Difference between revisions of "Step/el"

Jump to: navigation, search
(Created page with "==Χαρακτηριστικά==")
(Created page with "* Κλασική δισδιάστατη προσομοίωση μηχανικής * Σωματίδια, ελατήρια με ανατροπή, βαρυτική δύναμη ...")
Line 14: Line 14:
 
==Χαρακτηριστικά==
 
==Χαρακτηριστικά==
  
* Classical mechanical simulation in two dimensions
+
* Κλασική δισδιάστατη προσομοίωση μηχανικής
* Particles, springs with damping, gravitational and Coulomb forces
+
* Σωματίδια, ελατήρια με ανατροπή, βαρυτική δύναμη και δύναμη coulomb
* Rigid bodies
+
* Στερεά σώματα
* Collision detection (currently only discrete) and handling
+
* Ανίχνευση σύγκρουσης (προς το παρόν μόνο διακριτή) και χειρισμός
* Soft (deformable) bodies simulated as user-editable particles-springs system, sound waves
+
* Σώματα με πλαστικότητα (παραμορφώσιμα) προσομοιωμένα ως επεξεργάσιμο από τον χρήστη σύστημα σωματιδίων-ελατηρίων, ηχητικά κύματα
* Molecular dynamics (currently using [http://en.wikipedia.org/wiki/Lennard-Jones_potential Lennard-Jones potential]): gas and liquid, condensation and evaporation, calculation of macroscopic quantities and their variances
+
* Μοριακή δυναμική (προς το παρόν με χρήση [http://en.wikipedia.org/wiki/Lennard-Jones_potential δυναμικού Lennard-Jones]): αέρια και ρευστά, συμπύκνωση και εξάτμιση, υπολογισμός των μακροσκοπικών ποσοτήτων και των διακυμάνσεών τους
* Units conversion and expression calculation: you can enter something like "(2 days + 3 hours) * 80 km/h" and it will be accepted as distance value (requires [http://qalculate.sourceforge.net/ libqalculate])
+
* Υπολογισμός εκφράσεων και μετατροπή μονάδων: μπορείτε να εισαγάγετε π.χ. "(2 μέρες + 3 ώρες) * 80 km/h" και θα γίνει αποδεκτό ως τιμή απόστασης  (απαιτείται η ύπαρξη του [http://qalculate.sourceforge.net/ libqalculate])  
* Errors calculation and propagation: you can enter values like "1.3 ± 0.2" for any property and errors for all dependent properties will be calculated using statistical formulas
+
* Υπολογισμός και διάδοση σφαλμάτων: μπορείτε να εισαγάγετε τιμές π.χ. "1.3 ± 0.2" για οποιαδήποτε ιδιότητα και τα σφάλματα για όλες τις εξαρτώμενες  ιδιότητες θα υπολογιστούν με χρήση στατιστικών τύπων
* Solver error estimation: errors introduced by the solver are calculated and added to user-entered errors
+
* Εκτίμηση σφάλματος προγράμματος επίλυσης: υπολογίζονται τα σφάλματα που εισάγει το πρόγραμμα επίλυσης και προστίθενται στα σφάλματα που εισάγει ο χρήστης
* Several different solvers: up to 8th order, explicit and implicit, with or without adaptive timestep (most of the solvers require [http://www.gnu.org/software/gsl/ GSL library])
+
* Πολλά διαφορετικά προγράμματα επίλυσης: έως 8ης τάξης, άμεσα και έμμεσα με ή χωρίς προσαρμογή χρονικού βηματισμού (τα περισσότερα από τα προγράμματα επίλυσης απαιτούν τη βιβλιοθήκη [http://www.gnu.org/software/gsl/ GSL])  
* Controller tool to easily control properties during simulation (even with custom keyboard shortcuts)
+
* Ελεγκτής για εύκολο έλεγχο ιδιοτήτων κατά την προσομοίωση (ακόμα και με προσαρμοσμένες συντομεύσεις πλήκτρων)
* Tools to visualize results: graph, meter, tracer
+
* Εργαλεία οπτικής αναπαράστασης αποτελεσμάτων: γράφος, μετρητής, ιχνηλάτης
* Context information for all objects, integrated wikipedia browser
+
* Πληροφορίες για το περιεχόμενο όλων των αντικειμένων, ενσωμάτωση περιήγησης στη Wikipedia
* Collection of example experiments, more can be downloaded with KNewStuff2
+
* Συλλογή πειραματικών παραδειγμάτων, για περισσότερα κάνετε λήψη με το KNewStuff
* Integrated tutorials
+
* Ενσωματωμένα εγχειρίδια
  
 
==Screenshots==
 
==Screenshots==

Revision as of 20:22, 6 December 2012

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎Ελληνικά • ‎українська

Αρχική » Εφαρμογές » Εκπαίδευση » Step

Step.png Το Stepείναι ένας διαδραστικός προσομοιωτής του φυσικού κόσμου. Σας επιτρέπει να εξερευνήσετε το φυσικό κόσμο με προσομοιώσεις.

Αποτελεί τμήμα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του KDE .

Περιγραφή

Το Stepείναι ένας διαδραστικός προσομοιωτής του φυσικού κόσμου. Δουλεύει ως εξής: τοποθετείτε σώματα στο χώρο, προσθέτετε κάποιες δυνάμεις όπως βαρύτητα ή ελατήρια, μετά κάνετε κλικ στο Εξομοίωση και το Step σας δείχνει πως το σκηνικό θα εξελιχθεί με βάση τους νόμους της φυσικής. Μπορείτε να αλλάξετε κάθε ιδιότητα των σωμάτων και των δυνάμεων του πειράματός σας (ακόμα και στη διάρκεια της προσομοίωσης) και να δείτε πώς μεταβάλλεται το αποτέλεσμα του πειράματός σας. Με το Step μπορείτε όχι μόνο να μάθετε αλλά και να νιώσετε πώς δουλεύει η φυσική!

Χαρακτηριστικά

 • Κλασική δισδιάστατη προσομοίωση μηχανικής
 • Σωματίδια, ελατήρια με ανατροπή, βαρυτική δύναμη και δύναμη coulomb
 • Στερεά σώματα
 • Ανίχνευση σύγκρουσης (προς το παρόν μόνο διακριτή) και χειρισμός
 • Σώματα με πλαστικότητα (παραμορφώσιμα) προσομοιωμένα ως επεξεργάσιμο από τον χρήστη σύστημα σωματιδίων-ελατηρίων, ηχητικά κύματα
 • Μοριακή δυναμική (προς το παρόν με χρήση δυναμικού Lennard-Jones): αέρια και ρευστά, συμπύκνωση και εξάτμιση, υπολογισμός των μακροσκοπικών ποσοτήτων και των διακυμάνσεών τους
 • Υπολογισμός εκφράσεων και μετατροπή μονάδων: μπορείτε να εισαγάγετε π.χ. "(2 μέρες + 3 ώρες) * 80 km/h" και θα γίνει αποδεκτό ως τιμή απόστασης (απαιτείται η ύπαρξη του libqalculate)
 • Υπολογισμός και διάδοση σφαλμάτων: μπορείτε να εισαγάγετε τιμές π.χ. "1.3 ± 0.2" για οποιαδήποτε ιδιότητα και τα σφάλματα για όλες τις εξαρτώμενες ιδιότητες θα υπολογιστούν με χρήση στατιστικών τύπων
 • Εκτίμηση σφάλματος προγράμματος επίλυσης: υπολογίζονται τα σφάλματα που εισάγει το πρόγραμμα επίλυσης και προστίθενται στα σφάλματα που εισάγει ο χρήστης
 • Πολλά διαφορετικά προγράμματα επίλυσης: έως 8ης τάξης, άμεσα και έμμεσα με ή χωρίς προσαρμογή χρονικού βηματισμού (τα περισσότερα από τα προγράμματα επίλυσης απαιτούν τη βιβλιοθήκη GSL)
 • Ελεγκτής για εύκολο έλεγχο ιδιοτήτων κατά την προσομοίωση (ακόμα και με προσαρμοσμένες συντομεύσεις πλήκτρων)
 • Εργαλεία οπτικής αναπαράστασης αποτελεσμάτων: γράφος, μετρητής, ιχνηλάτης
 • Πληροφορίες για το περιεχόμενο όλων των αντικειμένων, ενσωμάτωση περιήγησης στη Wikipedia
 • Συλλογή πειραματικών παραδειγμάτων, για περισσότερα κάνετε λήψη με το KNewStuff
 • Ενσωματωμένα εγχειρίδια

Screenshots

Solar system model
5 particles joined with springs
Rigid polygons
Select one of the solvers
Graphs
Lissajous curves
Gas
Liquid
Add notes to you scene

Documentation

Weblinks

StepCore Library

StepCore is the physical simulation library on which Step is based. It can be used without Step for complex simulations which require coding or in other software which require physical simulation functionality. It is designed in order to be extensible, tunable and to provide accurate simulation.

You can find more information about the StepCore library on techbase.kde.org.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.