Revision history of "Translations:Konqueror/41/gl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:40, 23 October 2011Grovio (talk | contribs). . (303 bytes) (+303). . (Created page with "Para gardar unha páxina web nos teus marcadores, navega ata ela e logo fai clic en Marcadores <menuchoice>-> Engadir marcador</menuchoice> (o atajo de teclado por defecto é <ke...")