Revision history of "Translations:Dolphin/File Management/149/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:09, 5 July 2020Claus chr talk contribs 234 bytes +234 Created page with "Under {{Menu|Kontrol|Tilpas visningsegenskaber...}} (eller under menuen {{Menu|Vis|Tilpas visningsegenskaber...}} hvis menulinjen er aktiveret) kan du indstille enhver af dis..."