Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:46, 31 December 2010IulianB (talk | contribs). . (588 bytes) (+588). . (Created page with "*compară și îmbină două sau trei fișiere sau directoare text de ieșire, *prezintă diferențele linie cu linie și caracter cu caracter(!), *asigură o facilitate de îmbi...")