Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:33, 9 September 2010Claus chr (talk | contribs). . (540 bytes) (+540). . (Created page with '*sammenligner og forener to eller tre tekstfiler eller mapper, *viser forskellene linje for linje og tegn for tegn(!), *har faciliteter til automatisk forening af filer, *har en ...')