Revision history of "Translations:Konsole/28/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:36, 6 April 2020Claus chr talk contribs 234 bytes +234 Created page with "Hvis du ønsker, at hvert af Konsoles faneblede husker sin egen individuelle historik og gendanner den med sessionen efter at du har genstartet maskinen eller logget ud og ind..."