Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:57, 26 June 2011Claus chr (talk | contribs). . (186 bytes) (+186). . (Created page with "Et program til strømstyring, som kan styre skærmens lysstyrke, handlinger forbundet med lukke en bærbar sammen og vise batteristatus; alt sammen under kontrol af definérbare ...")