Revision history of "Translations:Dolphin/File Management/148/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:08, 5 July 2020Claus chr talk contribs 259 bytes +259 Created page with "Det første afsnit tager dig på en guidet tur igennem '''Dolphin'''. Andet afsnit omhandler forskellige slags bogmærker. Tredje afsnit omtaler håndtering af arkiver. Endeli..."