Revision history of "Translations:Dolphin/File Management/154/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:20, 5 July 2020Claus chr talk contribs 378 bytes +378 Created page with "{{Warning/da|Nye brugere, som ikke er vant til denne måde at arbejde (ja, selv erfarne brugere) kan få problemer når store mapper flyttes, kopieres eller slettes. Du er nø..."