All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 8 translations.

NameCurrent message text
 h Catalan (ca)==Entenent el so==
Amb la finalitat d'entendre el so al KDE, heu de comprendre que el so a Linux (aquest capítol assumeix que esteu executant KDE sobre Linux). Hi ha dos tipus de sistemes de so que s'executen a Linux: [http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture ''ALSA''] i [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_System ''OSS'']. Tots dos proporcionen els seus propis controladors per a les targetes. ALSA només funciona en Linux, mentre que OSS funciona en molts sistemes UNIX. ALSA permet que diverses aplicacions tinguin accés alhora a la targeta de so, OSS no. OSS proporciona un dispositiu per a sortida de so, i a aquest dispositiu només pot hi accedir una aplicació alhora. Per a reduir la confusió, ALSA emula a OSS i també proporciona un dispositiu com a interfície per a la targeta de so. Tant ALSA com OSS normalment criden al dispositiu de la targeta de so /dev/dsp. '''PulseAudio''', en algunes distribucions, proporciona una altra capa sobre aquestes. El seu treball és gestionar diversos fluxos, de manera que, per exemple, pugueu rebre una notificació de missatge mentre escolteu música.
 h Danish (da)== Hvordan virker lyden ==
For at forstå, hvordan KDE håndterer lyd må du først forstå, hvordan Linux håndterer lyd (dette afsnit forudsætter, at du kører KDE på Linux). Der er to typer lydsystemer, som kører på Linux: [http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture ALSA] and [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_System OSS]. Begge har deres egne drivere til lydkort. ALSA kører kun på Linux, OSS kører på mange Unix-lignende systemer. ALSA lader adskillige programmer få adgang til lydkortet på samme tid; det gør OSS ikke. OSS tilbyder et "device" til lydafspilning. Dette "device" kan kun bruges af et program ad gangen. For at mindske forvirringen, så emulerer ALSA OSS og tilbyder også et "device" til at tilgå lydkortet. Både ALSA og OSS kalder sædvanligvis dette "device" for /dev/dsp. I nogle distributioner udgør PulseAudio endnu et lag oven over disse. Dets opgave er at håndtere flere strømme, sådan at du for eksempel kan kan modtage beskednotifikationer samtidig med at du lytter til musik.
 h Spanish (es)==Entendiendo el sonido==
Con el fin de entender el sonido en KDE, tienes que comprender el sonido en Linux (este capítulo asume que estás ejecutando KDE en Linux). Hay dos tipos de sistemas de sonido que se ejecutan en Linux: [http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture ''ALSA''] y [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_System ''OSS'']. Ambos proporcionan sus propios controladores para las tarjetas. ALSA solo funciona en Linux, mientras que OSS funciona en muchos sistemas UNIX. ALSA permite que varias aplicaciones tengan acceso a la tarjeta de sonido a la vez, OSS no. OSS proporciona un dispositivo para salida de sonido, y a este dispositivo solo puede acceder una aplicación a la vez. Para reducir la confusión, ALSA emula a OSS y también proporciona un dispositivo como interfaz para la tarjeta de sonido. Tanto ALSA como OSS normalmente llaman /dev/dsp al dispositivo de la tarjeta de sonido. '''PulseAudio''', en algunas distribuciones, proporciona otra capa sobre estas. Su trabajo es gestionar varios flujos, de forma que, por ejemplo, puedas recibir una notificación de un mensaje mientras escuchas música.
 h French (fr)==Comprendre le son==
Pour comprendre la manière dont le son est géré par KDE, vous devez comprendre le fonctionnement du son dans Linux (on suppose ici que vous utilisez KDE sur Linux). Il y a deux types de systèmes de son qui fonctionnent sur Linux [http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture ''ALSA''] et [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_System ''OSS'']. Chacun propose ses propres pilotes de carte son. ALSA ne fonctionne que sur Linux, OSS fonctionne sur de nombreux systèmes de type UNIX. ALSA permet à de nombreuses applications d'accéder en même temps à la carte son, ce que ne permet pas OSS. OSS fournit un périphérique de sortie de son. Ce périphérique ne peut être utilisé que par une application à la fois. Pour diminuer la confusion, ALSA permet d'émuler le fonctionnement d'OSS et fournit également un périphérique pour interagir avec la carte son. ALSA et OSS utilisent généralement le périphérique /dev/dsp. '''PulseAudio''' fournit une surcouche à ces systèmes dans certaines distributions. Son travail est de gérer les flux multiples pour permettre d'entendre une notification en même temps que vous écoutez de la musique par exemple.
 h Brazilian Portuguese (pt-br)==Entendendo como funciona o som==
Para entender como funciona o som no KDE, você deve entender o funcionamento do som no Linux (este capítulo considera que você está rodando seu KDE no Linux). Existem dois tipos de sistemas de som que rodam no Linux: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture ''ALSA''] e [https://pt.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_System ''OSS'']. Ambos fornecem seus próprios drivers para as placas de som. O ALSA roda apenas no Linux, o OSS roda em vários sistemas UNIX. O ALSA permite que vários aplicativos acessem a placa de som ao mesmo tempo, enquanto o OSS não. O OSS fornece um dispositivo para saída de som. Este dispositivo pode ser acessado somente por uma aplicação de cada vez. Para diminuir a confusão, o ALSA emula o OSS e também fornece um dispositivo como interface para a placa de som. Tanto o ALSA como o OSS normalmente chamam o dispositivo de placa de som como /dev/dsp. O '''PulseAudio''', em algumas distribuições, fornece outra camada acima destes sistemas.  É seu trabalho manipular vários fluxos de áudio, de modo que, por exemplo, você possa receber uma notificação de mensagem ao mesmo tempo que está ouvindo música.
 h Ukrainian (uk)==Основи роботи звуку==
Щоб зрозуміти принципи роботи звуку у KDE, вам слід зрозуміти принципи роботи звуку у Linux (у цій главі ми припускаємо, що KDE працює у середовищі Linux). У Linux можуть працювати дві основні системи роботи зі звуковими даними: [http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture ''ALSA''] і [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_System ''OSS'']. У обох цих систем є власні драйвери звукових карток. ALSA може працювати лише у Linux, OSS працює у багатьох системах UNIX. У ALSA передбачено одночасний доступ декількох програм до звукової картки, у OSS — ні. У OSS передбачено один пристрій для виведення звукових даних. У будь-який момент часу доступ до цього пристрою може мати лише одна програма. Щоб уникнути негараздів з роботою програм, ALSA імітує роботу OSS і також надає для доступу програм до звукової картки один файл пристрою. У ALSA і OSS цей спільний пристрій називається /dev/dsp. Над цими системами у деяких дистрибутивах передбачено надбудову — '''PulseAudio'''. Цей сервер призначено для обробки декількох потоків звукових даних, отже, наприклад, ви можете отримувати звукове сповіщення одночасно з відтворенням музичного твору.
 h Chinese (China) (zh-cn)==理解音效==
为了理解KDE的音效,你必须了解Linux声音系统(这个章节假定你是在Linux上跑KDE)。有两种类型的声音系统运行在Linux上: [http://zh.wikipedia.org/wiki/ALSA ALSA]和[http://zh.wikipedia.org/wiki/OSS OSS]。两者都提供他们自己的声卡驱动。ALSA只能在Linux上用,OSS可以在多种UNIX系统上用。ALSA允许多个程序同时访问声卡,OSS 不行。OSS提供一个设备来输出声音。这个设备在一个时间只能被一个程序访问。为了减少混乱,ALSA模拟了OSS,也提供一个设备作为声卡的接口。通常 ALSA和OSS一样将声卡的设备命名为/dev/dsp。在某些发行版中用的 PulseAudio,提供了上述那些之上的另一层(layer)。它的任务是处理多个音频流,以便,举个例子,你可以在听音乐的同时接受到消息通知。
 h Chinese (Taiwan) (zh-tw)==理解音效==
為了理解KDE的音效,你必須了解Linux聲音系統(這個章節假定你是在Linux上跑KDE)。有兩種類型的聲音系統運行在Linux上: [http://zh.wikipedia.org/wiki/ALSA ALSA]和[http://zh.wikipedia.org/wiki/OSS OSS]。兩者都提供他們自己的聲卡驅動。 ALSA只能在Linux上用,OSS可以在多種UNIX系統上用。 ALSA允許多個程序同時訪問聲卡,OSS 不行。 OSS提供一個設備來輸出聲音。這個設備在一個時間只能被一個程序訪問。為了減少混亂,ALSA模擬了OSS,也提供一個設備作為聲卡的接口。通常ALSA和OSS一樣將聲卡的設備命名為/dev/dsp。在某些發行版中用的PulseAudio,提供了上述那些之上的另一 
層(layer)。它的任務是處理多個音頻流,以便,舉個例子, 你可以在聽音樂的同時接受到消息通知。