Revision history of "Translations:Kdenlive/Manual/Effects/Blur and hide/Auto Mask/18/da"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 05:13, 29 August 2019Claus chr (talk | contribs). . (154 bytes) (+154). . (Created page with "For at bruge denne funktion skal du først føje det klip du vil analysere til tidslinjen og så tilføje effekten Automatisk maskering til den - figur 1.")