Revision history of "Translations:Konqueror/41/da"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:27, 9 September 2010Claus chr (talk | contribs). . (291 bytes) (+291). . (Created page with 'For at gemme et bogmærke til en webside skal du navigere til siden og så vælge menuen <menuchoice>Bogmærker -> Tilføj bogmærke</menuchoice> (standardgenvejen er <keycap>Ct...')