Revision history of "Translations:Amarok/QuickStartGuide/TheAmarokWindow/12/gl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:57, 24 April 2013Gallaecio (talk | contribs). . (307 bytes) (+307). . (Created page with "# Cree unha lista de reprodución: ## Seleccione algunhas das pistas da súa colección, no panel de '''Orixes de contidos multimedia'''. ## Engádaas ao panel da '''Lista de ...")