System Settings/Task Switcher/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

3 February 2019

  • curprev 16:2016:20, 3 February 2019Ognarb talk contribs 1,920 bytes +93 Created page with "La part superior del grup conté dues pestanyes amb opcions idèntiques. La pestanya <menuchoice>Principal</menuchoice> afecta el comportament de les claus del commutador de t..."
  • curprev 16:2016:20, 3 February 2019Ognarb talk contribs 1,827 bytes +1,827 Created page with "En el grup '''Commutador de tasques''' podeu establir una combinació de tecles (<keycap>Alt + Tab</keycap> per omissió) que us permetrà passar per les finestres obertes, i..."