Revision history of "Translations:Kubuntu/Software/Games/Steam/21/ca"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:01, 19 February 2017Abella (Talk | contribs). . (387 bytes) (+387). . (Created page with "=== Steam no es tanca des de la safata === Per omissió, Steam fa que el botó «Tanca» funcioni com el botó de minimitzar. Podeu forçar a la safata quan premeu el botó «...")