Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:54, 7 December 2013Abella (talk | contribs). . (302 bytes) (-1). . (Importing a new version from external source)
  • (cur | prev) 20:45, 16 November 2012Abella (talk | contribs). . (303 bytes) (+303). . (Created page with "'''Homerun''' és un llançador de pantalla completa amb el contingut organitzat en pestanyes. Una pestanya està organitzada de diverses "fonts". Una font pot proveir una o m...")