Revision history of "Translations:Dolphin/38/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:04, 5 July 2020Claus chr talk contribs 472 bytes +472 Created page with "'''Dolphin''' er et letvægte-filhåndteringprogram. Det er designet til at være let brugelig og enkelt, selvom det stadig er fleksibelt og indstilleligt. Det betyder, at du..."