Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:12, 6 July 2014AEgo (talk | contribs). . (282 bytes) (+282). . (Created page with "'''Kate''' má všetky funkcie '''KWrite''', a ešte omnoho viac. Je to mnoho-dokumentový alebo mnoho-náhľadový editor, čo znamená, že m...")