Revision history of "Translations:Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase/21/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:25, 1 December 2011Florek (talk | contribs). . (190 bytes) (+190). . (Created page with "Teraz możesz ponownie uruchomić serwer '''MySQL''' i załadować bazę danych z pliku. Wymagane jest wykonanie opisanego powyżej stworzenia bazy oraz umożliwienia każdemu za...")