Revision history of "Translations:Klipper/2/ca"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:37, 2 July 2011Abella talk contribs 691 bytes +691 Created page with "El que s'espera d'un porta-retalls tradicional és que pugueu copiar una secció de text per enganxar-la després en un altre lloc. Si copieu alguna cosa, després es perd. '''Kl..."