Revision history of "Translations:ChoqoK/Using ChoqoK/6/gl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 01:06, 16 July 2012Grovio (talk | contribs). . (239 bytes) (+239). . (Created page with "A pantalla principal de '''Choqok''', proporciona un fácil acceso ás súas contas e mensaxes. Cada conta, representada polo seu alias, ten unha pestana. Cando se reciben novas ...")