Revision history of "Translations:Applications/Utilities/162/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:57, 26 June 2011Claus chr talk contribs 186 bytes +186 Created page with "Et program til strømstyring, som kan styre skærmens lysstyrke, handlinger forbundet med lukke en bærbar sammen og vise batteristatus; alt sammen under kontrol af definérbare ..."