organizaci vaší práce 
*Neomezená možnost vrátit změny (i potom co byl soubor zavřen !) 
*Okamžité filtrování operací a hlášení 
*Nekonečné množství úrovní kategorií 
*Hromadná aktualizace operací 
*Naplánované operace
*Sledování náhrad vašich výdajů
*Výkonné funkce Hledání a Zpracování
 h Danish (da)*Grafiske rapporter
*Faneblade hjælper dig med at organisere dit arbejde
*Ubegrænset fortryd/annulér fortryd (selv efter at filen har været lukket!)
*Øjeblikkelig filtrering af handlinger og rapporter
*Ubegrænset underinddeling af kategorier
*Samlet opdatering af mange handlinger
*Planlagte handlinger
*Hold styr på refundering af udgifter
*Stærk søg og behandl-funktion
 h Italian (it)*Report grafici 
*Diverse schede per aiutarvi ad organizzare il vostro lavoro 
*Infiniti annulla/rifai (anche dopo che il file è stato chiuso!) 
*Filtraggio istantaneo sulle operazioni e i report 
*Infiniti livelli di categorie 
*Aggiornamento massivo delle operazioni 
*Operazioni pianificate 
*Traccia i rimborsi delle tue spese 
*Potenti funzioni di ricerca ed elaborazione
 h Brazilian Portuguese (pt-br)*Relatórios gráficos
*Muitas abas para organizar o seu trabalho
*Infinitos dezfazer/refazer (mesmo depois do arquivo ter sido salvo!)
*Filtro instantâneo de operações e relatórios
*Infinitos níveis de categorias
*Atualização e massa de operações
*Agendar operações
*Acompanhar o reembolso e cobertura de suas despesas
*Poderosas funções de Busca e Processamento
 h Ukrainian (uk)У програмі ви зможете скористатися такими можливостями:

*Побудова графічних звітів
*Впорядкування даних за декількома вкладками 
*Можливість довільного скасування або повторення дій (навіть якщо вікно файла було закрито!) 
*Негайне фільтрування записів операцій та звітів 
*Можливість довільного вкладання категорій одна в одну 
*Можливість одночасного оновлення записів декількох операцій 
*Можливість планування операцій
*Можливість стеження за відшкодуванням ваших витрат 
*Потужні можливості з пошуку з заміною
 h Chinese (China) (zh-cn)*图表报告
*使用多个标签页协助工作
*无限制的撤销/重做(即使文件已经关闭!)
*对操作和报告进行即时过滤
*无限分类级别
*同时进行大量运营更新
*计划任务 
*跟踪花销退款 
*强大的搜索和处理函数